Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 27.04.2021. 13:31

(aukcija) Nabavka laboratorijskog sitnog inventara i potrošnog materijala

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 27.04.2021.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

1412-1-1-73-3-53/21ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv F MUP F BIH - FEDERALNA UPRAVA POLICIJE
IDB/JIB 4200742210034
Kontakt osoba/Služba za kontakt Asima Mehmedović
Adresa Mehmeda Spahe 7
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Sarajevo Centar (Sarajevo)
Telefon (033) 280-020
Faks (033) 590-220
Elektronska pošta investicije@fup.gov.ba
Internet adresa www.fup.gov.ba

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 5.b. Nivo

Entitetski nivo,Federacija Bosne i Hercegovine

I 5.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

16

II 2.b. Ponude se mogu dostaviti za

Svi lotovi

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Da

II 3.a. Broj ponuđača sa kojima će se zaključiti okvirni sporazum

Jedan ponuđač

II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

79470,11

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka laboratorijskog sitnog inventara i potrošnog materijala

II 4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka laboratorijskog sitnog inventara i potrošnog materijala

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 24000000-4 Hemijski proizvodi


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

kao u TD

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

kao u TD

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

kao u TD

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

kao u TD

III 9. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

8.5.2021.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 6. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 7. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 17.05.2021. 12:00

IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto FUP-Mehmeda Spahe 7, Sarajevo
Datum i vrijeme 17.05.2021. 13:00


ANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Daktiloskopski materijal

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Daktiloskopski materijal

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 24300000-7 Bazne anorganske i organske kemikalije


III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
1.072,65

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

1072,65

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

12 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

kao u TD

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 08.05.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 17.05.2021. 12:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 17.05.2021. 13:00ANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Laboratorijski sitni i potrošni materijal

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Laboratorijski sitni i potrošni materijal

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 24300000-7 Bazne anorganske i organske kemikalije


III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
5.262,90

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

5262,90

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

12 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

kao u TD

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 08.05.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 17.05.2021. 12:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 17.05.2021. 13:00ANEKS B


Broj lota

3


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Laboratorijski sitni i potrošni materijal za zaštitu-mantili i klompe

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Laboratorijski sitni i potrošni materijal za zaštitu-mantili i klompe

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 24300000-7 Bazne anorganske i organske kemikalije


III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
858,96

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

858,96

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

12 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

kao u TD

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 08.05.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 17.05.2021. 12:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 17.05.2021. 13:00ANEKS B


Broj lota

4


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Laboratorijski sitni i potrošni materijal za zaštitu-maske

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Laboratorijski sitni i potrošni materijal za zaštitu-maske

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 24300000-7 Bazne anorganske i organske kemikalije


III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
3.645,30

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

3645,30

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

12 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

kao u TD

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 08.05.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 17.05.2021. 12:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 17.05.2021. 13:00ANEKS B


Broj lota

5


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Laboratorijski sitni i potrošni materijal za zaštitu-rukavice

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Laboratorijski sitni i potrošni materijal za zaštitu-rukavice

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 24300000-7 Bazne anorganske i organske kemikalije


III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
10.396,40

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

10396,40

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

12 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

kao u TD

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 08.05.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 17.05.2021. 12:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 17.05.2021. 13:00ANEKS B


Broj lota

6


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Laboratorijski sitni i potrošni materijal za zaštitu-vanjska zaštita

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Laboratorijski sitni i potrošni materijal za zaštitu-vanjska zaštita

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 24300000-7 Bazne anorganske i organske kemikalije


III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
3.772,65

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

3772,65

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

12 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

kao u TD

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 08.05.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 17.05.2021. 12:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 17.05.2021. 13:00ANEKS B


Broj lota

7


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Laboratorijski sitni i potrošni materijal za higijenu

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Laboratorijski sitni i potrošni materijal za higijenu

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 24300000-7 Bazne anorganske i organske kemikalije


III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
1.493,00

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

1493,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

12 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

kao u TD

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 08.05.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 17.05.2021. 12:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 17.05.2021. 13:00ANEKS B


Broj lota

8


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Hemikalije

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Hemikalije

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 24300000-7 Bazne anorganske i organske kemikalije


III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
4.119,47

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

4119,47

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

12 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

kao u TD

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 08.05.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 17.05.2021. 12:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 17.05.2021. 13:00ANEKS B


Broj lota

9


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Specijalni plinovi

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Specijalni plinovi

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 24300000-7 Bazne anorganske i organske kemikalije


III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
12.820,50

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

12820,50

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

12 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

kao u TD

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 08.05.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 17.05.2021. 12:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 17.05.2021. 13:00ANEKS B


Broj lota

10


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Specifični laboratorijski pribor

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Specifični laboratorijski pribor

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 24300000-7 Bazne anorganske i organske kemikalije


III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
5.544,44

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

5544,44

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

12 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

kao u TD

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 08.05.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 17.05.2021. 12:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 17.05.2021. 13:00ANEKS B


Broj lota

11


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Potrošni dijelovi za instrumente FTIR-ART i GC-MS/FID Agilent

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Potrošni dijelovi za instrumente FTIR-ART i GC-MS/FID Agilent

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 24300000-7 Bazne anorganske i organske kemikalije


III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
3.505,12

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

3505,12

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

12 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

kao u TD

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 08.05.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 17.05.2021. 12:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 17.05.2021. 13:00ANEKS B


Broj lota

12


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Laboratrijske tubice i tipovi za Eppendorf pipete

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Laboratrijske tubice i tipovi za Eppendorf pipete

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 24300000-7 Bazne anorganske i organske kemikalije


III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
18.410,37

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

18410,37

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

12 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

kao u TD

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 08.05.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 17.05.2021. 12:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 17.05.2021. 13:00ANEKS B


Broj lota

13


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Tipovi za GILSON pipete

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Tipovi za GILSON pipete

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 24300000-7 Bazne anorganske i organske kemikalije


III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
2.136,75

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

2136,75

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

12 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

kao u TD

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 08.05.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 17.05.2021. 12:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 17.05.2021. 13:00ANEKS B


Broj lota

14


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Reagensi za DNK analize

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Reagensi za DNK analize

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 24300000-7 Bazne anorganske i organske kemikalije


III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
5.303,40

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

5303,40

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

12 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

kao u TD

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 08.05.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 17.05.2021. 12:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 17.05.2021. 13:00ANEKS B


Broj lota

15


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Test za determinaciju kisele fosfataze

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Test za determinaciju kisele fosfataze

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 24300000-7 Bazne anorganske i organske kemikalije


III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
854,70

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

854,70

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

12 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

kao u TD

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 08.05.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 17.05.2021. 12:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 17.05.2021. 13:00ANEKS B


Broj lota

16


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Specijalni laboratorijski pribor za vizuelizaciju

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Specijalni laboratorijski pribor za vizuelizaciju

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 24300000-7 Bazne anorganske i organske kemikalije


III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
273,50

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

273,50

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

12 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

kao u TD

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 08.05.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 17.05.2021. 12:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 17.05.2021. 13:00

 

 

 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: