Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 31.12.2020. 09:20

(MK) Nabavka kamiona opremljenih solarnim panelima i plugovima

Izvor: Official Journal of the European Union, 31.12.2020.

Sjeverna Makedonija-Skopje: Oprema i pomoćni proizvodi u prijevozu

2020/S 255-643419

Obavijest o nadmetanju

Roba

Pravna osnova:

Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese

Službeni naziv: Makedonijapat
Poštanska adresa: Dame Gruev Str., No 14
Mjesto: Skopje
NUTS kod: MK СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА (NORTH MACEDONIA)
Poštanski broj: 1000
Država: Sjeverna Makedonija
E-pošta: contact@makedonijapat.com.mk
Telefon: +389 23138724
Telefaks: +389 23138736
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: http://www.makedonijapat.com.mk

I.3)Komunikacija

Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/Home.aspx#/home

Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi

Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti na prethodno navedenu adresu

I.4)Vrsta javnog naručitelja

Druga vrsta: Public Enterprise Roads maintenance

I.5)Glavna djelatnost

Opće javne usluge

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave

II.1.1)Naziv:

Procurement of Goods — Trucks Equipped with Solar Panels and Plows

Referentni broj: 19654/2020

II.1.2)Glavna CPV oznaka

34000000 Oprema i pomoćni proizvodi u prijevozu

II.1.3)Vrsta ugovora

Roba

II.1.4)Kratak opis:

Procurement of goods — trucks equipped with solar panels and plows.

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost

Vrijednost bez PDV-a: 2 439 024.00 EUR

II.1.6)Podaci o grupama

Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne

II.2)Opis

II.2.2)Dodatne šifre CPV-a

34900000 Razna oprema za prijevoz i rezervni dijelovi

II.2.3)Mjesto izvršenja

NUTS kod: MK СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА (NORTH MACEDONIA)

II.2.4)Opis nabave:

Procurement of goods — trucks equipped with solar panels and plows.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu

Niže navedeni kriteriji

Cijena

II.2.6)Procijenjena vrijednost

Vrijednost bez PDV-a: 2 439 024.00 EUR

II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave

Trajanje u mjesecima: 12

Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne

II.2.10)Podaci o varijantama

Varijante su dopuštene.: ne

II.2.11)Podaci o opcijama

Opcije: ne

II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije

Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne

II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja

III.1.1)Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre

Popis i kratki opis uvjeta:

Certificate from the Registry of penalties for crimes committed by legal entities that were not imposed a temporary or permanent prohibition of professional activity:

— a certificate stating that there has not been imposed sanction ban on performing profession, activity or duty, or prohibition to perform certain activity.

Document for registered activity DRD form guarantee of supply 2 % performance guarantee 5 % of contract prohibition to perform a profession, activity or duty, or prohibition to perform a specific activity, imposed against.

III.2)Uvjeti povezani s ugovorom

III.2.2)Uvjeti izvršenja ugovora:

The economic operator shall submit the following documents for the purpose of proving its personal situation:

— a declaration by the economic operator that in the last 5 years he was rendered a verdict for participation in criminal organisation, corruption, fraud or money laundering;

— confirmation that no bankruptcy proceedings by a competent authority;

— confirmation that no liquidation procedure by the competent authority;

— confirmation of paid taxes and other public charges from the competent authority of the country where the economic operator is established;

— certificate from the Registry of penalties for crimes committed by legal entities that were not imposed a penalty on participation in public tender procedures, the award of public procurement contracts and public-private partnerships;

— certificate from the Registry of penalties for crimes committed by legal entities that were not imposed a temporary or permanent prohibition of professional activity.

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis

IV.1.1)Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave

IV.1.6)Podaci o elektroničkoj dražbi

Provodit će se elektronička dražba

Dodatni podaci o elektroničkoj dražbi:

Will be the second stage.

IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)

Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne

IV.2)Administrativni podaci

IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje

Datum: 04/02/2021

Lokalno vrijeme: 15:30

IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima

IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:

Makedonski

IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude

Trajanje u mjesecima: 3 (od isteka roka za dostavu ponuda)

IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda

Datum: 10/02/2021

Lokalno vrijeme: 10:00

Mjesto:

PC Makedonijapat str Dame Gruev 14, Skopje.

Podaci o ovlaštenim osobama i postupku otvaranja:

Information about authorised persons and opening procedure:

Stojan Popov: president,

Barsov Georgi: member,

Goce Aleksovski: member.

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima

Ova nabava će se ponavljati.: ne

VI.3)Dodatni podaci:

VI.4)Postupci pravne zaštite

VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite

Službeni naziv: Public Procurement Bureau
Poštanska adresa: Luj Paster nn
Mjesto: Skopje
Poštanski broj: 1000
Država: Sjeverna Makedonija

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:

29/12/2020

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: