Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Izvođenje radova na sanaciji zapadne kosine deponije šljake i pepela završna faza u Podružnici TE Kakanj

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 62, 11.08.2014

JAVNO PREDUZEĆE ELEKTROPRIVREDA
BOSNE I HERCEGOVINE D.D. SARAJEVO
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI BROJ 258-1-3-1-1644/14
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: Javno preduzeće Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. -
Sarajevo
Kontakt osoba: Admir Bašić
Adresa: Vilsonovo šetalište 15
Poštanski broj: 71000
Opština/Grad: Sarajevo - Centar
IDB/JIB: 4200225150005
Telefon: 033751000
Faks: 033751759
Internet adresa:www.elektroprivreda.ba
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kao pod I.1
I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Kao pod I.1
I.4. Adresa za dodatne informacije
Kao pod I.1
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta: Javno preduzeće
I.5.b. Nivo: Federacija Bosne i Hercegovine
I.5.c. Djelatnost: Električna energija
I.6. Zajednička nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Radovi, Drugi građevinski radovi koji uključuju posebne zanate
II.2. Podjela na lotove
Ne
II.3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Sanacija zapadne kosine deponije šljake i pepela? završna faza u
Podružnici TE Kakanj
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Potrebno je uraditi završnu sanaciju zapadne kosine deponije šljake
i pepela u Podružnici TE Kakanj prema tehničkoj specifikaciji.
II.5. Ukupna količina ili obim ugovora
Prema tenderskoj dokumentaciji.
II.5.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u
KM
1.391.900,00
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
II.8. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
Rok izvršenja je četiri mjeseca od uvođenja u posao.
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)
III.3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na
odgovarajuće propise
Prema Aneksu 8 Nacrt Ugovora.
III.4. Ograničenja za učešće
Obavezni uslovi za učešće iz člana 23. Zakona o javnim nabavkama
BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti
Da je ponuđač registrovan za obavljanje djelatnosti koja je vezana
za predmet nabavke u skladu sa važećim propisima zemlje u kojoj je
registrovan.
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
Ne zahtijeva se.
III.7. Tehnička ili profesionalna sposobnost
a) Da je Ponuđač registrovan za obavljanje djelatnosti
građenja/izvođenja radova u oblasti niskogradnje ili gradnje
cesta na području Federacije BiH. Dostaviti relevantan dokaz,
ovlaštenje Federalnog ministarstva prostornog uređenja za
obavljanje djelatnosti u oblasti niskogradnje ili gradnje
hidrotehničkog objekta ili Izjavu da će do potpisa ugovora
obezbijediti odobrenje.
b) Da posjeduje uspješno iskustvo u realizaciji najmanje dva
ugovora na urađenim poslovima nasipanja i valjanja materijala
ili cesta u prethodne 3 (tri) godine, minimalne pojedinačne
vrijednosti od 800.000,00 KM. Dostaviti minimalno dvije
potvrde iz referenc liste izdate od Naručilaca radova za dobro
izvršenje poslova na poslovima valjanja i nasipanja materijala
deponija ili cesta čija pojedinačna vrijednost nije manja od
800.000 KM. U potvrdama treba biti navedeno: broj ugovora,
izvršeni poslovi i zadovoljavajući kvalitet urađenih poslova,
vrijednosti, datum i naziv Naručioca.
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude
IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
IV.3.a. Datum: Može se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 9.9.2014.
godine
IV.3.b. Novčana naknada: Da
IV.3.b-1 Iznos novčane naknade: 30,00 KM
IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Datum: 16.9.2014. Vrijeme: 13:00
IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 16.9.2014. Vrijeme: 14:00
Mjesto: Vilsonovo šetalište 15, 71000 Sarajevo, Sala broj 145
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Otkup tenderske dokumentacije će se vršiti u prostorijama JP
Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, Vilsonovo šetalište 15, 71000
Sarajevo, IV sprat, soba br. 305. (Potrebno je dostaviti dokaz o
uplati tenderske dokumentacije i zahtjev za izuzimanjem tenderske
dokumentacije, sa navedenim imenom i prezimenom kontakt
osobe, kontakt telefonom ili e-mail adresom)
Kontakt osoba za otkup tenderske dokumentacije je Admir Bašić,
broj telefona 033 751-717.
Ponuđači koji nisu u mogućnosti lično preuzeti tendersku
dokumentaciju, dokaz o uplati i zahtjev za izuzimanjem tenderske
dokumentacije, sa navedenim imenom i prezimenom kontakt
osobe, kontakt telefonom ili e- mail adresom, mogu poslati faksom
na broj 033 751-780, a ista će im biti poslana putem brze pošte.
Adresa za dostavljanje ponuda: Vilsonovo šetalište 15, 71000
Sarajevo, protokol, soba br 6.
U skladu sa članom 3. tačka 6. Upustva o primjeni ZJN BiH,
ugovorni organ će razmjenu informacija sa ponuđačima vršiti
isključivo pismenim putem.
Plaćanje izvan Bosne i Hercegovine se vrši preko Vakufske banke
d.d Sarajevo, snjift VAKUBA22 na račun broj 1601060000004629
u korist JP EP BIH - otkup tenderske dokumentacije za tender broj:
2000010626 - Sanacija zapadne kosine deponije šljake i pepela-
završna faza u Podružnici TE Kakanj, IBAN CODE:
BA391601020000013652
Kod davanja naloga za plaćanje obavezno je naznačiti klauzulu
"sve troškove snosi nalogodavac" (our....)
Plaćanje unutar Bosne i Hercegovine vrši se putem Sparkasse Bank
d.d. Sarajevo na račun broj 1990490176075902 u korist JP EP BIH
- otkup tenderske dokumentacije za tender broj 2000010626 -
Sanacija zapadne kosine deponije šljake i pepela - završna faza u
Podružnici TE Kakanj
(A-12673-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: