Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Izvođenje radova na rekonstrukciji i izgradnji SN, NN mreže i TS za RJ Elektrodistribucija Gradiška

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 68, 01.09.2014

MJEŠOVITI HOLDING "ELEKTROPRIVREDA
REPUBLIKE SRPSKE" - MATIČNO PREDUZEĆE
A.D. TREBINJE - ZAVISNO PREDUZEĆE
"ELEKTROKRAJINA" AKCIONARSKO DRUŠTVO
BANJA LUKA
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI BROJ 203-1-3-1-219/14
OdjeljakI: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: Mješoviti holding "Elektroprivreda Republike
Srpske" - Matično preduzeće a.d. Trebinje - Zavisno preduzeće
"Elektrokrajina" Akcionarsko društvo Banja Luka
Kontakt osoba: Ognjen Zeljković, dipl. inž. el., Tel 051 246 319
Adresa: Kralja Petra I Karađorđevića 95
Poštanski broj: 78000
Opština/Grad: Banja Luka
IDB/JIB: 4400855640000
Telefon: 051246300
Faks: 051215610
Elektronska po{ta: direkcija@elektrokrajina.com
Internet adresa:elektrokrajina.com
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kao podI.1
I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Kao podI.1
I.4. Adresa za dodatne informacije
Kao podI.1
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta: Javno preduzeće
I.5.b. Nivo: Republika Srpska
I.5.c. Djelatnost: Električna energija
I.6. Zajednička nabavka
Ne
OdjeljakII: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Radovi, Instalacija električnih žica
II.2. Podjela na lotove
Ne
II.3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Rekonstrukcija i izgradnja SN, NN mreže i TS za RJ
"Elektrodistribucija" Gradiška
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Rekonstrukcija i izgradnja SN, NN mreže i TS za RJ
"Elektrodistribucija" Gradiška
II.5. Ukupna količina ili obim ugovora
cca 500.000,00 KM
II.5.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
500.000,00
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvršenje usluga ili izvođenje
radova
Područje RJ "Elektrodistribucija" Gradiška
II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?
Ne
II.8. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
Maksimalno prihvatljiv rok izvođenja je 120 dana od dana potpisa
ugovora
OdjeljakIII: PRAVNE, EKONOMSKE ILI TEHNIČKE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj
dokumentaciji)
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj
dokumentaciji)
III.3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na
odgovarajuće propise
U skladu sa tenderskom dokumentacijom
III.4. Ograničenje za učešće
Obavezni uslovi za učešće iz člana 23. Zakona o javnim
nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj
dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavljanjeprofesionalne djelatnosti
U skladu sa tenderskom dokumentacijom
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
U skladu sa tenderskom dokumentacijom
III.7. Tehnička ili profesionalna sposobnost
U skladu sa tenderskom dokumentacijom
OdjeljakIV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterijum za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
IV.2.1.a. Podkriteriji
1. Ponuđena cijena, učešće:80,00 %
2. Rok izvođenja radova, učešće:10,00 %
3. Uslovi i način plaćanja, učešće:10,00 %
IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
IV.3.a. Datum: Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do
24.9.2014. godine
IV.3.b. Novčana naknada: Da
IV.3.b-1. Iznos novčane naknade: 30,00 KM
IV.4. Rok za prijem ponuda /zahtjeva za učešće
Datum: 30.9.2014. Vrijeme: 12:00
IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 30.9.2014. Vrijeme: 13:00
Mjesto: Kralja PetraI Karađorđevića 95, 78000 Banja Luka
OdjeljakV: DODATNE INFORMACIJE
Plaćanje naknade za otkup TD u KM vrši se na žiro račun br.
551-001-00000105-05, kod Uni Credit Banke a.d. Banja Luka, sa
naznakom za otkup tenderske dokumentacije broj 16-13/14 u korist
ZP Elektrokrajina a.d. Banjaluka.
(A-13390-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: