Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 10.03.2023. 15:18

Odluka o pristupanju izradi Izmjene dijela Urbanističkog projekta za dio naselja Urije Centar UP Tešinić

Izvor: Akta.ba, 28.02.2023.

Na osnovu člana 40. Zakona o uređenju prostora i građenju („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 40/13, 106/15, 3/16 i 84/19), člana 39. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 97/16 i 36/19 ) i člana 39. Statuta grada Prijedora („Službeni glasnik grada Prijedora“ broj: 12/17), Skupština Grada Prijedor na 27. sjednici, održanoj 27.2.2023. godine, donijela je

 

ODLUKU

o pristupanju izradi Izmjene dijela Urbanističkog projekta za dio naselja Urije Centar - „UP Tešinić“

 

Član 1.

Pristupa se izradi izmjene dijela Urbanističkog projekta za dio naselja Urije Centar - „UP Tešinić“ (u daljem tekstu: Plan). Planom će biti obuhvaćen prostor dijela naselja Urije, omeđen ulicama Kozarska, Slavka Rodića, novoplanirana saobraćajnica i ulica Đure Salaja, u ukupnoj površini od oko 2,13 ha, a koji je prikazan na karti u prilogu ove Odluke. Obuhvat iz prethodnog stava nije definitivan i može pretrpjeti manje korekcije, a konačne granice biće određene tokom izrade Plana i nakon što nosilac pripreme i nosilac izrade Plana izvrše usaglašavanje načina izrade dokumenta u digitalnom obliku sa Ministarstvomza prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju u skladu sa čl. 179. stav (3) Pravilnika o načinu izrade, sadražaju i fomiranju dokumenata prostornog uređenja („Sl. glasnik Republike Srpske“ br. 69/13).

 

Član 2.

Planski period u smislu člana 40. stav (3) tačka v) Zakona o uređenju prostora i građenju („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 40/13, 106/15, 3/16 i 84/19) je 10 godina.

 

Član 3.

Za izradu Plana definišu se slijedeće smjernice:

- Plan će se izraditi u skladu sa odredbama Zakona o uređenju prostora i građenju („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 40/13, 106/15, 3/16 i 84/19), Pravilnika o načinu izrade, sadržaju i formiranju dokumenta prostornog uređenja („Sl. glasnik Republike Srpske“ br. 69/13), Pravilnika o opštim pravilima urbanističke regulacije i parcelacije („Sl. glasnik Republike Srpske“ br.115/13, 52/20), te drugim propisima iz posebnih oblasti relevantnih za planiranje i uređenje prostora (saobraćaj, snabdjevanje vodom i energijom, telekomunikacije, zaštita od prirodnih nepogoda i tehničkih incidenata, zaštita vazduha, voda i tla, prirodnih vrijednosti, kulturnih dobara i drugih elemenata životne sredine, uspostavljanje jedinstvenog informacionog sistema i dr.) i karakterom područja koje se obrađuje.

- Prilikom izrade Plana potrebno je voditi računa o javnom interesu i opštim i posebnim ciljevima prostornog razvoja.

- Nosilac izrade Plana obavezan je da obezbjedi usaglašenost Plana u toku njegove izrade sa dokumentom prostornog uređenja šireg područja, odnosno da je u saglasnosti sa važećim planskim

dokumentom najbližeg prethodnog nivoa

–Urbanističkim planom Prijedora 2012-2032. godina, Regulacinim planom zone uz magistralni put M-15 Prijedor - Kozarska Dubica i dijela naselja Urije i preostalim dijelom Urbanističkog projekta za dio naselja Urije Centar - „UP Tešinić“ koji nije obuhvaćen izmjenom kao i programskim elementima koji mu budu dostavljeni od strane zainteresovanih lica i nosioca pripreme.

-Kod izrade planskog rješenja izvršiti usaglašavanja sa novonastalim potrebama područja obuhvaćenog izmjenom uz usaglašavanje sa važećim planskim rješenjem za kontakt područje, uz sagledavanje dinamike potreba i promjena u prostoru i uz rješavanje sukoba interesa u prostoru

– usaglašavanjem funkcionalnih, estetskih, komunalnih, energetskih, ekonomskih, kriterijuma zaštite životne sredine i drugih kriterijuma u planiranju.

- Konačne smjernice biće određene i nakon prikupljanja prijedloga za planska rješenja putem javnog oglašavanja i pribavljanja mišljenja na iste.

 

Član 4.

Plan će se izraditi u roku od 12 mjeseci od dostave potrebnih podataka iz čl. 24. Zakona o uređenju prostora i građenju nosiocu izrade, izbora nosioca izrade Plana i zaključenja ugovora o izradi Plana.

Prijedlog Plana utvrdiće nosilac pripreme Plana i Gradonačelnik nakon održavanja javne rasprave na nacrt Plana koja se mora održati u roku od 30 dana od dana zatvaranja javnog uvida iz čl. 48. stav (5) Zakona o uređenju prostora i građenju (Sl. glasnik Republike Srpske br. 40/13, 106/15, 3/16 i 84/19).

 

Član 5.

Sadržaj Plana načelno je određen članom 35. Zakona o uređenju prostora i građenju („Sl. 134 „SLUŽBENI GLASNIK“ Broj: 4/23 glasnik Republike Srpske“ br. 40/13, 106/15, 3/16 i 84/19), a detaljnije odredbama Pravilnika o načinu izrade, sadržaju i formiranju dokumenta prostornog uređenja od člana 144. do člana 154. („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 69/13).

 

Član 6.

Nosilac pripreme Plana će nakon sprovedene porcedure iz čl.46. Zakona utvrditi nacrt Plana i mjesto, vrijeme i način izlaganja Plana na javni uvid. Nacrt Plana staviće se na javni uvid u

trajanju od 30 dana, u prostorijama nosioca pripreme i nosioca izrade Plana i prostorijama mjesne zajednice, kojoj pripada područje u obuhvatu Plana.

O mjestu, vremenu i načinu izlaganja Nacrta Plana na javni uvid, javnost će biti obavještena oglasom objavljenim u najmanje dva sredstva javnog Informisanja najmanje dva puta, s tim da se prva obavijest objavljuje osam (8) dana prije početka javnog uvida, a druga petnaest (15) dana od početka izlaganja nacrta Plana na javni uvid.

Nosilac izrade Plana obavezan je da razmotri sve primjedbe, prijedloge i mišljenja koji su dostavljeni tokom javnog uvida i da prije utvrđivanja prijedloga Plana, o njima zauzme svoj

stav koji u pisanoj formi dostavlja nosiocu pripreme Plana i licima koja su dostavila svoje prijedloge, primjedbe i mišljenja. Stav nosioca izrade Plana o primjedbama, prijedlozima i mišljenjima razmatra se na javnoj raspravi koja će se zakazati i održati u roku i sastavu utvrđenim u odredbama čl. 48. stav (5) i (6) Zakona o uređenju prostora i građenju. U skladu sa zaključcima utvrđenim na javnoj raspravi, nosilac pripreme Plana i Gradonačelnik utvrdiće prijedlog Plana i dostaviti ga Skupštini Grada na usvajanje.

 

Član 7.

Sredstva za izradu Plana i troškove u postupku njegovog donošenja obezbjediće zainteresovani investitor, preduzeće „GM GRADNjA“ d.o.o. Banja Luka.

 

Član 8.

Nosilac pripreme Plana je Gradska uprava - Odjeljenje za prostorno uređenje. Nosilac izrade Plana biće određen naprijedlog zainteresovanog investitora koji je obavezan da nosiocu pripreme iz stava 1. dostavi dokaz o izboru nosioca izrade Plana.

 

Član 9.

Nosilac pripreme Plana dužan je da u toku izrade Plana obezbijedi saradnju i usaglašavanje stavova, a nosilac izrade Plana - stručna organizacija koja će izrađivati Plan, dužna je da sarađuje sa nadležnim organima i organizacijama za poslove planiranja i programiranja razvoja, te preduzećima u čijoj je nadležnosti saobraćajna, komunalna i energetska infrastruktura a da obavezno pribavi mišljenja na prijedloge planskih rješenja od:

- Odjeljenja za saobraćaj, komunalne poslove i zaštitu životne sredine i imovinsko-stambene poslove

- Odsjeka za mjesne zajednice

- „Vodovod“ a.d. Prijedor,

- ZP „Elektrokrajina“ a.d. Banja Luka – TJ Prijedor

- „Komunalne usluge“ a.d. Prijedor

- „Mtel“ a.d Banjaluka IJ Prijedor

- „Toplana“ a.d. Prijedor

- Organi i pravna lica u čijem djelokrugu su:

protivpožarna zaštita, zaštita životne okoline, seizmološka i zaštita kulturno- storijskog i prirodnog naslijeđa Organi, organizacije i preduzeća iz stava 1. ovog člana dužni su sarađivati sa nosiocem izrade Plana, davati mu prijedloge, mišljenja, primjedbe i podatke vezane za rad na izradi Plana.

 

Član 10.

Nosioc izrade će dostaviti Nosiocu pripreme elaborat Plana u digitalnom obliku, a zaintersovani investiror i u analognom obliku. Plan se obrađuje u skladu sa Zakonom o uređenju prostora i građenju („Sl. glasnik Republike Srpske“ br. 40/13, 106/15, 3/16 i 84/19), Pravilnikom o načinu izrade, sadržaju i formiranju dokumenta prostornog uređenja („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 69/13) i Pravilnikom o sadržaju, nosiocima prostorno- informacionog sistema i metodologiji prikupljanja i obrade podataka („Sl. glasnik Republike Srpske“ br. 93/13). 135 „SLUŽBENI GLASNIK“ Broj: 4/23 Stručna organizacija je dužna da izvrši dopunu ili ispravku elaborata Plana u skladu sa pismenim primjedbama Nosioca pripreme u roku od 30 ( trideset ) dana od njegovog dostavljanja.

 

Član 11.

Sve stručne, administrativne i druge poslove u vezi sa pripremom i donošenjem Plana, obaviće Odjeljenje za prostorno uređenje Gradske

uprave Grada Prijedora.

 

Član 12.

Na prijedlog Nosioca pripreme Plana Skupština Grada Prijedora će imenovati savjet Plana, radi ukupnog praćenja njegove izrade, vođenja javne rasprave i usaglašavanja stavova i interesa, zavisno od potrebe i obima dokumenta. U toku postupka pripreme i izrade Plana, savjet Plana prati izradu Plana i zauzima stručne stavove prema pitanjima opšteg, privrednog i prostornog razvoja područja za koje se Plan donosi, zauzima stručne stavove u pogledu racionalnosti i kvaliteta predloženih planskih rješenja, usaglašenosti dokumenta sa dokumentima prostornog uređenja koji predstavljaju osnovu za njegovu izradu i usaglašenosti Plana sa odredbama Zakona o uređenju prostora i građenju i drugim propisima zasnovanim na Zakonu.

 

Član 13.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u Službenom glasniku Grada Prijedora.

 

Broj: 01-022-28/23

Datum: 27.2.2023. godine

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: