Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Nabavka sustava za zaštitu Internet i mail resursa

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 53, 08.07.2013

GENERALNI SEKRETARIJAT VIJEĆA
MINISTARA BiH
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI BROJ 665-1-1-1-21/13
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: Generalni sekretarijat Vijeća ministara BiH
Kontakt osoba: Alvid Hubijar
Adresa: Trg BiH br. 1
Poštanski broj: 71000
Opština/Grad: Sarajevo - Centar
IDB/JIB: 4200334950003
Telefon: 033282641
Faks: 033282661
Elektronska pošta: alvid.hubijar@vijeceministara.gov.ba
Internet adresa:www.vijeceministara.gov.ba
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kao pod I.1
I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Kao pod I.1
I.4. Adresa za dodatne informacije
Kao pod I.1
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta: Organ uprave
I.5.b. Nivo: Državni nivo
I.5.c. Djelatnost: Javna uprava
I.6. Zajednička nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II.2. Podjela na lotove
Da
II.2.a. Broj lotova: 2
II.2.b. Ponude se mogu dostaviti za: Sve lotove
II.3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Sustav za zaštitu Internet i mail resursa Vijeća ministara BiH
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Ne
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?
Ne
III.4. Ograničenja za učešće
Obavezni uslovi za učešće iz člana 23. Zakona o javnim nabavkama
BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti
Ponuđači su dužni dostaviti:
- ovjerenu kopiju rješenja o upisu u registar nadležnih organa
države u kojoj je ponuđač registrovan za obavljanje poslova
koji su predmet javne nabavke;
NAPOMENA:
Ako je ponuđač fizičko lice (samostalni poduzetnik) potrebno je
dostaviti uvjerenje nadležnog organa da mu je dozvola da se bavi
djelatnošću koja je predmet nabavke još uvijek važeća.
- ovjerenu kopiju identifikacionog i poreskog broja.
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
Ponuđači su dužni dostaviti:
1. bilans uspjeha za tri posljednje finansijske godine iz kojih se
vidi da ponuđač u navedenim godinama nije poslovao s
gubitkom;
2. izjava ponuđača o poslovnim bankama s kojima sarađuje;
3. potvrda svih banaka navedenih u izjavi ponuđača da je ponuđač
u posljednih šest mjeseci solventan.
NAPOMENA:
Dokazi o ispunjavanju uslova iz tačke 2. i 3. ne smiju biti stariji od
tri mjeseca, a kopije moraju biti ovjerene.
III.7. Tehnička ili profesionalna sposobnost
Ponuđači su dužni dostaviti:
- Izjavu o tehničkoj osposobljenosti za izvršenje ugvoora, a
shodno uvjetima utvrđenim u tenderskoj dokumentaciji.
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude
IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
IV.3.a. Datum: Može se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 2.8.2013.
godine
IV.3.b. Novčana naknada: Ne
IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Datum: 6.8.2013. Vrijeme: 11:00
IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 6.8.2013. Vrijeme: 11:15
Mjesto: Kao u koraku 1
ANEKS B
Lot broj 1
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Nabavka sustava za zaštitu i optimizaciju Internet resursa VM BiH
II. Ukupna količina ili obim ugovora
do 120.000 KM
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u
KM
102.564,10 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
15 dana
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
Mjesto Ugovornog organa
ANEKS B
Lot broj 2
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Nabavka sustava za zaštitu elektronske pošte korisnika sustava
"e-vlade" u VM BiH
II. Ukupna količina ili obim ugovora
do 72.000 KM
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u
KM
61.538,46 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
15 dana
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
Mjesto Ugovornog organa
(M1-A-9932-13)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: