Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 17.12.2020. 09:00

(poništenje postupka) Nabavka i sukcesivna isporuka tečnih goriva i dvotaktol ulja za motorna vozila i motocikle voznog parka Centra pošta Tuzla, lot 12

Izvor: Akta.ba, 16.12.2020.

GENERALNA DIREKCIJA

UPRAVI DRUŠTVA

 

Broj: U.D-01 -04-16223/20

Sarajevo, 14.12.2020.godine

 

Na osnovu člana 45. Statuta, člana 69. stav (2) pod a) i člana 70. Zakona o javnim nabavkama BiH ("Službeni glasnik BiH" broj: 39/14), člana 14. stav (1) Pravilnika o javnim nabavkama i preporuke Komisije za provođenje postupka nabavke robe: tečnih goriva i dvotaktol uija za motorna vozila i motocikle voznog parka CP Tuzla za 2021. g., broj: 10.3-11-9-11525-52/20 od 24.11.2020. godine Uprava Društva na 44. elektronskoj sjednici održanoj dana 14.12.2020.godine, donosi:

 

ODLUKU

O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE - LOT 12

 

I

Postupak za nabavku robe: tečnih goriva i dvotaktol ulja za motorna vozila i motocikle voznog parka CP Tuzla za 2021. g., pokrenut putem Otvorenog postupka, po obavještenju objavljenom na Portalu javnih nabavki broj: 24901-1-1-36-3-12/20 dana 07.10.2020. godine, Lot 12 Teočak se poništava jer nije dostavljena nijedna ponuda u određenom krajnjem roku.

 

OBRAZLOŽE NJ E

Povodom postupka javne nabavke robe: tečnih goriva i dvotaktol ulja za motorna vozila i motocikle voznog parka CP Tuzla za 2021. g., objavljeno je Obavještenje o nabavci broj: 24901-1-1-36-3¬12/20 na Portalu javnih nabavki, dana 07.10.2020. godine sa objavom tenderske dokumentacije na Portalu e-Nabavke. Tendersku dokumentaciju je preuzelo 16 (šesnaest) potencijalnih ponuđača i do roka za dostavljanje ponuda za Lot 12 Teočak nije pristigla nijedna ponuda što je konstatovano u zapisniku komisije broj: 10.3-11-9-11525-17/20 od 02.11.2020. godine.

Obzirom da za nabavku robe: tečnih goriva i dvotaktol ulja za motorna vozila i motocikle voznog parka CP Tuzla za 2021. g.- Lot 12 Teočak nije dostavljena nijedna ponuda u određenom krajnjem roku komisija je dala preporuku za poništenje postupka Lot-a 12 Teočak, zbog čega je donesena odluka kao u dispozitivu.

 

PRAVNA POUKA:

Svaki ponuđač koji ima legitiman interes za konkretan Ugovor o javnoj nabavci i koji smatra da je Ugovorni organ u toku konkretnog postupka dodjele ugovora prekršio jednu ili više odredbi Zakona o javnoj nabavci i /ili podzakonskih akata ima pravo uložiti žalbu Ugovornom organu u roku od 10 dana po prijemu odluke o izboru shodno članu 99. i članu 101. Zakona o javnim nabavkama.

 

GENERALNI DIREKTOR

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: