Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

(poništenje poziva) Nabavka opreme i materijala za energetske transformatore (ponovljeni postupak)

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 75, 22.09.2014

"ELEKTROPRENOS - ELEKTROPRIJENOS BiH"
A.D. BANJA LUKA
OBAVJEŠTENJE
O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE
BROJ 21-1-1-3-701/14
Broj obavještenja o nabavci: 21-1-1-1-653/14
OdjeljakI: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: "ELEKTROPRENOS - ELEKTROPRIJENOS BiH" A.D.
BANJA LUKA
Kontakt osoba: Aleksandar Tica
Telefon: 051246500
Elektronska po{ta: admin@elprenosbih.ba
I.2. Vrsta ugovornog organa, nivo vlasti i glavna djelatnost
I.2.a. Vrsta: Javno preduzeće
I.2.b. Nivo: Državni nivo
I.2.c. Djelatnost: Električna energija
OdjeljakII: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka opreme i materijala za energetske transformatore
(ponovljeni postupak)
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Nabavka dijelova, opreme i materijala za energetske
transformatore u trafostanicama Elektroprenosa -
Elektroprijenosa Bih (ponovljeni postupak)
II.5 Ukupna količina ili obim ugovora
Prema specifikaciji u tenderskoj dokumentaciji
II.5.a Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
105.750,00 KM
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvršenje usluga ili izvođenje
radova
Definisano u tenderskoj dokumentaciji.
II.8. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
120 dana
OdjeljakIII: POSTUPAK
III.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III.2. Kriterijum za dodjelu ugovora
Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude
OdjeljakIV: RAZLOG PONIŠTENJA
Nijedna od primljenih ponuda nije prihvatljiva
OdjeljakV: DODATNE INFORMACIJE
V.1. Datum poništenja: 9.9.2014.
V.2. Broj primljenih ponuda: 3
(C-14904-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: