Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 30.05.2022. 12:47

(aukcija) Izvođenje radova na rekonstrukciji škp na području ŠG Romanija Sokolac

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 30.05.2022.
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

1172-1-3-41-3-774/22


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JPŠ "ŠUME REPUBLIKE SRPSKE" A.D. SOKOLAC
IDB/JIB 4400632340004
Kontakt osoba/Služba za kontakt Bojan Čortan dipl.inž.šum.
Adresa Romanijska 1
Poštanski broj 71350 Sokolac (sp bl)
Opština/Grad Sokolac (Istočno Sarajevo)
Telefon (057) 405-300
Faks (057) 405-341
Elektronska pošta uprava@sumers.org
Internet adresa www.sumerepublikesrpske.org

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao u Aneksu A – Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao u Aneksu A – Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 5.b. Nivo

Entitetski nivo,Republika Srpska

I 5.c. Djelatnost

Ostalo

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Radovi, Izgradnja cijele građevine ili njenih dijelova, građevinarstvo, Drugi građevinski radovi koji uključuju
posebne zanatske radove

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

11

II 2.b. Ponude se mogu dostaviti za

Svi lotovi

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Radovi na rekonstrukciji škp na području ŠG "Romanija" Sokolac

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Radovi na rekonstrukciji ŠKP na području ŠG "Romanija" Sokolac

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45000000-7 Građevinski radovi
Dodatni predmet(i) 45233123-7 Građevinski radovi na sporednom putu

II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Prema TD

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj
dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Prema TD

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Prema TD

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Prema TD

III 9. Rezervisan ugovor

Ne

III 10. Posebni uslovi za ugovore o radovima

III 10.a. Izvođenje radova ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 10.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvođenje radova

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

13.6.2022.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 6. Da li je objavljeno prethodno informaciono obavještenje?

Ne

IV 7. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 14.6.2022. 8:00

IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto Glasinačka br.9, Š.G.“Romanija“ Sokolac, 71350 Sokolac
Datum i vrijeme 14.6.2022. 8:30


ANEKS A


I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kontakt osoba Bojan Čortan
Adresa Glasinačka br.9
Poštanski broj 71350 Sokolac (sp bl)
Opština/Grad Sokolac (Istočno Sarajevo)
Telefon (057) 448-529
Faks (057) 444-417
Elektronska pošta romanija@sumers.org
Internet adresa www.sumerepublikesrpske.orgANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Rekonstrukcija ŠKP-a „IVAN POLJE-OZARKOVIĆI“ na području Š.G. ,,Romanija,, Sokolac

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Rekonstrukcija ŠKP-a „IVAN POLJE-OZARKOVIĆI“ P.J. „Romanija-Glasinac na području Š.G.,,Romanija,, Sokolac

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45000000-7 Građevinski radovi

III Ukupna količina ili obim ugovora
Prema TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

188579,09

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Prema TD

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Š.G.“Romanija“Sokolac

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 13.6.2022.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 14.6.2022. 8:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 14.6.2022. 8:30ANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Rekonstrukcija ŠKP-a „BUKOVIK-NOVO SELO 2 DIO“ na području Š.G.,,Romanija,, Sokolac

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Rekonstrukcija ŠKP-a „BUKOVIK-NOVO SELO 2 DIO“ P.J. „Romanija-Glasinac“ na području Š.G.,,Romanija,, Sokolac

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45000000-7 Građevinski radovi

III Ukupna količina ili obim ugovora
Prema TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

63298,87

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Prema TD

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Š.G.“Romanija“Sokolac

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 13.6.2022.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 14.6.2022. 8:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 14.6.2022. 8:30ANEKS B


Broj lota

3


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Rekonstrukcija ŠKP-a „KNEŽINA-BATOVO“ na području Š.G.,,Romanija,, Sokolac

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Rekonstrukcija ŠKP-a „KNEŽINA-BATOVO“ P.J. „Kaljina-Bioštica“ na području Š.G.,,Romanija,, Sokolac

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45000000-7 Građevinski radovi

III Ukupna količina ili obim ugovora
Prema TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

75800,42

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Prema TD

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Š.G.“Romanija“Sokolac

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 13.6.2022.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 14.6.2022. 8:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 14.6.2022. 8:30ANEKS B


Broj lota

4


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Rekonstrukcija ŠKP-a „KALJINA-ŠIRIJEVIĆI“ na području Š.G.,,Romanija,, Sokolac

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Rekonstrukcija ŠKP-a „KALJINA-ŠIRIJEVIĆI“ P.J. „Kaljina-Bioštica“ na području Š.G.,,Romanija,, Sokolac

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45000000-7 Građevinski radovi

III Ukupna količina ili obim ugovora
Prema TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

37893,04

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Prema TD

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Š.G.“Romanija“Sokolac

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 13.6.2022.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 14.6.2022. 8:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 14.6.2022. 8:30ANEKS B


Broj lota

5


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Rekonstrukcija ŠKP-a „KALJINA-BARE“ na području Š.G.,,Romanija,, Sokolac

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Rekonstrukcija ŠKP-a „KALJINA-BARE“ P.J. „Kaljina-Bioštica“ na području Š.G.,,Romanija,, Sokolac

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45000000-7 Građevinski radovi

III Ukupna količina ili obim ugovora
Prema TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

101465,15

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Prema TD

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Š.G.“Romanija“Sokolac

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 13.6.2022.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 14.6.2022. 8:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 14.6.2022. 8:30ANEKS B


Broj lota

6


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Rekonstrukcija ŠKP-a „ĆAVARINE-SMRTIĆI“ na području Š.G.,,Romanija,, Sokolac

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Rekonstrukcija ŠKP-a „ĆAVARINE-SMRTIĆI“ P.J. „Romanija-Glasinac“ na području Š.G.,,Romanija,, Sokolac

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45000000-7 Građevinski radovi

III Ukupna količina ili obim ugovora
Prema TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

37955,07

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Prema TD

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Š.G.“Romanija“Sokolac

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 13.6.2022.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 14.6.2022. 8:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 14.6.2022. 8:30ANEKS B


Broj lota

7


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Rekonstrukcija ŠKP-a „MARGETIĆI-ĆILUŠA“ na području Š.G.,,Romanija,, Sokolac

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Rekonstrukcija ŠKP-a „MARGETIĆI-ĆILUŠA“ P.J. „Romanija-Glasinac“ na području Š.G.,,Romanija,, Sokolac

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45000000-7 Građevinski radovi

III Ukupna količina ili obim ugovora
Prema TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

93689,78

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Prema TD

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Š.G.“Romanija“Sokolac

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 13.6.2022.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 14.6.2022. 8:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 14.6.2022. 8:30ANEKS B


Broj lota

8


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Rekonstrukcija ŠKP-a „POJIŠTA-PRELJUBOVIĆI“ na području Š.G.,,Romanija,, Sokolac

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Rekonstrukcija ŠKP-a „POJIŠTA-PRELJUBOVIĆI“ P.J. „Žep-Kuštravica“ na području Š.G.,,Romanija,, Sokolac

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45000000-7 Građevinski radovi

III Ukupna količina ili obim ugovora
Prema TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

59671,72

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Prema TD

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Š.G.“Romanija“Sokolac

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 13.6.2022.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 14.6.2022. 8:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 14.6.2022. 8:30ANEKS B


Broj lota

9


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Rekonstrukcija ŠKP-a „SIJERCI-SINANOVAC“ na području Š.G.,,Romanija,, Sokolac

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Rekonstrukcija ŠKP-a „SIJERCI-SINANOVAC“ P.J. „Romanija- Glasinac" na području Š.G.,,Romanija,, Sokolac

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45000000-7 Građevinski radovi

III Ukupna količina ili obim ugovora
Prema TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

27821,52

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Prema TD

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Š.G.“Romanija“Sokolac

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 13.6.2022.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 14.6.2022. 8:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 14.6.2022. 8:30ANEKS B


Broj lota

10


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Rekonstrukcija ŠKP-a „BUJEČ-TISA“ na području Š.G.,,Romanija,, Sokolac

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Rekonstrukcija ŠKP-a „BUJEČ-TISA“ P.J. „Romanija-Glasinac“ i P.J. „Kaljina-Bioštica“ na području Š.G.,,Romanija,,
Sokolac

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45000000-7 Građevinski radovi

III Ukupna količina ili obim ugovora
Prema TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

93234,88

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Prema TD

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Š.G.“Romanija“Sokolac

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 13.6.2022.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 14.6.2022. 8:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 14.6.2022. 8:30ANEKS B


Broj lota

11


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Rekonstrukcija ŠKP-a „LEAVA-ODJEL 97“ na području Š.G.,,Romanija,, Sokolac

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Rekonstrukcija ŠKP-a „LEAVA-ODJEL 97“ P.J. „Žep-Kuštravica“ na području Š.G.,,Romanija,, Sokolac

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45000000-7 Građevinski radovi

III Ukupna količina ili obim ugovora
Prema TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

16324,84

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Prema TD

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Š.G.“Romanija“Sokolac

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 13.6.2022.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 14.6.2022. 8:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 14.6.2022. 8:30
 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: