Hrvatska-Sisak: Električna energija

2020/S 247-611066

Obavijest o nadmetanju

Roba

Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Grad Sisak
Nacionalni registracijski broj: 08686015790
Poštanska adresa: Rimska 26
Mjesto: Sisak
NUTS kod: HR HRVATSKA
Poštanski broj: 44000
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Marija Cindrić
E-pošta: marija.cindric@sisak.hr
Telefon: +385 44510198
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.sisak.hr
I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Grad Sisak
Nacionalni registracijski broj: 08686015790
Poštanska adresa: Rimska ulica 26
Mjesto: Sisak
NUTS kod: HR HRVATSKA
Poštanski broj: 44000
Država: Hrvatska
E-pošta: mediji@sisak.hr
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.sisak.hr
I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Narodna knjižnica i čitaonica Vlado Gotovac
Nacionalni registracijski broj: 57078326972
Poštanska adresa: Rimska ulica 27, Sisak
Mjesto: Sisak
NUTS kod: HR HRVATSKA
Poštanski broj: 44000
Država: Hrvatska
E-pošta: nkc-sisak@nkc-sisak.hr
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.nkc-sisak.hr
I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Dom kulture Kristalna kocka vedrine
Nacionalni registracijski broj: 64298008481
Poštanska adresa: Šetalište Vladimira Nazora 12, Sisak
Mjesto: Sisak
NUTS kod: HR HRVATSKA
Poštanski broj: 44000
Država: Hrvatska
E-pošta: domkkv@domkkv.hr
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.domkkv.hr
I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Gradska galerija Striegel
Nacionalni registracijski broj: 49249580525
Poštanska adresa: Ulica Silvija Strahimira Kranjčevića 9, Sisak
Mjesto: Sisak
NUTS kod: HR HRVATSKA
Poštanski broj: 44000
Država: Hrvatska
E-pošta: alma@galerija-striegl.hr
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.galerija-striegl.hr
I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Gradski muzej Sisak
Nacionalni registracijski broj: 50461238861
Poštanska adresa: Ulica kralja Tomislava 10, Sisak
Mjesto: Sisak
NUTS kod: HR HRVATSKA
Poštanski broj: 44000
Država: Hrvatska
E-pošta: gradski-muzej-sisak@sk.t-com.hr
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.muzej-sisak.hr
I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Športsko rekreacijski centar Sisak
Nacionalni registracijski broj: 64753896970
Poštanska adresa: Trg grada Heidenheima 1, Sisak
Mjesto: Sisak
NUTS kod: HR HRVATSKA
Poštanski broj: 44000
Država: Hrvatska
E-pošta: src-sisak@src-sisak.hr
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.src-sisak.hr
I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Dječji vrtić Sisak Novi
Nacionalni registracijski broj: 06403374385
Poštanska adresa: Hrvatskog narodnog preporoda 33, Sisak
Mjesto: Sisak
NUTS kod: HR HRVATSKA
Poštanski broj: 44000
Država: Hrvatska
E-pošta: djecjivrtic.sisaknovi@sk.t-com.hr
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.vrticsn.hr
I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Dječji vrtić Sisak Stari
Nacionalni registracijski broj: 16572476333
Poštanska adresa: Lonjska ulica 19, Sisak
Mjesto: Sisak
NUTS kod: HR HRVATSKA
Poštanski broj: 44000
Država: Hrvatska
E-pošta: dvsisakstari@optinet.hr
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.dvss.hr
I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Osnovna škola Braća Bobetko
Nacionalni registracijski broj: 06177183121
Poštanska adresa: Ulica Marijana Cvetkovića 2, Sisak
Mjesto: Sisak
NUTS kod: HR HRVATSKA
Poštanski broj: 44000
Država: Hrvatska
E-pošta: ured@os-braca-bobetko-sk.skole.hr
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.os-braca-bobetko-sk.skole.hr
I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Osnovna škola Braća Ribar
Nacionalni registracijski broj: 01026768862
Poštanska adresa: Zagrebačka ulica 8a, Sisak
Mjesto: Sisak
NUTS kod: HR HRVATSKA
Poštanski broj: 44000
Država: Hrvatska
E-pošta: ured@os-braca-ribar-sk.skole.hr
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.os-braca-ribar-sk.skole.hr
I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Osnovna škola 22. lipnja
Nacionalni registracijski broj: 16018390550
Poštanska adresa: Ulica Franje Lovrića 27, Sisak
Mjesto: Sisak
NUTS kod: HR HRVATSKA
Poštanski broj: 44000
Država: Hrvatska
E-pošta: ured@os-22lipnja-sk.skole.hr
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.os-22lipnja-sk.skole.hr
I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Osnovna škola Galdovo
Nacionalni registracijski broj: 98623564084
Poštanska adresa: Ulica Brezovačkog odreda 1, Sisak
Mjesto: Sisak
NUTS kod: HR HRVATSKA
Poštanski broj: 44000
Država: Hrvatska
E-pošta: ured@os-galdovo-sk.skole.hr
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.os-galdovo-sk.skole.hr
I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Osnovna škola Ivana Kukuljevića
Nacionalni registracijski broj: 13375968994
Poštanska adresa: Ulica kralja Tomislava 19, Sisak
Mjesto: Sisak
NUTS kod: HR HRVATSKA
Poštanski broj: 44000
Država: Hrvatska
E-pošta: ured@os-ikukuljevica-sk.skole.hr
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.os-ikukuljevica-sk.skole.hr
I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Osnovna škola Viktorovac
Nacionalni registracijski broj: 79962016887
Poštanska adresa: Aleja narodnih heroja 2, Sisak
Mjesto: Sisak
NUTS kod: HR HRVATSKA
Poštanski broj: 44000
Država: Hrvatska
E-pošta: skola@os-viktorovac-sk.skole.hr
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.os-viktorovac-sk.skole.hr
I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Osnovna škola Komarevo
Nacionalni registracijski broj: 76870732503
Poštanska adresa: Gornje Komarevo 181 A, Sisak Caprag
Mjesto: Sisak
NUTS kod: HR HRVATSKA
Poštanski broj: 44000
Država: Hrvatska
E-pošta: tajnistvo@os-komarevo.skole.hr
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.os-komarevo.skole.hr
I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Osnovna škola Sela
Nacionalni registracijski broj: 56392238222
Poštanska adresa: Sela 103, Sela
Mjesto: Sela
NUTS kod: HR HRVATSKA
Poštanski broj: 44273
Država: Hrvatska
E-pošta: ured@os-sela.skole.hr
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.os-sela.skole.hr
I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Osnovna škola Budaševo-Topolovac-Gušće
Nacionalni registracijski broj: 54314584088
Poštanska adresa: Trg Marijana Šokčevića 1, Budaševo
Mjesto: Topolovac
NUTS kod: HR HRVATSKA
Poštanski broj: 44202
Država: Hrvatska
E-pošta: os-budasevo@os-budasevo.skole.hr
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.os-budasevo.skole.hr
I.2)Podaci o zajedničkoj nabavi
Ugovorom je obuhvaćena zajednička nabava
I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2020/S+0F2-0044815
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti elektronički na: https://eojn.nn.hr/Oglasnik
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Regionalno ili lokalno tijelo
I.5)Glavna djelatnost
Opće javne usluge

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

 

Opskrba električnom energijom

 

Referentni broj: 6/20
II.1.2)Glavna CPV oznaka
09310000 Električna energija
II.1.3)Vrsta ugovora
Roba
II.1.4)Kratak opis:

 

Opskrba električnom energijom.

 

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 4 593 051.78 HRK
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne
II.2)Opis
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
09310000 Električna energija
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR HRVATSKA
II.2.4)Opis nabave:

 

Opskrba električnom energijom.

 

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: Električna energija iz obnovljivih izvora energije / Ponder: 10 bodova
Cijena - Ponder: 90 bodova
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 4 593 051.78 HRK
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 24
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja
III.1.1)Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Popis i kratki opis uvjeta:

 

Svaki gospodarski subjekt u ovom postupku javne nabave mora dokazati svoj upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar u državi članica njegova poslovnog nastana kojim će dokazati da ima registriranu djelatnost sukladno predmetu nabave.

 

III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
Nabava uključuje uspostavu okvirnog sporazuma
Okvirni sporazum s jednim gospodarskim subjektom
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Datum: 15/01/2021
Lokalno vrijeme: 10:00
IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima
IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:
Hrvatski
IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda
Datum: 15/01/2021
Lokalno vrijeme: 10:00

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ova nabava će se ponavljati.: ne
VI.3)Dodatni podaci:
VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Telefaks: +385 14559933
Internetska adresa: www.dkom.hr
VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
15/12/2020