Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 29.12.2020. 11:22

Nabavka i isporuka energetskog transformatora 110/x kV, 20 MVA u TS 110/x kV Sarajevo 1

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 29.12.2020.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

1280-1-1-192-3-241/20


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv ELEKTROPRENOS - ELEKTROPRIJENOS BIH A.D.
IDB/JIB 4402369530009
Kontakt osoba/Služba za kontakt Služba protokola javnih nabavki
Adresa Marije Bursać 7A
Poštanski broj 78000 Banja Luka (sp)
Općina/Grad Banja Luka
Telefon (051) 246-551
Faks (051) 246-550
Elektronska pošta jnprotokol@elprenos.ba
Internet adresa www.elprenos.ba

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao u Aneksu A – Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao u Aneksu A – Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Sektorski ugovorni organ iz člana 5. ZJN

I 5.b. Nivo

Državni nivo

I 5.c. Djelatnost

Električna energija

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

JN-OP-1764/2020 nabavka i isporuka energetskog transformatora 110/x kV, 20 MVA u TS 110/x kV Sarajevo 1

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

JN-OP-1764/2020 nabavka i isporuka energetskog transformatora 110/x kV, 20 MVA u TS 110/x kV Sarajevo 1

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 31170000-8 Transformatori


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

Detaljno definisana u tenderskoj dokumentaciji

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

620000,00

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Detaljno definisano u tenderskoj dokumentaciji

II 8. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?

Ne

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Detaljno definisano u tenderskoj dokumentaciji

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Detaljno definisani u tenderskoj dokumentaciji

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Detaljno definisana u tenderskoj dokumentaciji

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Detaljno definisana u tenderskoj dokumentaciji

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Detaljno definisana u tenderskoj dokumentaciji

III 9. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Ekonomski najpovoljnija ponuda

IV 2.a. Potkriteriji

R.Br. Naziv Učešće
1 Cijena 80,00 %
2 najniži ukupni gubici u transformatoru 20,00 %

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

7.2.2021.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Ne

IV 6. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 7. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 23.02.2021. 10:30

IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto Elektroprenos BiH a.d. Banja Luka Operativno područje Sarajevo, Vilsonovo
šetalište br. 15, 71000 Sarajevo, sala za sastanke
Datum i vrijeme 23.02.2021. 11:00

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

Preuzimanje tenderske dokumentacije vrši se na način da zainteresirani gospodarski subjekti iz članka 2. stavak (1) točka c)
Zakona koji su registrirani u sistemu “E-nabavke”, bez naknade, preuzimaju tendersku dokumentaciju objavljenu u sistemu
“E-nabavke”. Objavom tenderske dokumentacije na sistemu "E – nabavke" onemogućeno je dostavljanje iste na druge
načine predviđene člankom 55. stav (1) točka a)-c) Zakona. Također, za istu se ne zahtjeva novčana naknada za preuzimanje.
www.ejn.gov.ba/home/Index
Tenderska dokumentacija može se preuzeti više puta za isti postupak javne nabavke. Ako korisnik sistema preuzme
tendersku dokumentaciju za isti postupak javne nabavke više puta, rok za žalbu iz člana 101. stav (1) točka b) Zakona računa
se od prvog preuzimanja tenderske dokumentacije. Kompletna tenderska dokumentacija, za uvid, biti će objavljena na web
stranici Ugovornog tijela i to: www.elprenos.ba


ANEKS A


I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kontakt osoba Nermin Jugo
Adresa Marije Bursać 7A
Poštanski broj 78000 Banja Luka (sp)
Općina/Grad Banja Luka
Telefon (051) 246-551
Faks (051) 246-550
Elektronska pošta jnprotokol@elprenos.ba
Internet adresa www.elprenos.baINTERNATIONAL NOTICE - SUMMARY


PART I: CONTRACTING AUTHORITY


I 1. Contracting authority data

Name ELEKTROPRENOS-ELEKTROPRIJENOS BiH a.d. Banja Luka
UIN 4402369530009
Contact person Nermin Jugo
Address Marije Bursać 7A
Postal code 78000 Banja Luka (sp)
Municipality/City Banja Luka
Telephone (051) 246-551
Fax number (051) 246-550
Email address jnprotokol@elprenos.ba
Website address www.elprenos.ba

I 3. Type of the contracting authority, level and main activity

I 3.a. Type of contracting authority

Utility sector referred to in the Article 5 of the PPL

I 3.b. Level of government where contracting authority belong to

Country

I 3.c. Main activity of contracting authority

Electricity

PART II: OBJECT OF THE CONTRACT


II 1. Type of the contract

Goods, Purchase

II 1.a. Title of the object of the contract

Electricity

II 1.b. Description of the object of the contract

Procurement and delivery of one power transformer. Scope of supply is design, production, laboratory testing, delivery at
site, supervision of erection, testing and supervision of commissioning.II 1.c. Common procurement vocabulary (CPV)

 

  Main vocabulary
Code Description
Main object 31170000-8 Transformers


II 1.d. Total quantity (number of units) or scope of the contract
According to tender documentation

PART III: PROCEDURE


III 1. Type of procedure

Open procedure

III 2. Conditions for obtaining tender documents

III 2.a. Tender documents published on the public procurement portal?

Yes

III 2.b. Obtainable until

7.2.2021.

III 3. Do you intend to use the e-auction?

No

III 4. Deadline and address for receipt of tenders/requests to participate

Date and time 23.2.2021. 10:30:00
Address and place Elektroprenos BiH a.d. Banja Luka Operativno područje Sarajevo, Vilsonovo
šetalište br. 15, 71000 Sarajevo, sala za sastanke

III 5. Submitting offer through e-Procurement system?

No

PART IV: ADDITIONAL INFORMATION

Interested subject, from the Article 2 paragraph (1) item c) from the Act registered in the system of “E-procurement”
without payment, can obtain tender documentation announced in the system(“E-procurement”) .Announcing tender
documentation by “E-procurement” system, other ways of providing it(which are predicted by the article 55, paragraph (1),
item a)-c) of the Act), are disabled.
And this way of obtaining is without payment too.
www.ejn.gov.ba/home/Index
Tender documentation can be obtained more than once for the same procedure of the public procurement. If the user of
the system obtains tender documentation for the same procedure more than once, the deadline for appeal from the Article
101 paragraph 1) item b) of the Act is counted from the first obtaining of the documentation.
Complete tender documentation, for submission, will be published on the web page of the Contractor: www.elprenos.ba

 

 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: