Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 09.12.2022. 10:34

(aukcija) Izvođenje radova projektovanja, isporuke opreme, izgradnje i puštanja u pogon hidroelektrane Janjići 16,22 MW po principu Ključ u ruke

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 09.12.2022.
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

986-2-3-438-3-467/22ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JAVNO PREDUZEĆE ELEKTROPRIVREDA BOSNE I HERCEGOVINE D.D. - SARAJEVO
IDB/JIB 4200225150005
Kontakt osoba/Služba za kontakt Irma Dajdžić
Adresa Vilsonovo šetalište 15
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Novo Sarajevo (Sarajevo)
Telefon (033) 751-000
Faks (033) 751-759
Elektronska pošta e.ridzal@epbih.ba
Internet adresa www.epbih.ba

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Sektorski ugovorni organ iz člana 5. ZJN

I 5.b. Nivo

Entitetski nivo,Federacija Bosne i Hercegovine

I 5.c. Djelatnost

Električna energija

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Radovi, Izgradnja cijele građevine ili njenih dijelova, građevinarstvo, Gradnja vodoprivrednih objekata

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Ograničeni postupak: Projektovanje, isporuka opreme, izgradnja i puštanje u pogon hidroelektrane Janjići 16,22 MW po
principu “Ključ u ruke”


II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Predmet nabavke je projektovanje, isporuka opreme, izgradnja i puštanje u pogon hidroelektrane Janjići na rijeci Bosna u
Federaciji Bosne i Hercegovine, projektovane instalisane snage 16,22 MW po principu“ključ u ruke“, koji obuhvata:
(a) projektovanje
- izrada Glavnog projekta
- izrada Izvedbenog projekta
- izrada Projkta izvedenog stanja
(b) istraživanja
- geološka-geotehnička istraživanja
- ostala istraživanja i ispitivanja u skladu sa potrebama Glavnog projekta
(c) izgradnja sljedećih građevnih sklopova:
- brana,
- strojara sa aneksom,
- upravna zgrada sa pomoćnim objektima (portirnica, zgrada oskultacije)
- pristupne puteve sa mostom
- uređenje nizvodnog korita, uređenje obala
- objekata organizacije građenja
(d) proizvodnja i ispitivanje u fabrikama, isporuka na gradilište, montaža, ispitivanje i puštanje u pogon sljedeće
opreme:
- hidromehanička oprema;
- turbine i pomoćni pogoni u strojari;
- generatori;
- dizel agregat
- dizalice;
- blok transformatori, transformatori za vlastitu potrošnju i mrežni transformator

- rasklopna postrojenja i pomoćnih pogona te oprema istosmjernog i izmjeničnog napona;
- oprema sistema upravljanja; zaštite, nadzora i mjerenje
- oprema telekomunikacije, zaštite od požara, sistem upozorenja
- oprema za gromobransku zaštitu i uzemljenje, rasvjeta, utičnice, kablovi
- ostala oprema.
(e) izrada i isporuka ostale tehničke dokumentacije (izvještaji, atesti, certifikati, programe, elaborati, planovi, uputstva
za rad i dr.)
(f) obuka osoblja Naručioca
(g) probni rad i puštanje u pogon elektrane
(h) privremeno preuzimanje elektrane
(i) uklanjanje nedostataka u garantnom periodu
(j) konačno preuzimanje elektrane
u svemu, kako je utvrđeno tenderskom dokumentacijom.

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45251120-8 Građevinski radovi na hidroelektrani

II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

Prema tenderskoj dokumentaciji

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

122000000,00

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Na lokaciji-mjestu isporuke

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

49 mjeseci od datuma stupanja na snagu ugovora

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Prema tenderskoj dokumentaciji

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

U skladu sa uslovima iz Poziva za dostavljanje zahtjeva za učešće

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

U skladu sa uslovima iz Poziva za dostavljanje zahtjeva za učešće

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

U skladu sa uslovima iz Poziva za dostavljanje zahtjeva za učešće

III 9. Rezervisan ugovor

Ne

III 10. Posebni uslovi za ugovore o radovima

III 10.a. Izvođenje radova ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 10.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvođenje radova

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Ograničeni postupak

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

18.01.2023.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 6. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 7. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 25.01.2023. 12:00


INTERNATIONAL NOTICE - SUMMARY


PART I: CONTRACTING AUTHORITY


I 1. Contracting authority data

Name JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo
UIN 4200225150005
Contact person Irma Dajdžić
Address Vilsonovo šetalište 15
Postal code 71000 Sarajevo (bhp)
Municipality/City Novo Sarajevo (Sarajevo)
Telephone (033) 751-000
Fax number (033) 751-759
Email address e.ridzal@epbih.ba
Website address www.epbih.ba

I 3. Type of the contracting authority, level and main activity

I 3.a. Type of contracting authority

Utility sector referred to in the Article 5 of the PPL

I 3.b. Level of government where contracting authority belong to

Entity level,Federation of Bosnia and Herzegovina

I 3.c. Main activity of contracting authority

Electricity

PART II: OBJECT OF THE CONTRACT


II 1. Type of the contract

Works, Building of complete construction or parts thereof, civil engineering, Construction of water projects

II 1.a. Title of the object of the contract

Designing, delivery of equipment, construction and commissioning of the Janjići 16.22 MW hydropower plant on a "turnkey"
basis

II 1.b. Description of the object of the contract

Designing, delivery of equipment, construction and commissioning of the Janjići 16.22 MW hydropower plant on a "turnkey"
basis


II 1.c. Common procurement vocabulary (CPV)
  Main vocabulary
Code Description
Main object 45251120-8 Hydro-electric plant construction work

II 1.d. Total quantity (number of units) or scope of the contract
As per technical specification

PART III: PROCEDURE


III 1. Type of procedure

Restricted procedure

III 2. Conditions for obtaining tender documents

III 2.a. Tender documents published on the public procurement portal?

Yes

III 2.b. Obtainable until

18.01.2023.

III 3. Do you intend to use the e-auction?

Yes

III 4. Deadline and address for receipt of tenders/requests to participate

Date and time 25.01.2023. 12:00
Address and place JP Elektroprivreda BiH, Vilsonovo Šetalište 15, 71000 Sarajevo, protocol.

III 5. Submitting offer through e-Procurement system?

No

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: