Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Nabavka namirnica i napitaka: meso, ulje, jaja, šećer, kafa, so, jogurt, sok, čaj...

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 73, 15.09.2014

"ELEKTROPRENOS - ELEKTROPRIJENOS BiH"
A.D. BANJA LUKA
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI BROJ 21-1-1-1-696/14
OdjeljakI: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: "ELEKTROPRENOS - ELEKTROPRIJENOS BiH" A.D.
BANJA LUKA
Kontakt osoba: Zdravko Puzić
Adresa: Marije Bursać 7A
Poštanski broj: 78000
Opština/Grad: Banja Luka
IDB/JIB: 4402369530009
Telefon: 051246500
Faks: 051246550
Elektronska po{ta: admin@elprenosbih.ba
Internet adresa:www.elprenosbih.ba
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimanje/dostavu zahtjeva za
tendersku dokumentaciju
I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimanje/dostavu zahtjeva za
tendersku dokumentaciju
I.4. Adresa za dodatne informacije
Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimanje/dostavu zahtjeva za
tendersku dokumentaciju
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta: Javno preduzeće
I.5.b. Nivo: Državni nivo
I.5.c. Djelatnost: Električna energija
I.6. Zajednička nabavka
Ne
OdjeljakII: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II.2. Podjela na lotove
Ne
II.3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka namirnica i napitaka.
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Nabavka namirnica i napitaka u skladu sa specifikacijom datoj
u tenderskoj dokumentaciji..
II.5. Ukupna količina ili obim ugovora
Detaljne količine i ostali uslovi ponude sadržani su u
tenderskoj dokumentaciji.
II.5.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
75.000,00
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvršenje usluga ili izvođenje
radova
Mjesto isporuke je skladište Naručioca, Ramići bb, 78215
Dragočaj.
II.8. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
Trajanje ugovora definisano je utenderskoj dokumentaciji.
OdjeljakIII: PRAVNE, EKONOMSKE ILI TEHNIČKE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj
dokumentaciji)
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj
dokumentaciji)
III.4. Ograničenje za učešće
Obavezni uslovi za učešće iz člana 23. Zakona o javnim
nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj
dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavljanjeprofesionalne djelatnosti
Dokumenti o registraciji ponuđača za obavljanje djelatnosti
kako je to navedeno u tenderskoj dokumentaciji.
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
Uslovi i dokumenti kojima se dokazuje ispunjavanje uslova kako je
to navedeno u tenderskoj dokumentaciji.
III.7. Tehnička ili profesionalna sposobnost
Uslovi i dokumenti kojima se dokazuje ispunjavanje uslova kako je
to navedeno u tenderskoj dokumentaciji.
OdjeljakIV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterijum za dodjelu ugovora
Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude
IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
IV.3.a. Datum: Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do
6.10.2014. godine
IV.3.b. Novčana naknada: Da
IV.3.b-1. Iznos novčane naknade: 23,40
IV.4. Rok za prijem ponuda /zahtjeva za učešće
Datum: 14.10.2014. Vrijeme: 11:00
IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 14.10.2014. Vrijeme: 11:30
Mjesto: "Elektroprenos-Elektroprijenos BiH" a.d. Banja Luka,
Operativno područje Banja Luka, Ramići bb, 78215 Dragočaj, u
sali za sastanke.
OdjeljakV: DODATNE INFORMACIJE
Tendersku dokumentaciju ponuđači mogu preuzeti lično, radnim
danom u vremenu od 8:00 do 15:00 časova, na protokolu u sjedištu
Naručioca (Operativno područje Banja Luka, Ramići bb, 78215
Dragočaj, uz dokaz o uplati 23,40 KM (unutar BiH), odnosno 11.96
EUR(izvan BiH) u svrhu: kupovina tenderske dokumentacije broj
T-07-02/14, ili se ista može dostaviti brzom poštom, ili
elektronski (e-mail u pdf formatu), nakon dostave pisanog
zahtjeva i dokaza o izvršenoj uplati. Zahtjev i dokaz dostaviti na
fax: +387 51 392 712.
Plaćanje za "Elektroprenos-Elektroprijenos BiH" a.d. Banja
Luka, unutar BiH vrši se prekoUniCredit Bank a.d.Banja Lukana
račun broj: 551001-0003-4008-49, sa identifikacijom svrhe -
kupovina tenderske dokumentacije broj:T-07-02/14.
Plaćanje za "Elektroprenos-Elektroprijenos BiH" a.d. Banja
Luka, izvan BiH vrši se prekoUniCredit Bank a.d. Banja Luka,
snjift BLBABA22, Broj računa: ACC 11000348003, IBAN:
BA395517904801164548, korespodentna banka UniCredit Bank
Austria AG, Vienna (multy currency), SNJIFT: BKAUATNJNJ, sa
naznakom za "Elektroprenos-Elektroprijenos BiH" a.d. Banja
Luka i identifikacijom svrhe - kupovina tenderske
dokumentacije broj:T-07-02/14.
ANEKS A
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kontakt osoba: Zdravko Puzić
Adresa: Ramići bb
Poštanski broj: 78215
Opština/Grad: Banja Luka
Telefon: 051394160
Faks: 051392712
Elektronska po{ta: zdravko.puzic@elprenos.com
Internet adresa:admin@elprenosbih.ba
(A-14316-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: