Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 15.12.2020. 14:17

(aukcija) Nabavka medicinskih sredstava II/6/2020 - Elektrostimulatori srca za potrebe Klinike za kardiovaskularnu hirurgiju KCUS-a

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 15.12.2020.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

893-1-1-855-3-547/20ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv UNIVERZITETSKI KLINIČKI CENTAR SARAJEVO - UKCS
IDB/JIB 4200089110002
Kontakt osoba/Služba za kontakt Amina Šuko, Lejla Mahmutović
Adresa Bolnička 25
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Sarajevo Centar (Sarajevo)
Telefon (033) 298-520
Faks (033) 298-543
Elektronska pošta amina.suko@kcus.ba
Internet adresa www.kcus.ba

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 5.b. Nivo

Entitetski nivo,Federacija Bosne i Hercegovine

I 5.c. Djelatnost

Zdravstvo

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

4

II 2.b. Ponude se mogu dostaviti za

Svi lotovi

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Da

II 3.a. Broj ponuđača sa kojima će se zaključiti okvirni sporazum

Jedan ponuđač

II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

1075000,00

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Medicinska sredstva II/6/2020 - Elektrostimulatori srca za potrebe Klinike za kardiovaskularnu hirurgiju KCUS-a

II 4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Medicinska sredstva II/6/2020 - Elektrostimulatori srca za potrebe Klinike za kardiovaskularnu hirurgiju KCUS-a

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Detaljne informacije u tenderskoj dokumentaciji

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Detaljne informacije u tenderskoj dokumentaciji

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Detaljne informacije u tenderskoj dokumentaciji

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Detaljne informacije u tenderskoj dokumentaciji

III 9. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

19.1.2021.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 6. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 7. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 29.01.2021. 10:00

IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto Sala Tehničkog sektora, bivša abdominalna hirurgija
Datum i vrijeme 29.01.2021. 11:00

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

Ponuđači koji budu učestvovali u postupku javne nabavke obavezni su svoje ponude (prilog Aneksa 3) dostaviti u
elektronskoj formi na CD-u.
Tenderska dokumentacija se preuzima sa portala javnih nabavki na kojem je objavljena. Zainteresirani ponuđači mogu tražiti
pojašnjenja tenderske dokumentacije u skladu sa Upustvom o uslovima i načinu objavljivanja obavještenja i dostavljanja
izvještaja u postupcima javnih nabavki u informacionom sistemu E-nabavke.


ANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

SSIR jednokomorni frekvencijski adaptabilni elektrostimulator srca s tehnologijom koja omogućava sigurno snimanje
pacijenta MR-om

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

SSIR jednokomorni frekvencijski adaptabilni elektrostimulator srca s tehnologijom koja omogućava sigurno snimanje
pacijenta MR-om

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu


III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Detaljne informacije u tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

310000,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

24 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

FCO skladište Kupca - O.J. Klinika za kardiovaskularnu hirurgiju KCUS-a

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 19.01.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 29.01.2021. 10:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 29.01.2021. 11:00ANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

DDDR dvokomorni frekvencijski adaptabilan elektrostimulator srca s tehnologijom koja omogućava sigurno snimanje
pacijenta MR-om

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

DDDR dvokomorni frekvencijski adaptabilan elektrostimulator srca s tehnologijom koja omogućava sigurno snimanje
pacijenta MR-om

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu


III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Detaljne informacije u tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

280000,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

24 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

FCO skladište Kupca - O.J. Klinika za kardiovaskularnu hirurgiju KCUS-a

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 19.01.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 29.01.2021. 10:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 29.01.2021. 11:00ANEKS B


Broj lota

3


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

VVIR MRI jednokomorni elektrostimulator srca

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

VVIR MRI jednokomorni elektrostimulator srca

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu


III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Detaljne informacije u tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

265000,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

24 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

FCO skladište Kupca - O.J. Klinika za kardiovaskularnu hirurgiju KCUS-a

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 19.01.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 29.01.2021. 10:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 29.01.2021. 11:00ANEKS B


Broj lota

4


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

DDDR MRI dvokomorni elektrostimulator srca

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

DDDR MRI dvokomorni elektrostimulator srca

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu


III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Detaljne informacije u tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

220000,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

24 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

FCO skladište Kupca - O.J. Klinika za kardiovaskularnu hirurgiju KCUS-a

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 19.01.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 29.01.2021. 10:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 29.01.2021. 11:00INTERNATIONAL NOTICE - SUMMARY


PART I: CONTRACTING AUTHORITY


I 1. Contracting authority data

Name University Clinical Center Sarajevo
UIN 4200089110002
Contact person Amina Šuko, Lejla Mahmutović
Address Bolnička 25
Postal code 71000 Sarajevo (bhp)
Municipality/City Sarajevo Centar (Sarajevo)
Telephone (033) 298-520
Fax number (033) 298-543
Email address amina.suko@kcus.ba
Website address www.kcus.ba

I 3. Type of the contracting authority, level and main activity

I 3.a. Type of contracting authority

The Legal entity referred to in the Article 4 (1), subsection b) of the PPL

I 3.b. Level of government where contracting authority belong to

Entity level,Federation of Bosnia and Herzegovina

I 3.c. Main activity of contracting authority

Health

PART II: OBJECT OF THE CONTRACT


II 1. Type of the contract

Goods, Purchase

II 1.a. Title of the object of the contract

Given in the tender documentation

II 1.b. Description of the object of the contract

Given in the tender documentation

II 1.c. Common procurement vocabulary (CPV)

 

 

  Main vocabulary
Code Description
Main object 33000000-0 Medical equipments, pharmaceuticals and personal care products


II 1.d. Total quantity (number of units) or scope of the contract
Given in the tender documentation

PART III: PROCEDURE


III 1. Type of procedure

Open procedure

III 2. Conditions for obtaining tender documents

III 2.a. Tender documents published on the public procurement portal?

Yes

III 2.b-1. Obtainable until

 

 

Lot number Name Date
1 SSIR jednokomorni frekvencijski adaptabilni elektrostimulator srca s 1 19.01.2021.
2 DDDR dvokomorni frekvencijski adaptabilan elektrostimulator srca s 1 19.01.2021.
3 VVIR MRI jednokomorni elektrostimulator srca 1 19.01.2021.
4 DDDR MRI dvokomorni elektrostimulator srca 1 19.01.2021.


III 3. Do you intend to use the e-auction?

Yes

III 4.a. Deadline and address for receipt of tenders/requests to participate

 

 

Lot number Name Date and time
1 SSIR jednokomorni frekvencijski adaptabilni elektrostimulator srca s 2 29.01.2021. 10:00
2 DDDR dvokomorni frekvencijski adaptabilan elektrostimulator srca s 2 29.01.2021. 10:00
3 VVIR MRI jednokomorni elektrostimulator srca 2 29.01.2021. 10:00
4 DDDR MRI dvokomorni elektrostimulator srca 2 29.01.2021. 10:00

 

 

Address and place Given in the tender documentation

 


III 5. Submitting offer through e-Procurement system?

No

PART IV: ADDITIONAL INFORMATION

Tender Documentation is downloaded from the Public Procurement Portal on which it was published. Interested Bidders
may seek clarification of Tender Documents in accordance with the Terms and Conditions of Disclosure and Delivery of
Reports in Public Procurements Procedures.
Bidders participating in the said public procurement procedure are obliged to submit their Anex 3 electronically to CD.

 

 

 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: