Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Nabavka i ugradnja sistema video nadzora u TE Tuzla

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 73, 15.09.2014

JAVNO PREDUZEĆE ELEKTROPRIVREDA
BOSNE I HERCEGOVINE D.D. SARAJEVO
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI BROJ 258-1-1-1-1675/14
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: Javno preduzeće Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. -
Sarajevo
Kontakt osoba: Amina Resić
Adresa: Vilsonovo šetalište 15
Poštanski broj: 71000
Opština/Grad: Sarajevo - Centar
IDB/JIB: 4200225150005
Telefon: 033751000
Faks: 033751759
Internet adresa:www.elektroprivreda.ba
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kao pod I.1
I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Kao pod I.1
I.4. Adresa za dodatne informacije
Kao pod I.1
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta: Javno preduzeće
I.5.b. Nivo: Federacija Bosne i Hercegovine
I.5.c. Djelatnost: Električna energija
I.6. Zajednička nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II.2. Podjela na lotove
Ne
II.3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka i ugradnja sistema video nadzora u TE "Tuzla"
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Tender broj 2000010366 Nabavka i ugradnja sistema video
nadzora u TE "Tuzla"
II.5. Ukupna količina ili obim ugovora
Prema specifikaciji u tenderskoj dokumentaciji
II.5.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u
KM
220.000,00
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
Prema uslovima iz TD
II.8. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
Prema uslovima iz TD
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)
III.3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na
odgovarajuće propise
Prema Anex-u 8 tenderske dokumentacije-nacrt ugovora
III.4. Ograničenja za učešće
Obavezni uslovi za učešće iz člana 23. Zakona o javnim nabavkama
BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.
III.7. Tehnička ili profesionalna sposobnost
Prema uslovima iz tenderske dokumentacije
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude
IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
IV.3.a. Datum: Može se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 8.10.2014.
godine
IV.3.b. Novčana naknada: Da
IV.3.b-1 Iznos novčane naknade: 30,00 KM ili 15,34 EUR
IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Datum: 16.10.2014. Vrijeme: 9:00
IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 16.10.2014. Vrijeme: 10:00
Mjesto: sala IV sprat - Zelena zgrada
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Zainteresovani ponuđači dužni su dostaviti pismeni zahtjev za
dostavu tenderske dokumentacije u kome će naglasiti da li će istu
preuzeti lično ili žele slanje poštom (na navedenu adresu na
zahtjevu) na ovlašteni fax broj: 00387 33 75 17 73. Tendersku
dokumentaciju ponuđači mogu preuzeti svakim radnim danom od
08,00 do 16,00 sati u JP EP BiH d.d. Sarajevo, Vilsonovo šetalište
15, (kancelarija br. 305/IV).
U skladu sa članom 3. tačka 6. Upustva o primjeni ZJN BiH,
ugovorni organ će razmjenu informacija sa ponuđačima vršiti
isključivo pismenim putem.
Tendersku dokumentaciju, ponuđači mogu preuzeti lično na
naznačenoj adresi ili se ista može dostaviti brzom poštom, nakon
predočenja dokaza o izvršenoj uplati.
Plaćanje izvan Bosne i Hercegovine se vrši preko Vakufske banke
d.d Sarajevo, snjift VAKUBA22 na račun broj 1601060000004629
u korist JP EP BIH - otkup tenderske dokumentacije za Tenderu
broj 2000010366 IBAN CODE : BA391601020000013652
Kod davanja naloga za plaćanje obavezno je naznačiti klauzulu
"sve troškove snosi nalogodavac" (our....)
Plaćanje unutar Bosne i Hercegovine vrši se putem Sparkasse bank
dd Sarajevo na račun broj 1990490176075902 u korist JP EP BIH -
otkup tenderske dokumentacije za Tenderu broj 2000010366
(A-14211-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: