Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

(poništenje poziva) Nabavka hardwerskog proširenja za ACS sistem, monitoring i pomoćne opreme, AV kablova, konektora, alata i potrošnog materijala

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 4, 20.01.2014

DIONIČARSKO DRUŠTVO BH TELECOM
SARAJEVO
OBAVJEŠTENJE
O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE
BROJ 243-1-1-3-855/14
Broj obavještenja o nabavci: 243-1-1-1-583/13
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: DIONIČARSKO DRUŠTVO BH TELECOM
SARAJEVO
Kontakt osoba: Azra Softić
Telefon: 033446774
I.2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.2.a. Vrsta: Javno preduzeće
I.2.b. Nivo: Federacija Bosne i Hercegovine
I.2.c. Djelatnost: Telekomunikacije
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II.2. Podjela na lotove
Da
II.2.a. Broj lotova: 3
II.2.b. Poništava se: Jedan lot
II.2.b-1. Redni brojevi lotova: 2
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka opreme Lot 1-3
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Lot 1- Hardnjersko proširenje za ACS sistem
Lot 2- Monitoring i pomoćna oprema
Lot 3 - AV kablovi, konkektori, alat i potrošni materijal
Odjeljak III: POSTUPAK
III.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
V.5. Dodatne informacije
Postupak nabavke poništen Rješenjem Ureda za razmatranje žalbi
br.UP2-01-07.1-1425-14/13 od 23.12.2013.godine
ANEKS E
Broj lota koji se poništava 2
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Monitoring i pomoćna oprema
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
U skladu sa Tenderskom dokumentacijom
II. Ukupna količina ili obim ugovora
U skladu sa Tenderskom dokumentacijom
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
140.000,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
45 dana
II.3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova
U skladu sa Tenderskom dokumentacijom
Odjeljak IV: RAZLOG PONIŠTENJA
Drugi dokazivi razlozi koji su izvan kontrole ugovornog organa i
koji se nisu mogli predvidjeti u vrijeme pokretanja postupka
dodjele ugovora
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. Datum poništenja:23.12.2013.
V.2. Broj primljenih ponuda: 4
V.3. Broj prihvatljivih ponuda: 4
V.4. Informacije o najnižoj/najvišoj cijeni prihvatljivih ponuda
V.4.a Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u
KM:83.560,00
V.4.b Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM:
139.900,00
(C-879-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: