Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 20.06.2022. 12:46

Odluka o pristupanju izradi Regulacionog plana prostorne cjeline ZBR Stara kasarna – Kampus Univerziteta u Tuzli

Izvor: Akta.ba, 31.05.2022.

Na osnovu člana 13. Zakona o principima lokalne samouprave (“Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine”, broj: 49/06 i 51/09), člana 41. Zakona o prostornom uređenju i građenju (“Službene novine Tuzlanskog kantona”, broj: 6/11, 4/13, 15/13, 3/15, 2/16 i 4/17) i člana 25. Statuta Grada Tuzla („Službeni glasnik Grada Tuzla“, broj: 6/21), Gradsko vijeće Tuzla, na sjednici održanoj dana 30. 5. 2022. godine, donosi

 

ODLUKU

o pristupanju izradi Regulacionog plana prostorne cjeline ZBR “Stara kasarna – Kampus Univerziteta u Tuzli”

 

Član 1. (Pristupanje izradi Odluke)

U cilju izgradnje i uređenja prostora u obuhvatu prostorne cjeline ZBR (zone budućeg razvoja) Stara kasarna, Kampus Univerziteta u Tuzli, pristupa se izradi Regulacionog plana prostorne cjeline ZBR “Stara kasarna – Kampus Univerziteta u Tuzli” (u daljem tekstu: Regulacioni plan).

Član 2.

(Površina, granice obuhvata i ostvarivanje saobraćajnog pristupa)

(1) Površina obuhvata Regulacionog plana iznosi cca 43,45 ha.

(2) Prostor obuhvata Regulacionog plana identičan je kao prostorna cjelina ZBR Stara kasarna, Kampus Univerziteta u Tuzli, namjena „stambeno- poslovna“, sa režimom građenja I stepena, kako je definisano Prostornim planom Grada Tuzla za period 2010- 2030. godine („Službeni glasnik Grada Tuzla“, broj 3/14, 7/18, 2/19, 8/19, 8/20 i 2/21), (u daljem tekstu : Prostorni plan).

(3) Prostorna cjelina, ZBR, Stara kasarna, Kampus Univerziteta u Tuzli, graniči na istoku dijelom sa prostornom cjelinom „Badre“ namjene „individualno stanovanje“ sa režimom građenja drugog stepena i dijelom sa prostornom cjelinom „Solina Novo naselje 1“ namjene „kolektivno-individualno stanovanje“ sa režimom građenja prvog stepena i prelaznim odredbama, na jugu dijelom sa prostornom cjelinom „Pecara 1“ namjene „stambeno- poslovna zona“ sa režimom građenja prvog stepena i prelaznim odredbama i dijelom sa prostornom cjelinom „Zdravstveno-lječilišni kompleks Gradina“ namjena „poslovna“ sa režimom građenja prvog stepena i prelaznim odredbama i na zapadu sa zemljištem definisanim kao „šumsko i poljoprivredno zemljište“.

(4) Granica obuhvata Regulacionog plana definisana je na istoku dijelom sa Ulicom Armije RBiH i dijelom sa regulisanim koritom Rijeke Solina, sa juga Ulicom Bogdana Đukića i sa zapada dijelom sa Ulicom Dr. Ibre Pašića, dijelom sa postojećom lokalnom nekategorisanom saobraćajnicom i dijelom sa granicom katastarskih čestica šumskog i poljoprivrednog zemljišta.

(5) Zemljište u okviru obuhvata Regulacionog plana je djelimično izgrađeno, sa objektima i sadržajima koji su u funkciji odvijanja nastavnog procesa Univerziteta u Tuzli.

(6) Saobraćajni pristup lokalitetu se trenutno ostvaruje sa istočne strane iz Ulice Armije RBiH i sa zapadne strane sa lokalne nekategorisane saobraćajnice.

(7) Granice obuhvata Regulacionog plana, prikazane su na Grafičkom prilogu – Orto foto snimak koji je sastavni dio ove Odluke.

Član 3.

(Period na koji se donosi Regulacioni plan)

Regulacioni plan se donosi na period od deset

godina.

Član 4.

(Cilj i osnovne smjernice za izradu Regulacionog plana)

(1) Regulacioni plan se radi u cilju donošenja provedbene planske dokumentacije za izgradnju objekata i sadržaja za planiranu namjenu i izgradnju saobraćajne, komunalne i energetske infrastrukture, uzimajući u razmatranje i analizu zatečenog stanja prostora.

(2) Osnovne smjernice za izradu Regulacionog plana su:

a) Izvršiti geodetsko snimanje postojećeg stanja terena u definisanom prostornom obuhvatu.

Uz geodetske podloge potrebno je obezbjediti i podatke o posjedovnom stanju i ažurnom katastru komunalne infrastrukture;

b) Definisati koncept primarne saobraćajne mreže unutar tretiranog obuhvata sa vezom iste na

postojeće saobraćajnice izvan obuhvata Regulacionog plana, uz poštivanje osnovnih postavki mreže saobraćaja iz Prostornog plana;

c) U zavisnosti od prostorne organizacije planirati razmještaj sadržaja unutar obuhvata i izgradnju primarne i sekundarne komunalne, energetske i saobraćajne infrastrukture. Sekundarne saobraćajnice planirati i u funkciji protivpožarnih puteva;

d) Izraditi elaborate, studije, te izvršiti potrebna istraživanja na terenu, ažuriranje podataka i njihovo prilagođavanje potrebama planiranja, kao i drugu dokumentaciju za koju se ukaže potreba u toku izrade Regulacionog plana;

e) Kod izrade Regulacionog plana potrebno je

koristiti dokumentaciju ranije urađenu od strane Univerziteta u Tuzli: Idejno rješenje Kampusa Univerziteta u Tuzli i Plan razvoja Kampusa Univerziteta u Tuzli. Takođe koristiti rezultate svih drugih dosadašnjih istraživanja za zemljište u postojećoj prostornoj cjelini, kao i za zemljište u susjednim kontaktnim zonama.

Član 5.

(Optimalni rok za izradu Regulacionog plana)

Optimalni rok za izradu Regulacionog plana je 12 mjeseci od stupanja na snagu ove odluke.

Član 6.

(Nosilac pripreme i Nosilac izrade Regulacionog plana)

(1) Nosilac pripreme za izradu Regulacionog plana je Služba za prostorno uređenje i zaštitu okoline Grada Tuzla (u daljem tekstu: Nosilac pripreme).

(2) Nosilac izrade Regulacionog plana je Upravna organizacija Zavod za urbanizam Grada Tuzla (u daljem tekstu: Nosilac izrade).

Član 7.

(Obaveze Nosioca pripreme i Nosioca izrade Regulacionog plana)

(1) Nosilac izrade Regulacionog plana je dužan da prednacrt, kao i svaku sljedeću fazu izrade Regulacionog plana, uradi u skladu sa Zakonom o prostornom uređenju i građenju („Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj: 6/11, 4/13, 15/13, 3/15, 2/16 i 4/17), (u daljnjem tekstu: Zakon), propisima donesenim na osnovu Zakona i ovom odlukom.

(2) Nosilac izrade Regulacionog plana obavezan je Nosiocu pripreme predati prednacrt planskog dokumenta, sa svim dijelovima koje odgovarajući dokumenti treba da sadrže, radi davanja eventualnih primjedbi, prijedloga i sugestija na isti, zauzimanja stava i formulisanja zaključaka sa preporukama koji se dostavljaju Nosiocu izrade.

(3) Nosilac izrade razmatra primjedbe, mišljenja i sugestije na prednacrt, a one izmjene koje smatra opravdanim, ugrađuje u nacrt Regulacionog plana i dostavlja ga Nosiocu pripreme, uz odgovarajuće obrazloženje.

(4) Nacrt Regulacionog plana sadrži grafički i tekstualni dio, a za potrebe rasprave na sjednicama Gradskog vijeća, posebno se izrađuje skraćeni nacrt, sa najvažnijim grafičkim i tekstualnim prilozima koji su dovoljno detaljni i informativni.

(5) Gradsko vijeće razmatra nacrt Regulacionog plana i upućuje ga u javnu raspravu i stavljanje na javni uvid pod uslovima utvrđenim ovom odlukom, u trajanju do 30 dana.

(6) Nakon provedene javne rasprave i usaglašavanja sa eventualnim primjedbama, prijedlog Regulacionog plana se dostavlja Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje.

Član 8.

(Obaveza korištenja postojećih pravosnažnih rješenja)

(1) Kod izrade Regulacionog plana koristiti svu do sada izrađenu dokumentaciju koja se odnosi na eventualo izdata pravosnažna rješenja o urbanističkoj saglasnosti, kao i odobrenja za građenje i odobrenja za upotrebu objekata.

(2) U skladu sa stavom (1) ovog člana, obavezuju se investitori i druga preduzeća i institucije koji raspolažu sa dokumentacijom vezano za objekte i infrastrukturu u ovoj prostornoj cjelini, da istu stave na raspolaganje Nosiocu pripreme i Nosiocu izrade Regulacionog plana.

Član 9.

(Finansiranje izrade Regulacionog plana)

Sredstva za finansiranje izrade Regulacionog plana u skladu sa navedenim smjernicama, Zakonom i Uredbom o jedinstvenoj metodologiji za izradu planskih dokumenata („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 63/04, 50/07 i 84/10), obezbijedeće se iz Budžeta Grada Tuzla.

Član 10.

(Obaveza pridržavanja postojećih propisa)

Regulacioni plan izraditi u skladu sa svim važećim propisima kojima se uređuje oblast prostornog planiranja.

Član 11. (Grafički prilozi)

Sastavni dio ove Odluke je Grafički prilog – Orto- foto snimak, sa ucrtanim obuhvatom Regulacionog plana.

Član 12. (Stupanje na snagu)

Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Grada Tuzla“.

GRAD TUZLA PREDSJEDAVAJUĆI Gradsko vijeće

Broj: 01/19-A-8998-2022 Nataša Perić 30. maj 2022. godine

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: