Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Izvođenje radova na sanaciji kolektora Slapničkog potoka ispod deponije u Podružnici TE Kakanj

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 54, 14.07.2014

JAVNO PREDUZEĆE ELEKTROPRIVREDA
BOSNE I HERCEGOVINE D.D. - SARAJEVO
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI BROJ 258-1-3-1-1577/14
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: Javno preduzeće Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. -
Sarajevo
Kontakt osoba: Ahmet Begić
Adresa: Vilsonovo šetalište 15
Poštanski broj: 71000
Opština/Grad: Sarajevo - Centar
IDB/JIB: 4200225150005
Telefon: 033751000
Faks: 033751759
Internet adresa:www.elektroprivreda.ba
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kao pod I.1
I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Kao pod I.1
I.4. Adresa za dodatne informacije
Kao pod I.1
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta: Javno preduzeće
I.5.b. Nivo: Federacija Bosne i Hercegovine
I.5.c. Djelatnost: Električna energija
I.6. Zajednička nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Radovi, Opća gradnja zgrada i građevinski radovi
II.2. Podjela na lotove
Ne
II.3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Sanacija kolektora Slapničkog potoka ispod deponije u Podružnici
TE Kakanj
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Sanacija kolektora Slapničkog potoka ispod deponije u Podružnici
TE Kakanj
II.5. Ukupna količina ili obim ugovora
prema Anexu 5 tenderske dokumentacije
II.5.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u
KM
280.000,00
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
TE Kakanj
II.8. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
prema tenderskoj dokumentaciji
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)
III.3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na
odgovarajuće propise
prema Anexu 8 nacrt ugovora
III.4. Ograničenja za učešće
Obavezni uslovi za učešće iz člana 23. Zakona o javnim nabavkama
BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti
ponuđač mora biti registrovan za obavljanje djelatnosti koja je
vezana za predmet nabavke
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
ne zahtjeva se
III.7. Tehnička ili profesionalna sposobnost
a) Ponuđač mora biti registrovan za obavljanje poslova iz oblasti
niskogradnje izuzimajući izvođenje cesta) ili gradnje
hidrotehničkih objekata - hidrogradnje (izuzimajući vodovode).
b) Ponuđač ili njegov Podugovarač (konsultant) mora biti
registrovan za obavljanje poslova iz oblasti projektovanja ili
nostrifikacije za projekte iz područja:
- geotehnike
- konstrukcija
- hidrotehničkih građevina.
c) Ponuđač mora posjedovati odgovarajuće iskustvo u poslovima
na izgradnji ili rekonstrukciji tunela i/ili kolektora, i u tom smislu u
ponudi treba dostaviti referns listu urađenih poslova u posljednje tri
godine
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude
IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
IV.3.a. Datum: Može se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 8.8.2014.
godine
IV.3.b. Novčana naknada: Da
IV.3.b-1 Iznos novčane naknade: 30
IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Datum: 14.8.2014. Vrijeme: 9:00
IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 14.8.2014. Vrijeme: 10:00
Mjesto: Vilsonovo šetalište 15, Sarajevo, sala 145/II
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Otkup tenderske dokumentacije će se vršiti u prostorijama JP
Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, Vilsonovo šetalište 15, 71000
Sarajevo, IV sprat, soba br. 305. (Potrebno je dostaviti dokaz o
uplati tenderske dokumentacije i zahtjev za izuzimanjem tenderske
dokumentacije, sa navedenim imenom i prezimenom kontakt
osobe, kontakt telefonom ili e-mail adresom)
Kontakt osoba za otkup tenderske dokumentacije je Ahmet Begić,
broj telefona 033 751-774.
Ponuđači koji nisu u mogućnosti lično preuzeti tendersku
dokumentaciju, dokaz o uplati i zahtjev za izuzimanjem tenderske
dokumentacije, sa navedenim imenom i prezimenom kontakt
osobe, kontakt telefonom ili e- mail adresom, mogu poslati faksom
na broj 033 751-780, a ista će im biti poslana putem brze pošte.
Adresa za dostavljanje ponuda: Vilsonovo šetalište 15, 71000
Sarajevo, protokol, soba br 6.
U skladu sa Članom 3. tačka 6. Upustva o primjeni ZJN BiH,
ugovorni organ će razmjenu informacija sa ponuđačima vršiti
isključivo pismenim putem.
Plaćanje izvan Bosne i Hercegovine se vrši preko Vakufske banke
d.d Sarajevo, snjift VAKUBA22 na račun broj 1601060000004629
u korist JP EP BIH - otkup tenderske dokumentacije za tender broj:
2000009982 - IBAN CODE: BA391601020000013652
Kod davanja naloga za plaćanje obavezno je naznačiti klauzulu
"sve troškove snosi nalogodavac"(our....)
Plaćanje unutar Bosne i Hercegovine vrši se putem Sparkasse Bank
d.d. Sarajevo na račun broj 1990490176075902 u korist JP EP BIH
- otkup tenderske dokumentacije za tender broj 2000009982
(A-10694-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: