Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 30.12.2020. 10:31

Nabavka betonskih cijevi za potrebe elektrodistributivnih podružnica JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 30.12.2020.

OBAVJEŠTENJE O USPOSTAVLJANJU SISTEMA KVALIFIKACIJE

986-0-1-4-2-392/20


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JAVNO PREDUZEĆE ELEKTROPRIVREDA BOSNE I HERCEGOVINE D.D. - SARAJEVO
IDB/JIB 4200225150005
Kontakt osoba Amela Karić
Adresa Vilsonovo šetalište 15
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Novo Sarajevo (Sarajevo)
Telefon (033) 751-000
Faks (033) 751-759
Elektronska pošta e.ridzal@epbih.ba
Internet adresa www.epbih.ba

I 2. Adresa za dostavljanje zahtjeva za učešće/zahtjeva za kvalifikaciju

Kao u Aneksu A – Adresa za dostavljanje zahtjeva za učešće/zahtjeva za kvalifikaciju

I 3. Adresa za preuzimanje dodatne dokumentacije

Kao u Aneksu A – Adresa za dostavljanje zahtjeva za učešće/zahtjeva za kvalifikaciju

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao u Aneksu A – Adresa za dostavljanje zahtjeva za učešće/zahtjeva za kvalifikaciju

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Sektorski ugovorni organ iz člana 5. ZJN

I 5.b. Nivo

Entitetski nivo,Federacija Bosne i Hercegovine

I 5.c. Djelatnost

Električna energija

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET SISTEMA KVALIFIKACIJE


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabavka betonskih cijevi za potrebe elektrodistributivnih podružnica JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Uspostava sistema kvalifikacije za nabavku betonskih cijevi za period od tri godine.

II 4.c. Jedinstveni riječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 44000000-0 Građevinske konstrukcije i materijali; pomoćni proizvodi u građevinarstvu (osim električnih aparata)
Dodatni predmet(i) 44114200-4 Proizvodi od betona


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 9. Trajanje sistema kvalifikacije

30.12.2020. - 30.12.2023.

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Uslovi za učešće

III 1.a. Uslovi za kvalifikaciju

Uspješno iskustvo u realizaciji minimalno 1 (jednog) ugovora, u prethodne 3 (tri) godine, računajući od momenta objave
obavještenja o nabavci, koji je u vezi sa predmetnom nabavkom, čiji je karakter i kompleksnost sličan predmetu nabavke
(isporuka betonskih cijevi), pri čemu minimalna vrijednost svih ugovora ne smije biti manja od 100.000,00 KM bez PDV-a.

III 1.b. Način provjere uslova za kvalifikaciju

Spisak izvršenih ugovora u prethodne 3 (tri) godine računajući od momenta objave obavještenja o nabavci ili od datuma
registracije, odnosno od početka poslovanja, ako je ponuđač registrovan, odnosno počeo sa radom prije manje od tri
godina, a koji se odnose na isporuku betonskih cijevi.
Spisak izvršenih ugovora treba minimalno da sadrži:
- naziv investitora,
- predmet ugovora
- broj ugovora,
- vrijednost ugovora
Ponuđač je obavezan dostaviti potvrdu krajnjeg korisnika o urednom izvršenju ugovora navedenom u referenc listi.
Potvrda o uredno izvršenim ugovorima mora minimalno da sadrži sljedeće podatke:
- naziv i sjedište ugovornih strana ili privrednih subjekata,
- predmet ugovora,
- vrijednost ugovora,
- vrijeme i mjesto izvršenja ugovora i
- navode o uredno izvršenim ugovorima.
U slučaju da se takve potvrde iz objektivnih razloga ne mogu dobiti od ugovorne strane koja nije ugovorni organ vrijedi
Izjava ponuđača o uredno izvršenim ugovorima, uz predočavanje dokaza o učinjenim pokušajima da se takve potvrde
osiguraju.

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

Zahtjev za učešće u sistemu kvalifikacije može se podnijeti za sve vrijeme trajanja sistema kvalifikacije.
Preuzimanje dokumenta „Kvalifikacijskih kriterija i pravila“ će se vršiti u prostorijama JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo,
Vilsonovo šetalište 15,71000 Sarajevo, IV sprat, soba br. 416 (Potrebno je dostaviti zahtjev za preuzimanje „Kvalifikacijski
kriteriji i pravila“ sa navedenim imenom i prezimenom kontakt osobe, kontakt telefonom ili e-mail adresom). Kontakt osoba
za preuzimanje dokumenta „Kvalifikacijski kriteriji i pravila“ je:
Amela Karić broj telefona 033 751 782, e-mail: a.karic@epbih.ba
Kandidati koji nisu u mogućnosti lično preuzeti dokumentaciju, zahtjev sa navedenim imenom i prezimenom kontakt osobe,
kontakt telefonom ili e-mail adresom, mogu poslati na e-mail ili faksom na broj 033 751-759, a ista će im biti poslana putem
e-maila ili brze pošte.ANEKS A


I 2. Adresa za dostavljanje zahtjeva za učešće/zahtjeva za kvalifikaciju

Kontakt osoba Amela Karić
Adresa Vilsonovo šetalište 15
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Novo Sarajevo (Sarajevo)
Telefon (033) 751-782
Faks (033) 751-759
Email a.karic@epbih.ba
Internet adresa www.epbih.ba
 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: