Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Izvođenje radova na izgradnji dijela sekundarne mreže vodovoda u Sjenini, produžetka kanalizacione mreže Donji Šušnjari u ul. Đurđevdanskoj i novog bunara za mjesni vodovod u Potočanima

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 49, 24.06.2013

GRAD DOBOJ
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI BROJ 431-1-3-1-74/13
OdjeljakI: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: GRAD DOBOJ
Kontakt osoba: Dragan Pavlić, tel: 053/241-737
Adresa: HILANDARSKA 1
Poštanski broj: 74000
Opština/Grad: Doboj
IDB/JIB: 4400016460004
Telefon: 053242002
Faks: 053236194
Elektronska pošta(e mail):javne_nabavke@opstina-doboj.ba
I.2. Adresa za dodatne informacije
Kao podI.1
I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije
Kao podI.1
I.4. Adresa za dostavu ponuda /zahtjeva za učešće
Kao podI.1
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Organ uprave
I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Grad,DOBOJ
I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Javna uprava
I.6. Zajednička nabavka
Ne
OdjeljakII: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Radovi, Ostali radovi završavanja gradnje
II.2. Podjela na lotove
Da
II.2.a. Broj lotova: 3
II.2.b. Ponude se mogu dostaviti za: Više lotova
II.3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
LOT 1 - Nabavka materijala i izgradnja dijela sekundarne mreže
vodovoda u Sjenini. LOT 2 - Izgradnja produžetka kanalizacione
mreže Donji Šušnjari u ul. Đurđevdanskoj u Doboju. LOT 3 -
Izgradnja novog bunara za mjesni vodovod u Potočanima.
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
LOT 1 - Nabavka materijala i izgradnja dijela sekundarne mreže
vodovoda u Sjenini.
LOT 2 - Izgradnja produžetka kanalizacione mreže Donji
Šušnjari u ul. Đurđevdanskoj u Doboju.
LOT 3 - Izgradnja novog bunara za mjesni vodovod u Potočanima.
OdjeljakIII: PRAVNE, EKONOMSKE ILI TEHNIČKE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Ne
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?
Ne
III.3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na
odgovarajuće propise
Prema tenderskoj dokumentaciji
III.4. Ograničenje za učešće
Obavezni uslovi za učešće iz člana 23. Zakona o javnim
nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj
dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavljanjeprofesionalne djelatnosti
Prema tenderskoj dokumentaciji
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
Prema tenderskoj dokumentaciji
III.7. Tehnička ili profesionalna sposobnost
Prema tenderskoj dokumentaciji
OdjeljakIV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterijum za dodjelu ugovora
Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude
IV.3. Uslovi za dostavu/ preuzimanje tenderske dokumentacije
IV.3.a. Datum: Može se obezbijediti do 19.7.2013. godine
IV.3.b. Novčana naknada: Ne
IV.4. Rok za prijem ponuda /zahtjeva za učešće
Datum: 23.7.2013. Vrijeme: 11:00
IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 23.7.2013. Vrijeme: 12:00
Mjesto: Grad Doboj, Hilandarska br. 1, sala br. 28
ANEKS B
PODACI O LOTOVIMA / DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVKE
Broj lota: 1
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Nabavka materijala i izgradnja dijela sekundarne mreže
vodovoda u Sjenini.
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
LOT 1 - Nabavka materijala i izgradnja dijela sekundarne mreže
vodovoda u Sjenini.
II. Ukupna količina ugovora ili obim ugovora
Prema tenderskoj dokumentaciji
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a
94.050,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja/Trajanje okvirnog
sporazuma
Prema tenderskoj dokumentaciji
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenje usluga ili izvođenje
radova
Sjenina
ANEKS B
PODACI O LOTOVIMA / DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVKE
Broj lota: 2
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Izgradnja produžetka kanalizacione mreže Donji Šušnjari u
ul. Đurđevdanskoj u Doboju
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
LOT 2 - izgradnja produžetka kanalizacione mreže Donji
Šušnjari u ul. Đurđevdanskoj u Doboju
II. Ukupna količina ugovora ili obim ugovora
Prema tenderskoj dokumentaciji
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a
23.600,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja/Trajanje okvirnog
sporazuma
Prema tenderskoj dokumentaciji
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenje usluga ili izvođenje
radova
Doboj
ANEKS B
PODACI O LOTOVIMA / DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVKE
Broj lota: 3
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Izgradnja novog bunara za mjesni vodovod u Potočanima
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
LOT 3 - izgradnja novog bunara za mjesni vodovod u Potočanima
II. Ukupna količina ugovora ili obim ugovora
Prema tenderskoj dokumentaciji
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a
25.650,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja/Trajanje okvirnog
sporazuma
Prema tenderskoj dokumentaciji
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenje usluga ili izvođenje
radova
Potočani
(M1-A-9154-13)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: