Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Nabavka klima uređaja za preciznu klimatizaciju u server sobama i UPS prostorima HT-a

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 77, 29.09.2014

JAVNO PODUZEĆE HRVATSKE
TELEKOMUNIKACIJE D.D.
OBAVIJEST
O NABAVI BROJ 73-1-1-1-1151/14
Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO
I.1. Podaci o ugovornom tijelu
Naziv: Javno poduzeće Hrvatske telekomunikacije d.d.
Kontakt osoba: Milodrag Petrović
Adresa: Kneza Branimira bb
Poštanski broj: 88000
Općina/Grad: Mostar
IDB/JIB: 4227270100006
Telefon: 039663552
Faks: 039663373
Elektronska po{ta: milodrag.petrovic@hteronet.ba
Internet adresa:www.hteronet.ba
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kao pod I.1
I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Kao pod I.1
I.4. Adresa za dodatne informacije
Kao pod I.1
I.5. Vrsta ugovornog tijela, razina i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta: Javno poduzeće
I.5.b. Razina: Federacija Bosne i Hercegovine
I.5.c. Djelatnost: Telekomunikacije
I.6. Zajednička nabava
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Robe, Kupovina
II.2. Podjela na lotove
Da
II.2.a Broj lotova 3
II.2.b Ponude se mogu dostaviti za: Više lotova
II.3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabava klima uređaja za preciznu klimatizaciju u server sobama i
UPS prostorima HT-a
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Nabava klima uređaja za preciznu klimatizaciju u server sobama i
UPS prostorima HT-a
LOT 1 - Nabava i ugradnja klima ormara u UPS prostorima
Eronet Grude i Mostar (bivši TKC Mostar)
LOT 2 - Nabava i ugradnja klima uređaja za preciznu
klimatizaciju u prostorima HT Čitluk, Ljubuški i
Livno
LOT 3 - Nabava i ugradnja klima uređaja za preciznu
klimatizaciju u server sobi BSC poslovne zgrade
Eronet u Grudama
II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?
Ne
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)
III.3. Bitni uvjeti finansiranja i plaćanja ili upućivanje na
odgovarajuće propise
Sukladno dokumentaciji za nadmetanje
III.4. Ograničenja za sudjelovanje
Obavezni uvjeti za sudjelovanje iz članka 23. Zakona o javnim
nabavama BiH, a dokazi definirani detaljno u tenderskoj dokumen-
taciji.
III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti
Sukladno dokumentaciji za nadmetanje
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
a) ukupan prihod u zadnje 2 godine, odnosno od početka poslo-
vanja u predmetnom segmentu, ako je dobavljač registriran,
odnosno počeo sa radom prije manje od 2 godine, ne smije biti
ispod 200.000,00 KM,
b) ispunjava svoje financijske obveze prema poslovnim partne-
rima i vjerovnicima;
III.7. Tehnička ili profesionalna sposobnost
a) uspješno iskustvo u realiziranju najmanje 3(tri) ugovora čiji su
karakter i kompleksnost slični onima koji se odnose na
predloženi ugovor, u prethodnih 3 (tri) godine;
b) dokaz da je ponuditelj ovlašten za prodaju, montažu,
održavanje i tehničku podršku za opremu koja se nudi
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
IV.3. Uvjeti preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
IV.3.a. Datum: Može se osigurati/dostaviti zahtjev do 22.10.2014.
godine
IV.3.b. Novčana naknada: Da
IV.3.b-1 Iznos novčane naknade: 30,00 KM
IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za sudjelovanje
Datum:29.10.2014 Vrijeme:12:30
IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 29.10.2014. Vrijeme: 12:45
Mjesto: JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar, ul. Kneza
Branimira b.b. Mostar
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Dokumentacija se može preuzeti u prostorijama JP HT d.d. Mostar
Ul. Kneza Branimira b.b, 88000 Mostar protokol (prizemlje) tel:
036 / 395 201 ili putem e-maila: milodrag.petrovicŽhteronet.ba ili
poštom, uz predočenje dokaza o uplati naknade za dokumentaciju
za nadmetanje.
30,00 KM na račun 3381002202842183 kod UniCredit banke u
korist JP HT d.d. Mostar s naznakom "Nabava klima uređaja za
preciznu klimatizaciju u server sobama i UPS prostorima HT-a."
- Samo oni ponuditelji koji otkupe dokumentaciju za nadmetanje
mogu dostaviti svoje ponude.
ANEKS B
Lot broj 1
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Nabava i ugradnja klima ormara u UPS prostorima Eronet Grude i
Mostar (bivši TKC Mostar)
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Lot 1 - Nabava i ugradnja klima ormara u UPS prostorima Eronet,
Grude i Mostar (bivši TKC Mostar)
II. Ukupna količina ili obim ugovora
Tehničke specifikacije su detaljno date u tenderskoj dokumentaciji
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u
KM
135.000,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
60 dana po obostrano potpisanom ugovoru.
III. Podkriteriji
1. Ponuđena cijena, učešće: 90,00%
2. Jamstveni rok, učešće: 10,00%
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
Prema TD
ANEKS B
Lot broj 2
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Nabava i ugradnja klima uređaja za preciznu klimatizaciju u
prostorima HT Čitluk, Ljubuški i Livno
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Lot 2 - Nabava i ugradnja klima uređaja za preciznu klimatizaciju u
prostorima HT Čitluk, Ljubuški i Livno
II. Ukupna količina ili obim ugovora
Tehničke specifikacije su detaljno date u tenderskoj dokumentaciji
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u
KM
65.000,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
60 dana po obostrano potpisanom ugovoru
III. Podkriteriji
1. Ponuđena cijena, učešće: 90,00%
2. Jamstveni rok, učešće: 10,00%
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
Prema TD
ANEKS B
Lot broj 3
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Nabava i ugradnja klima uređaja za preciznu klimatizaciju u server
sobi BSC poslovne zgrade Eronet u Grudama
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Lot 3 - Nabava i ugradnja klima uređaja za preciznu klimatizaciju u
server sobi BSC poslovne zgrade Eronet u Grudama
II. Ukupna količina ili obim ugovora
Tehničke specifikacije su detaljno date u tenderskoj dokumentaciji
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u
KM
20.000,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
60 dana po obostrano potpisanom ugovoru.
III. Podkriteriji
1. Ponuđena cijena, učešće: 90,00%
2. Jamstveni rok, učešće: 10,00%
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
Prema TD
(A-15033-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: