Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Nabavka hardwerskog proširenja za ACS sistem, monitoring i pomoćne opreme, AV kablova, konektora, alata i potrošnog materijala

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 42, 03.06.2013

DIONIČARSKO DRUŠTVO BH TELECOM
SARAJEVO
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI BROJ 243-1-1-1-583/13
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: DIONIČARSKO DRUŠTVO BH TELECOM
SARAJEVO
Kontakt osoba: Azra Softić
Adresa: OBALA KULINA BANA 8
Poštanski broj: 71000
Opština/Grad: Sarajevo - Centar
IDB/JIB: 4200211100005
Telefon: 033446774
Faks: 033224536
Internet adresa(web):www.bhtelecom.ba
I.2. Adresa za dodatne informacije
Kao pod I.1
I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije
Kao pod I.1
I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za učešće
Kao pod I.1
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javno preduzeće
I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo,
Federacija Bosne i Hercegovine
I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Telekomunikacije
I.6. Zajednička nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II.2. Podjela na lotove
Da
II.2.a. Broj lotova: 3
II.2.b. Ponude se mogu dostaviti za: Sve lotove
II.3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka opreme Lot 1-3
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Lot 1- Hardwersko proširenje za ACS sistem
Lot 2- Monitoring i pomoćna oprema
Lot 3 - AV kablovi, konkektori, alat i potrošni materijal
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)
III.3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na
odgovarajuće propise
U skladu sa Tenderskom dokumentacijom
III.4. Ograničenja za učešće
Obavezni uslovi za učešće iz člana 23. Zakona o javnim nabavkama
BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti
U skladu sa Tenderskom dokumentacijom
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
U skladu sa Tenderskom dokumentacijom
III.7. Tehnička ili profesionalna sposobnost
U skladu sa Tenderskom dokumentacijom
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude
IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske
dokumentacije
IV.3.a. Datum: Može se obezbjediti do 1.7.2013. godine
IV.3.b. Novčana naknada: Da
IV.3.b-1 Iznos novčane naknade: 20,00
IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Datum: 1.7.2013. Vrijeme: 13:00
IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 1.7.2013. Vrijeme: 13:30
Mjesto: Obala Kulina Bana 8, 71000 Sarajevo, Banket sala III sprat
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Za preuzimanje/dobijanje tenderske dokumentacije ponuđač je
obavezan dostaviti pismeni zahtjev na fax 033 / 224 -536 ili na
Protokol BH Telecoma, Obala Kulina bana 8, Sarajevo, i predočiti
dokaz o izvršenoj uplati naknade troškova za tendersku
dokumentaciju.
Novčana naknada sa naznakom: "za tendersku dokumentaciju broj
08-2634/13 A.S. za nabavku Opreme LOT 1-3 " iznosi 20,00 KM i
uplaćuje se na račun broj:
1610000030950092 kod Raiffeisen bank d.d. Sarajevo (na naloga
za uplatu potrebno je navesti i PDV broj ponuđača);
ili za inostrane ponuđače iznos od 10,22 EUR: SNJIFT:
RZBABA2S, IBAN Code: BA391611000001248933.
Tenderska dokumentacija može se preuzeti lično na protokolu BH
Telecoma uz pismeni zahtjev za preuzimanje tenderske
dokumentacije - u skladu sa stavom 1 ove tačke ili će ista na osnovu
pismenog zahtjeva biti poslana preporučenom poštom na adresu
ponuđača.Zainteresirani ponuđači mogu prije otkupa izvršiti uvid u
tendersku dokumentaciju na Protokolu BH Telecom-a, Obala
Kulina Bana 8, 71000 Sarajevo, svakim radnim danom od 7:30 do
16:00 sati.
Ponuđač tendersku dokumentaciju može obezbjediti i na način da
ista bude poslana brzom poštom na trošak ponuđača, uz obavezu da
ponuđač navede i dostavljača kojem će dati nalog za preuzimanje
tenderske dokumentacije na protokolu BH Telecom-a.
"Smatrat će se da je ponuđač momentom plaćanja izvršio i
preuzimanje tenderske dokumentacije , jer mu je ista u tom periodu
bila na rapolaganju . Za troškove otkupa tenderske dokumentacije
BH Telecom d.d. Sarajevo će ponuđaću ispostaviti fakturu " .
Ponuđač je dužan dostaviti sve tražene dokumente, svi dokumenti
treba da budu složeni i čvrsto uvezani, te označeni rednim
brojevima.
Zapečaćenu ponudu sa naznačenom punom adresom ponuđača
dostaviti poštom ili lično na adresu: BH Telecom d.d., Sarajevo,
Protokol, Obala Kulina bana 8, 71 000 Sarajevo sa naznakom:
"Ponuda broj 08-2634/13 A.S. za Lot /ovi br_________" - NE
OTVARAJ.
Ponude dostavljene nakon datuma i sata naznačenih u tački IV.4. i
ponude koje nisu predate putem Protokola se neće razmatrati i biće
vraćene na adresu ponuđača neotvorene. Naručilac ne snosi
nikakve troškove u postupku dodjele ugovora. U cilju eventualnih
razjašnjenja nejasnoća iz ponude mogu se pozvati određeni
ponuđači da u toku razmatranja ponuda, a prije donošenja konačne
odluke o izboru najpovoljnije ponude, daju dodatne informacije u
vezi sa ponudom. Sve dodatne informacije se mogu dobiti na
pismeni upit, a najkasnije do 21.06.2013. godine do 16:00 sati- na
fax: 033 224 536. Kontakt osoba Azra Softić,
azra.softicŽbhtelecom.ba
ANEKS B
PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVKE
Lot broj 1
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Hardnjersko proširenje za ACS sistem
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
U skladu sa tenderskom dokumentacijom
II. Ukupna količina ugovora ili obim ugovora
U skladu sa tenderskom dokumentacijom
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a
150.000,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja/Trajanje okvirnog
sporazuma
45 dana
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
U skladu sa tenderskom dokumentacijom
ANEKS B
PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVKE
Lot broj 2
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Monitoring i pomoćna oprema
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
U skladu sa Tenderskom dokumentacijom
II. Ukupna količina ugovora ili obim ugovora
U skladu sa Tenderskom dokumentacijom
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a
140.000,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja/Trajanje okvirnog
sporazuma
45 dana
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
U skladu sa Tenderskom dokumentacijom
ANEKS B
PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVKE
Lot broj 3
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
AV kablovi, konektori, alat i potrošni materijal
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
U skladu sa Tenderskom dokumentacijom
II. Ukupna količina ugovora ili obim ugovora
U skladu sa Tenderskom dokumentacijom
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a
10.000,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja/Trajanje okvirnog
sporazuma
45 dana
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
U skladu sa Tenderskom dokumentacijom
(M1-A-7790-13)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: