Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Nabavka pokretnih baznih stanica

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 75, 22.09.2014

JAVNO PODUZEĆE HRVATSKE
TELEKOMUNIKACIJE D.D.
OBAVIJEST
O NABAVI S MEĐUNARODNOM OBJAVOM
BROJ 73-1-1-11-1144/14
Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO
I.1. Podaci o ugovornom tijelu
Naziv: Javno poduzeće Hrvatske telekomunikacije d.d.
Kontakt osoba: Zoran Škobić
Adresa: Kneza Branimira bb
Poštanski broj: 88000
Općina/Grad: Mostar
IDB/JIB: 4227270100006
Telefon: 063363344
Faks: 036395279
Elektronska po{ta: zoran.skobic@hteronet.ba
Internet adresa:www.hteronet.ba
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kao pod I.1
I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Kao pod I.1
I.4. Adresa za dodatne informacije
Kao pod I.1
I.5. Vrsta ugovornog tijela, razina i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta: Javno poduzeće
I.5.b. Razina: Federacija Bosne i Hercegovine
I.5.c. Djelatnost: Telekomunikacije
I.6. Zajednička nabava
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Robe, Kupovina
II.2. Podjela na lotove
Ne
II.3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?
Da
II.3.a. Trajanje okvirnog sporazuma: Sukladno ponudi
II.3.b. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma PDV-a
u KM: 2.600.000,00
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Nabava pokretnih baznih stanica sukladno Odluci Uprave društva
dj.br.: UD-3-50-28/14 od 11.09.2014.godine
II.4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma
Nabava pokretnih baznih stanica
II.5. Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
30 (trideset) komada
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
DDP JP HT d.d. Mostar, Centralno skladište Široki Brijeg
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)
III.3. Bitni uvjeti finansiranja i plaćanja ili upućivanje na
odgovarajuće propise
Sukladno dokumentaciji za nadmetanje
III.4. Ograničenja za sudjelovanje
Obavezni uvjeti za sudjelovanje iz članka 23. Zakona o javnim
nabavama BiH, a dokazi definirani detaljno u tenderskoj
dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti
Sukladno dokumentaciji za nadmetanje
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
Sukladno dokumentaciji za nadmetanje
III.7. Tehnička ili profesionalna sposobnost
Sukladno dokumentaciji za nadmetanje
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude
IV.3. Uvjeti preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
IV.3.a. Datum: Može se osigurati/dostaviti zahtjev do 27.10.2014.
godine
IV.3.b. Novčana naknada: Da
IV.3.b-1 Iznos novčane naknade: 50,00 KM ili 25,56 EUR
IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za sudjelovanje
Datum: 3.11.2014 Vrijeme:12:00
IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 3.11.2014. Vrijeme: 12:10
Mjesto: Kneza Branimira b.b. Mostar
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Dokumentacija za nadmetanje na hrvatskom jeziku može se
preuzeti svakim radnim danom prije isteka roka za podnošenje
ponuda u prostorijama JP HT d.d. Mostar, Kneza Branimira b.b.,
Protokol (prizemlje) tel: 036/395 201, uz predočenje dokaza o
uplati naknade za dokumentaciju za nadmetanje s naznakom
"Dokumentacija za nadmetanje: Nabava pokretnih baznih stanica":
- za ponuditelje iz BiH 50,00 KM na račun 3381002202842183
- za strane ponuditelje u iznosu od 25,56 EUR na račun
IBAN BA393380604816994046, SNJIFT: UNCRBA22DŽDŽDŽ
Samo oni ponuditelji koji otkupe dokumentaciju za nadmetanje
mogu dostaviti svoje ponude.
Na zahtjev ponuditelja dokumentaciju je moguće dostaviti putem
mail - a ili pošte, uz uvjet da ponuditelj prethodno dostavi dokaz o
uplati naknade za dokumentaciju. U ovom slučaju Ugovorno tijelo
ne snosi odgovornost za eventualni gubitak ili kašnjenje
dokumentacije.
Uvid u Dokumentaciju je moguć u u prostorijama JP HT d.d.
Mostar Ul. Kneza Branimira b.b, 88000 Mostar protokol
(prizemlje); radnim danom u vremenu od 7:30 - 16:00 sati.
PUBLIC CORPORATION HRVATSKE
TELEKOMUNIKACIJE D.D.
PROCUREMENT NOTICE
INTERNATIONAL PUBLICATION
Part I: CONTRACTING AUTHORITY
I.1. Contracting authority data
Official name: Public Corporation Hrvatske telekomunikacije d.d.
Contact person: Zoran Škobić
Address: Kneza Branimira bb
Postal code: 88000
Municipality/City: Mostar
Identification number: 4227270100006
Telephone: 063363344
Fax: 036395279
E-mail:zoran.skobic@hteronet.ba
Internet address: www.hteronet.ba
I.2. Address for obtaining tender documents
As in I.1
I.3. Type of the contracting authority, level and main activity
I.3.a. Type of contracting authority: Public enterprise
I.3.b. Level of government where contracting authority belong to:
Entity level,Federacija Bosne i Hercegovine
I.3.c. Main activity of contracting authority: Telecommunication
Part II: OBJECT OF THE CONTRACT
II.1. Type of the contract
Goods
II.1.a. Title of the object of the contract
Procurement of mobile base stations
II.1.b. Description of the object of the contract
Procurement of mobile base stations, based on Company's Man-
agement Board Decision no. UD-3-50-28/14 dated of 11.09.2014.
II.1.c. Total quantity (number of units) or scope of the contract
30 Pcs.
Part III: PROCEDURE
III.1. Type of procedure
Open procedure
III.2. Conditions for obtaining tender documents
III.2.a. Date
Obtainable until: 27.10.2014.
III.2.b. Price of tenders documents, if a fee is required
25,56 EUR
III.3. Deadline and address for receipt of tenders/request to
participate
Date: 3.11.2014.
Time: 12:00
Address and place: Kneza Branimira b.b. Mostar
Part IV: ADDITIONAL INFORMATION
Documentation can be obtained on the premises of HT Jsc. Mostar,
Kneza Branimira bb, 88000 Mostar, Protocol office, after submit-
ting evidence of paying bidding documentation fee. The fee can be
paid in favour of HT Jsc. in UniCredit Bank with a mark
"Dokumentacija za nadmetanje: Pokretne bazne stanice": (Bidding
documentation: Procurement of mobile base stations):
- For bidders from Bosnia and Herzegovina - 50,00 KM on the
account: 3381002202842183;
- For foreign bidders - 25,56 EUR on the account:
IBAN BA393380604816994046, SNJIFT:UNCRBA22DŽDŽDŽ
Only the bidders who purchase the tendering documentation have
the right to submit their offers.
On bidders demand documentation can be submit by e - mail or
mail, in that case bidders must previously submit evidence of pay-
ing bidding documentation fee. In this case Contracting Authority
doesn"t suffer any responsibility for possible loss or delay of docu-
mentation.
Insight into documents is possible in HT Jsc. Mostar, at Kneza
Branimira bb, 88 000 Mostar, Protocol office, business days 7.30
AM - 4 PM.
(E-14616-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: