Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Prodaja teretnih vozila Mercedes Benz i Renault Kiper

Izvor: eKapija.ba, 23.07.2014.

"Sarajevo - šume" d.o.o. Sarajevo

Broj: 0103-1716-9/14

Datum: 22.07.2014. godine

 

Na osnovu Odluke o javnoj prodaji rashodovanih sredstava putem licitacije/javnog nadmetanja broj: 0103-1716-8/14 od 17.07.2014. godine KJP „Sarajevo-šume" d.o.o. Sarajevo objavljuje:

JAVNI OGLAS

Za prodaju rashodovanih sredstava putem licitacije/javnog nadmetanja

1. Predmet prodaje su rashodovana sredstva kako slijedi:

Red broj

Inventarni broj

Naziv sredstva

Lokacija smještaja

Početna ciijena u KM sa uračunatim PDV-om

Lot 1.

3408

Teretno vozilo MERCEDES BENZ-

autodizalica sa dizalicom, god. 1997. (u neispravnom stanju)

Krug ŠU Hadžići

32.000,00

Lot 2.

3207

Teretno vozilo RENAULT KIPER,

god. 1994. (u neispravnom stanju)

Krug ŠU Hadžići

15.000,00

2. NAČIN, USLOVI I TERMIN PRODAJE

1) Pravo učešća u prodaji rashodovanih sredstava iz Tačke 1 ovog oglasa imaju sva pravna i fizička lica koja do dana podnošenja prijave uplate kotizaciju u iznosu od 10% početne vrijednosti na blagajni Preduzeća, Ul. Maršala Tita 7/II ili na transakcijski račun 1020500000111354 kod Union bank Sarajevo. Zainteresovani ponuađi mogu dostaviti ponudu za jedno ili više rashodovanih sredstava.

2) Ponuđači će svoju ponudu dostaviti na Obrascu za ponudu koji se može preuzeti na web stranici Preduzeća (www.sarajevo-sume.ba) ili lično u Direkciji Preduzeća, Ul. Maršala Tita 7/II, Služba za marketing i komercijalne poslove, svakog radnog dana od 07:00 do 15:00h u periodu trajanja javnog oglasa.ponude koje ne budu dostavljene na Obracsu za ponudu neće se uzimati u razmatranje.

3) Ponuđena cijena ne može biti niža od početne cijene iz Tačke 1 ovog oglasa.

4) Ponude u zatvorenoj koverti za kupovinu predmeta prodaje moraju sadržavati: (Obrazac za ponudu) sa naznačenom cijenom, punim nazivom, adresom, ovjerenom fotokopijom rješenja o upisu u sudski registar, odnosno fotokopijom rješenja nadležne općine kojim se dozvoljava vršenje djelatnosti ili fotokopijom lične karte za fizička lica, ovjerenom kopijom identifikacijskog broja ili PDV broja, a za fizička lica kopiju ClPS-ove prijave (sve gore navedeno treba biti ovjereno, a datum ovjere ne može biti stariji od šest mjeseci) i brojem kontakt telefona podnosioca prijave, dostaviti na adresu: KJP „Sarajevo-šume" d.o.o. Sarajevo, Ul. Maršala Tita 7/II, slati najkasnije do 31.07.2014.godine do 12:00 sati na protokol KJP „Sarajevo-šume" d.o.o. Sarajevo, sa naznakom: „Ponuda po javnom oglasu br: 0103-1716-10/14 - prodaja rashodovanih sredstava putem javnog nadmetanja/licitacije - NE OTVARAJ". Ponude koje stignu nakon naznačenog roka neće se razmatrati.

Otvaranje ponuda izvršit će se javno dana 31.07.2014. godine u 13:00 sati u prostorijama Direkcije Preduzeća. Razmatranje ponuda i izbor najpovoljnijeg ponuđača izvršit će se komisijski u roku od 8 (osam) dana od dana isteka roka za podnošenje ponuda.

O rezultatima Oglasa svi ponuđači će biti pismeno obavješteni.

5) Prodaja se vrši po načelu "viđeno-kupljeno", bez naknadnih prigovora i žalbi, koji se odnose na predmet prodaje.

6) Sve poreze i troškove oko prijenosa vlasništva snosi kupac.

7) U slučaju da se prilikom otvaranja ponuda utvrdi da dvije ponude imaju isti ponuđeni iznos i da su to ujedno najveće ponude, održat će se licitacija usmenim javnim nadmetanjem na licu mjesta. Ukoliko ponuđači ne povečaju cijene usmenim javnim nadmetanjem, Preduzeće KJP „Sarajevo-šume" d.o.o. Sarajevo će sklopiti ugovor sa ponuđačem koji je ranije dostavio ponudu po datumu i vremenu prijemnog žiga protokola KJP „Sarajevo-šume" d.o.o. Sarajevo.

Najpovoljniji ponuđač koji bude proglašen kupcem dužan je sklopiti kupoprodajni ugovor najkasnije u roku 7 (sedam) dana od dana prijema obavještenja da je proglašen najpovoljnijim kupcem. Uplatu kupoprodajne cijene potrebno je izvršiti na dan potpisivanja kupoprodajnog ugovora. Nakon uplate kupac može preuzeti kupljenu robu.

9) Ukoliko najpovoljniji kupac ne sklopi kupoprodajni ugovor, bez opravdanog razloga, u roku navedenom u tački 8, smatrat će se da je odustao od kupovine, a njegov uplačeni depozit će Preduzeće zadržati. Preduzeće „Sarajevo-šume" d.o.o. Sarajevo će ponuditi sklapanje ugovora sljedećem najpovoljnijem ponuđaču.

10) Preduzeće „Sarajevo-šume" d.o.o. Sarajevo zadržava pravo poništenja ovog oglasa u bilo kojem trenutku i nije obavezno prihvatiti nijednu primljenu ponudu.

11) Rashodovana stalna sredstva koji su predmet prodaje mogu se pogledati na lokacijama navedenim u tabeli svakim radnim danom za vrijeme trajanja oglasa od 8:00 do 15:00 sati.

12) Dodatne informacije mogu se dobiti na broj telefona 033/219-172. Oglas će se istovremeno objaviti na Web stranici www.sarajevo-sume.ba i na oglasnoj ploči Preduzeća.

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: