Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

(aukcija) Nabavka kancelarijskog i ostalog materijala za administraciju za potrebe Društva

Datum objave: 07.10.2019. 11:21 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 07.10.2019.OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

238-1-1-680-3-144/19ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JP BH POŠTA D.O.O. SARAJEVO
IDB/JIB 4200682210005
Kontakt osoba Odjeljenje za javne nabavke - Amina Malkić
Adresa Obala Kulina bana 8
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Sarajevo Centar (Sarajevo)
Telefon (033) 252-661
Faks (033) 252-813
Elektronska pošta kabinet@posta.ba
Internet adresa www.posta.ba

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Sektorski ugovorni organ iz člana 5. ZJN

I 5.b. Nivo

Entitetski nivo,Federacija Bosne i Hercegovine

I 5.c. Djelatnost

Poštanske usluge

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Da

II 3.a. Broj ponuđača sa kojima će se zaključiti okvirni sporazum

Jedan ponuđač

II 3.b. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

680000,00

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka kancelarijakog i ostalog materijala za administraciju za potrebe Društva


II 4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka kancelarijskog i ostalog materijala za administraciju za potrebe Društva

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 30192000-1 Kancelarijske potrepštine


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

2(dvije) godine

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

6.1.2. Mjesto isporuke robe su skladišta: Generalna direkcija, Obala Kulina bana 8, Glavni poštanski centar Sarajevo i CP
Sarajevo, Put života bb, CP Goražde, Ferida Dizdarevića 3, CP Mostar, M.Tita 50a, CP Tuzla, Aleja A. Izetbegovića 29 (PC
Kreka), CP Travnik, Prnjavor 11(skladište Bugojno), CP Bihać, Bosanska 3 i CP Zenica, Kralja Tvrtka 12.

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

iz vlastitih sredstava "JP BH POŠTA" d.o.o Sarajevo

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

7.2.1 Što se tiče sposobnosti za obavljanje profesionalne djelatnosti ponuđači moraju biti registrovani za obavljanje
djelatnosti koja je predmet javne nabavke.
7.2.2 U svrhu dokazivanja profesionalne sposobnosti ponuđači trebaju uz ponudu dostaviti dokaz o registraciji u
odgovarajućem profesionalnom ili drugom registru u zemlji u kojoj su registrovani ili da obezbjede posebnu izjavu ili potvrdu
nadležnog organa kojom se dokazuje njihovo pravo da obavljaju profesionalnu djelatnost, koja je u vezi sa predmetom
nabavke. Dostavljeni dokazi se priznaju, bez obzira na kojem nivou vlasti su izdati. Dokazi koji se dostavljaju moraju biti
originali ili ovjerene kopije.

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Što se tiče Ekonomska i finansijska sposobnost (ĉlan 47. Zakona), ponuđači trebaju ispuniti slijedeće minimalne uslove a koji
se mogu potvrditi sa dokazima iz člana 47. Zakona a to su:
a) Uslov da računi ponuđača nisu bili u blokadi.
Dokazi o ispunjavanju uslova ekonomske i finansijske sposobnosti propisanih čl.47. Zakona:
a) U smislu dokazivanja ekonomsko-finansijske sposobnosti u skladu sa čl. 47 ponuđači su dužni dostaviti
odgovarajuća bankovna pisma, potvrde svih poslovnih banaka kod kojih imaju otvorene transakcione račune o bonitetu
firme, da u zadnjih 12 mjeseci prije izdavanja potvrde računi ponuđača nisu bili u blokadi i Izvještaj o računima pravne osobe
koji izdaje Centralna banka BiH ili druga nadležna institucija. Datum izdavanja potvrda banaka i Izvještaja CBBIH ili druge
nadležne institucije ne može biti stariji od datum objave Obavještenja na portalu JN (original izvještaj Centralne Banke BiH
ne može biti stariji od tri mjeseca računajući od dana za prijem ponuda).

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

kao u TD

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Da

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

22.10.2019.

IV 4. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 4.11.2019. 10:00:00


IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 4.11.2019. 10:15:00
Adresa i mjesto Obala Kulina bana 8,71000 Sarajevo

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

Amina Malkić, tel. +38733252 851, fax +387 33 252-813, e-mail adresa: amina.malkic@posta.ba

 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: