Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 12.01.2021. 09:13

(poništenje aukcije) Nabavka službenih odora i cipela za polaznike obuke, lot 1

Izvor: Akta.ba, 08.01.2021.

Ministarstvo sigurnosti 

Agencija za školovanje i stručno usavršavanje kadrova Mostar

 

Broj: JN-19-6.3-16-5-46-45/20 

Datum: 05.01.2021. godine

 

Na temelju članka 69. stavak (1) točka b) i stavak (2) točka f), članka 70. stavak (4) Zakona o javnim nabavama ВШ („Službeni glasnik BiH“ br. 39/14), ravnatelj Agencije za školovanje i stručno usavršavanje kadrova donosi:

 

ODLUKU

o poništenju postupka javne nabave službenih odora za LOT 1 - Službene odore za polaznike obuke

 

Poništava se postupak javne nabave službenih odora za LOT 1 - Službene odore za polaznike obuke.

 

Obrazloženje

Postupak javne nabave pokrenut je Odlukom o nabavi službenih odora za potrebe Agencije za školovanje i stručno usavršavanje kadrova, br.: JN-19-6.3-16-5-46-1/20 od 24.09.2020. godine.

Javna nabava je provedena putem otvorenog postupka. Procijenjena vrijednost javne nabave za LOT 1 je 86.000,00 KM bez PDV-a.

Obavijest o javnoj nabavi, zajedno sa tenderskom dokumentacijom, objavljena je na Portalu javnih nabava dana 24.09.2020. godine, broj Obavijesti o nabavi: 1335-1-1-50-3- 13/20.

Dana 26.11.2020. godine zaprimljena je žalba na Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača vezano za nabavu službenih odora za LOT 1 - Službene odore za polaznike obuke (br. Odluke JN-19-6.3-16-5-46-21/20 od 10.11.2020. godine) izjavljena od strane Ženko d.o.o. Zenica, koju je Ugovorno tijelo sukladno članku 100. stavak (5) Zakona o javnim nabavama ВШ („Službeni glasnik BiH“ br. 39/14) proslijedilo Uredu za razmatranje žalbi BiH, zajedno sa izjašnjenjem na navode žalbe i sa dokumentacijom u svezi predmetnim postupkom javne nabave, na daljnje postupanje.

Sukladno navedenom donesena je i Odluka o obustavi postupka javne nabave službenih odora za LOT 1 - Službene odore za polaznike obuke, br. JN-19-6.3-16-5-46-31/20 od 27.11.2020. godine, do donošenja Odluke Ureda za razmatranje žalbi sukladno članku 110. Zakona o javnoj nabavi, koja je poslana svim ponuđačima.

Ured za razmatranje žalbi ВШ donio je Zaključak broj: JN2-01-07-1-3538-6/20 od 29.12.2020.  godine kojim se navedena žalba odbacuje kao neuredna.

Agencija za školovanje i stručno usavršavanje kadrova je zaprimila navedem Zaključak dana 31.12.2020. godine, te budući daje Odlukom o nabavi propisano da će se nabava izvršiti iz sredstava osiguranih Zakonom o proračunu institucija BiH i međunarodnih obveza Bosne i Hercegovine za 2020. godinu ("Službeni glasnik BiH" broj: 46/20), a tenderskom dokumentacijom, točkom 11. Rok isporuke robe, određeno je da će se isporuka 

robe izvšiti u roku od 45 (četrdesetpet) dana od dana potpisivanja ugovora o nabavi, a najkasnije do 30.12.2020. godine u zavisnosti koji od dva uvjeta prvi nastupi, nije moguće nastaviti postupak budući da su novčana sredstva namijenjena za ovu nabavu bila osigurana u 2020. godini.

 

Obzirom na naprijed navedeno, odlučeno je kao u dispozitivu Odluke.

 

Pouka o pravnom lijeku:

Ponuđač koji ima legitiman interes za konkretan ugovor o javnoj nabavi i koji smatra da je Agencija za školovanje i stručno usavršavanje kadrova u tijeku postupka za dodjelu ugovora povrijedila odredbe Zakona i/ili podzakonskih akata, ima pravo izjaviti žalbu Agenciji za školovanje i stručno usavršavanje kadrova, u pismenoj formi sukladno člancima 99. do 101. Zakona o javnim nabavama BiH (“Službeni glasnik BiH” broj: 39/14). 

Žalba se podnosi Agenciji za školovanje i stručno usavršavanje kadrova.

 

Dostaviti:

-           ponuđačima

-           a/a

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: