Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Nabavka gumenih transportnih traka (ZD Rudnici "Kreka", ZD RMU "Đurđevik", RMU "Kakanj", RMU "Breza", ZD RMU "Abid Lolić" i Rudnik uglja "GRAČANICA")

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 55, 15.07.2013

JP ELEKTROPRIVREDA BiH D.D. SARAJEVO
ZD RUDNICI "KREKA" D.O.O. TUZLA
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI BROJ 298-1-1-11-732/13
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, ZD Rudnici "Kreka"
d.o.o. - Tuzla
Kontakt osoba: Ahmet Begić
Adresa: Mije Keroševića Guje br. 1
Poštanski broj: 75000
Opština/Grad: Tuzla
IDB/JIB: 4209020780003
Telefon: 035280083
Faks: 035280083
Elektronska po{ta: poslovikomercijale@kreka.ba
Internet adresa:www.kreka.ba
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimanje/dostavu zahtjeva za
tendersku dokumentaciju
I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimanje/dostavu zahtjeva za
tendersku dokumentaciju
I.4. Adresa za dodatne informacije
Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimanje/dostavu zahtjeva za
tendersku dokumentaciju
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta: Javno preduzeće
I.5.b. Nivo: Federacija Bosne i Hercegovine
I.5.c. Djelatnost: Traženje i vađenje uglja i drugih čvrstih goriva
I.6. Zajednička nabavka
Da
I.6.a. Ugovorni organi koji učestvuju u zajedničkoj nabavci
1. JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, ZD Rudnici "Kreka"
d.o.o. - Tuzla, Federacija Bosne i Hercegovine
2. JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo ZD Rudnik mrkog uglja
"Đurđevik" d.o.o. - Đurđevik, Federacija Bosne i Hercegovine
3. JP ELEKTROPRIVREDA BiH d.d. - Sarajevo, Zavisno
društvo Rudnik mrkog uglja "Kakanj" d.o.o. - Kakanj,
Federacija Bosne i Hercegovine
4. JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, Zavisno društvo
Rudnik mrkog uglja "Breza" d.o.o. - Breza, Federacija Bosne i
Hercegovine
5. JP Elektroprivreda Sarajevo ZD RMU "Abid Lolić" d.o.o.
Travnik-Bila, Federacija Bosne i Hercegovine
6. JP ELEKTROPRIVREDA BIH d.d. SARAJEVO - ZAVISNO
DRUŠTVO RUDNIK UGLJA "GRAČANICA" D.O.O.,
Federacija Bosne i Hercegovine
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II.2. Podjela na lotove
Ne
II.3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
ZD R-CN-02-5-06/13 ZD R-CN-02-5-06/13 - Nabavka gumenih
transportnih traka za potrebe JP Elektroprivreda BIH d.d. -
Sarajevo, ZD RMU i RU
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Nabavka gumenih transportnih traka
II.5. Ukupna količina ili obim ugovora
Prema tehničkoj specifikaciji iz Anex-a V tenderske dokumentacije
II.5.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u
KM
2.240.000,00
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
Prema tehničkoj specifikaciji iz Anex-a V tenderske dokumentacije
II.8. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
Krajnji rok za isporuku je 3 (tri) mjeseca od obostranog potpisa
Ugovora
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)
III.4. Ograničenja za učešće
Obavezni uslovi za učešće iz člana 23. Zakona o javnim nabavkama
BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti
Da je ponuđač registrovan za obavljanje djelatnosti koja je vezana
za predmet nabavke u skladu sa važećim propisima zemlje u kojoj je
registrovan.
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
Da je ponuđač solventan u posljednjih 6 (šest) mjeseci prije
dostavljanja ponude, odnosno objave tendera u Službenom
glasniku BiH "ne zahtjeva se"
III.7. Tehnička ili profesionalna sposobnost
-Uspješno iskustvo u realizaciji najmanje dva Ugovora čiji su
karakter i kompleksnost isti onima koji se odnose na predloženi
Ugovor, u predhodne tri godine (2010, 2011, i 2012, g.), a čija
ukupna vrijednost je veča ili jednaka 500.000,00 KM.
-Pismo autorizacije. U slučaju da ponuđač na tenderu nudi robu
koju nije proizveo, potrebno je da bude ovlašten od proizvođača da
isporuči tu robu
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude
IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
IV.3.a. Datum: Može se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 19.8.2013.
godine
IV.3.b. Novčana naknada: Da
IV.3.b-1 Iznos novčane naknade: 50,00 KM
IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Datum: 26.8.2013. Vrijeme: 9:00
IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 26.8.2013. Vrijeme: 10:00
Mjesto: Vilsonovo šetalište 15, Sala 145/II
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Dostaviti zahtjev za izuzimanjem tenderske dokumentacije, sa
navedenim imenom i prezimenom kontakt osobe, kontakt
telefonom ili e- mail adresom, soba broj 305.
U skladu sa Članom 3. tačka 6. Upustva o primjeni ZJN BiH,
ugovorni organ će razmjenu informacija sa ponuđačima vršiti
isključivo pismenim putem.
Tendersku dokumentaciju, ponuđači mogu preuzeti lično na
naznačenoj adresi ili se ista može dostaviti brzom poštom, nakon
predočenja dokaza o izvršenoj uplati.
Uvid u tendersku dokumentaciju može se izvršiti svakim radnim
danom u postorijama JP EP BiH d.d.- Sarajevo, Soba 305/IV u
periodu od 09.00-11.30 sati i od 12.30-15.00 sati.
Plaćanje izvan Bosne i Hercegovine se vrši preko Vakufske banke
d.d Sarajevo, swift VAKUBA22 na račun broj 1601060000004629
u korist JP EP BIH ?otkup tenderske dokumentacije za Tender broj:
ZD R-CN-02-5-06/13 - Nabavka gumenih transportnih traka za
potrebe JP Elektroprivreda BIH d.d. - Sarajevo, ZD RMU i RU
IBAN CODE : BA391601020000013652
Kod davanja naloga za plaćanje obavezno je naznačiti klauzulu
"sve troškove snosi nalogodavac" (our....)
Plaćanje unutar Bosne i Hercegovine vrši se putem Sparkasse Bank
d.d. Sarajevo na račun broj 1990490176075902 u korist JP EP BIH
- otkup tenderske dokumentacije za Tender broj: ZD
R-CN-02-5-06/13 - Nabavka gumenih transportnih traka za potrebe
JP Elektroprivreda BIH d.d. - Sarajevo, ZD RMU i RU
ANEKS A
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kontakt osoba: Ahmet Begić
Adresa: Vilsonovo šetalište 15
Poštanski broj: 71000
Opština/Grad: Sarajevo
Telefon: 033751983
Faks: 033751780
Elektronska pošta: a.begic@elektroprivreda.ba
Internet adresa:www.elektroprivreda.ba
_____________________
PE ELEKTROPRIVREDA BiH D.D. SARAJEVO
PROCUREMENT NOTICE
INTERNATIONAL PUBLICATION
Part I: CONTRACTING AUTHORITY
I.1. Contracting authority data
Official name: PE Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo
Contact person: Ahmet Begić
Address: Mije Keroševića Guje br. 1
Postal code: 75000
Municipality/City: Tuzla
Identification number: 4209020780003
Telephone: 035280083
Fax: 035280083
E-mail:poslovikomercijale@kreka.ba
Internet address: www.kreka.ba
I.2. Address for obtaining tender documents
As in Annex A
I.3. Type of the contracting authority, level and main activity
I.3.a. Type of contracting authority: Public enterprise
I.3.b. Level of government where contracting authority belong to:
Entity level,Federacija Bosne i Hercegovine
I.3.c. Main activity of contracting authority: Exploration and ex-
traction of coal and other solid fuels
Part II: OBJECT OF THE CONTRACT
II.1. Type of the contract
Goods
II.1.a. Title of the object of the contract
ZD R-IO-02-5-06/13 - Purchase of rubber track transporters for
needs of JP Elektroprivreda BiH d.d.-Sarajevo , Dependent group
RMU/RU
II.1.b. Description of the object of the contract
Details described in Annex 5. of the Tender documentation
II.1.c. Total quantity (number of units) or scope of the con-
tract
As per Technical specification from Tender documentations
Part III: PROCEDURE
III.1. Type of procedure
Open procedure
III.2. Conditions for obtaining tender documents
III.2.a. Obtainable until: 19.8.2013.
III.2.b. Price of tenders documents, if a fee is required
50,00 KM or 25,56 EUR
III.3. Deadline and address for receipt of tenders/request to
participate
Date: 26.8.2013.
Time: 9:00
Address and place: Vilsonovo šetalište 15, Room
Part IV: ADDITIONAL INFORMATION
Date 26.08.2013.
Time 10,00
Address and place Sarajevo, Vilsonovo šetalište 15, Room 145 Bid-
ders outside Bosnia andHerzegovina will pay for render of Tender
documentation through Vakufska banka d.d. Sarajevo BIC/SWIFT
VAKUBA22, account No: 1601060000004629 in favor of com-
pany JP EP BiH -(render of Tender documentation No: ZD
R-IO-02-5-06/13. By paying you are reljuired to state clause "All
costs bears Orderer".
Bidders in Bosnia and Herzegovina to pay through bank UniCredit
Bank d.d. to account No: 3389002208746755 in favor of JP EP
BiH- tender documentations render, tender documentations ZD
R-IO-02-5-06/13
ANNEX A
I.2. Address for obtaining tender documents
Contact person: Ahmet Begić
Address: Vilsonovo šetalište 15
Postal code: 71000
Municipality/City: Sarajevo
Telephone: 033751983
Fax: 033751780
E-mail:a.begic@elektroprivreda.ba
Internet address: www.elektroprivreda.ba
(M1-E-10214-13)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: