Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 06.10.2023. 09:45

(HR) Izvođenje radova na uređaju za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV) zaton

Izvor: Official Journal of the European Union, 06.10.2023.

Hrvatska-Šibenik: Građevinski radovi na uređaju za obradu otpadnih voda

2023/S 193-600682

Obavijest o nadmetanju – sektorska nabava

 

Radovi


Pravna osnova:
Direktiva 2014/25/EU

 

 

Odjeljak I: Naručitelj

 

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: VODOVOD I ODVODNJA d.o.o. Šibenik
Nacionalni registracijski broj: 26251326399
Poštanska adresa: Kralja Zvonimira 50
Mjesto: Šibenik
NUTS kod: HR034 Šibensko-kninska županija
Poštanski broj: 22000
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Zoran Bumbak
E-pošta: kontakt@vodovodsib.hr
Telefon: +385 22311830
Telefaks: +385 22311830
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.vodovodsib.hr
Adresa profila kupca: www.vodovodsib.hr
I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2023/S+0F5-0041237
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti elektronički na: https://eojn.nn.hr/Oglasnik
I.6)Glavna djelatnost
Vodoopskrba

 

Odjeljak II: Predmet

 

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

 

UREĐAJ ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA (UPOV) ZATON

 

Referentni broj: 23_502p
II.1.2)Glavna CPV oznaka
45252100 Građevinski radovi na uređaju za obradu otpadnih voda
II.1.3)Vrsta ugovora
Radovi
II.1.4)Kratak opis:

 

Predmet nabave je izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Radovi uključuju projektiranje, ishođenje potrebnih dozvola i suglasnosti , izvođenje i dovršenje svih potrebnih radova uključivo nabavu i ugradnju uređaja i opreme, testove po dovršetku koji uključuju puštanje u rad i pokusni rad, dokazivanje jamčenog operativnog troška UPOV-a i ostalih jamčenih parametara tijekom Testova po dovršetku (pokusnog rada), obuku osoblja Naručitelja, tehnički pregled, i ishođenje uporabne dozvole, te sve vezane poslove uključivo pripremne terenske radove i otklanjanje nedostataka tijekom Jamstvenog roka.

 

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 2 176 654.06 EUR
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne
II.2)Opis
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
45252100 Građevinski radovi na uređaju za obradu otpadnih voda
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR034 Šibensko-kninska županija
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

 

Naselje Zaton kod Šibenika

 

II.2.4)Opis nabave:

 

Predmet nabave je izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Radovi uključuju projektiranje, ishođenje potrebnih dozvola i suglasnosti , izvođenje i dovršenje svih potrebnih radova uključivo nabavu i ugradnju uređaja i opreme, testove po dovršetku koji uključuju puštanje u rad i pokusni rad, dokazivanje jamčenog operativnog troška UPOV-a i ostalih jamčenih parametara tijekom Testova po dovršetku (pokusnog rada), obuku osoblja Naručitelja, tehnički pregled, i ishođenje uporabne dozvole, te sve vezane poslove uključivo pripremne terenske radove i otklanjanje nedostataka tijekom Jamstvenog roka.

 

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: Jamčeni dnevni operativni troškovi Postrojenja / Ponder: 10 bodova
Cijena - Ponder: 90 bodova
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 2 176 654.06 EUR
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u danima: 765
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da
Broj ili uputa na projekt:

 

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava NPOO.C1.3.R1-I4.02.0038

 

II.2.14)Dodatni podaci

 

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

 

III.1)Uvjeti sudjelovanja
III.1.1)Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Popis i kratki opis uvjeta:

 

1. Gospodarski subjekt moraju dokazati svoj upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar u državi njegova poslovnog nastana.

Detaljnije u DON-u.

 

III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.6)Tražena jamstva :

 

1. JAMSTVO ZA OZBILJNOST PONUDE (63.000,00 € )

2. JAMSTVO ZA UREDNO ISPUNJENJE UGOVORNIH OBVEZA

3. JAMSTVO ZA OTKLANJANJE NEDOSTATAKA U JAMSTVENOM ROKU

 

III.1.7)Glavni uvjeti financiranja i načini plaćanja i/ili uputa na odgovarajuće odredbe koje to reguliraju:

 

Sredstva za financiranje realizacije cijelog Projekta uključivo i radove koji su predmet ovog postupka javne nabave, osiguravaju se temeljem sporazuma o financiranju zaključenim između Europske unije i Republike Hrvatske te Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava i Ugovora o sufinanciranju projekta.

Plaćanje se vrši temeljem ovjerenih privremenih i okončane situacije od strane Naručitelja doznakom na račun Izvođača, Podugovaratelja i članova zajednice Izvođača, kako je primjenjivo.

Detaljnije u DON-u

 

III.1.8)Pravni oblik koji će se poslije odabira zahtijevati od zajednice gospodarskih subjekata:

 

Naručitelj ne smije zahtijevati da zajednica gospodarskih subjekata ima određeni pravni oblik u trenutku dostave ponude ili zahtjeva za sudjelovanje. Naručitelj neće zahtijevati da zajednica gospodarskih subjekata ima određeni pravni oblik nakon sklapanja ugovora.

 

III.2)Uvjeti povezani s ugovorom
III.2.2)Uvjeti izvršenja ugovora:

 

Ugovor se izvršava po FIDIC žutoj knjizi.

Dataljnije u DON-u

 

 

Odjeljak IV: Postupak

 

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Datum: 21/11/2023
Lokalno vrijeme: 12:00
IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima
IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:
Hrvatski
IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude
Ponuda mora biti valjana do: 19/04/2024
IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda
Datum: 21/11/2023
Lokalno vrijeme: 12:00
Mjesto:

 

Vodovod i odvodnja d.o.o. Šibenik, Kralja Zvonimira 50, 22000 Šibenik

 

 

Odjeljak VI: Dopunski podaci

 

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ova nabava će se ponavljati.: ne
VI.2)Podaci o elektroničkim tijekovima rada
Prihvaćaju se elektronički računi
VI.3)Dodatni podaci:
VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Poštanska adresa: Ulica grada Vukovara 23
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Telefaks: +385 14559933
Internetska adresa: www.dkom.hr
VI.4.3)Postupak pravne zaštite
Detaljnji podaci o roku(-ovima) za postupke pravne zaštite:

 

Žalba se izjavljuje u roku od 10 (deset) dana, i to od dana:

- objave poziva na nadmetanje, u odnosu na sadržaj poziva ili Dokumentacije o nabavi

- objave obavijesti o ispravku, u odnosu na sadržaj ispravka

- objave izmjene Dokumentacije o nabavi, u odnosu na sadržaj izmjene Dokumentacije

- otvaranja ponuda u odnosu na propuštanje Naručitelja da valjano odgovori na pravodobno dostavljen zahtjev za dodatne informacije, objašnjenja ili izmjene Dokumentacije o nabavi te na postupak otvaranja ponuda,

- primitka odluke o odabiru ili poništenju, u odnosu na postupak pregleda, ocjene i odabira ponuda, ili razloge poništenja.

 

VI.4.4)Služba od koje se mogu dobiti podaci o postupku pravne zaštite
Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Poštanska adresa: Ulica grada Vukovara 23/V
Mjesto: ZAGREB
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Telefaks: +385 14559933
Internetska adresa: https://www.dkom.hr/
VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
03/10/2023

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: