Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 09.06.2022. 12:20

(aukcija) Nabavka rezervnih dijelova za radne mašine

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 09.06.2022.
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

1339-1-1-101-3-123/22


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv ŠPD "UNSKO-SANSKE ŠUME" D.O.O
IDB/JIB 4263074140004
Kontakt osoba/Služba za kontakt Midhad Arnautović
Adresa Radnička bb
Poštanski broj 77240 Bosanska Krupa (bhp sa)
Općina/Grad Bosanska Krupa
Telefon (037) 476-926
Faks (037) 476-929
Elektronska pošta javnenabavke@ussume.ba
Internet adresa ussume.ba

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 5.b. Nivo

Kantonalni nivo,Unsko-sanski kanton

I 5.c. Djelatnost

Ostalo

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

4

II 2.b. Ponude se mogu dostaviti za

Svi lotovi

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Da

II 3.a. Broj ponuđača sa kojima će se zaključiti okvirni sporazum

Jedan ponuđač

II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

47500,00

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka rezervni dijelova za radne mašine

II 4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka rezervni dijelova za radne mašine

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 34000000-7 Oprema i pomoćni proizvodi u prevozu
Dodatni predmet(i) 34913000-0 Razni rezervni dijelovi

II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 8. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

ugovorni organ isključuje avansno plaćanje

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.

III 9. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Ekonomski najpovoljnija ponuda

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

24.6.2022.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 6. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 7. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 01.07.2022. 09:30

IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto Kao pod I 1.
Datum i vrijeme 01.07.2022. 10:30


ANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka rezervni dijelova za radne mašine marke HYUNDAI

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka rezervni dijelova za radne mašine marke HYUNDAI

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 34000000-7 Oprema i pomoćni proizvodi u prevozu

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
kao u tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

15000,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

IV Potkriteriji

R.Br. Naziv Učešće
1 Cijena 80,00 %
2 Garancija 15,00 %
3 Rok isporuke 5,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

fco Kupca-magacin/stovarište u Bihaću

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 24.06.2022.
dokumentacije


VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 01.07.2022. 09:30

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 01.07.2022. 10:30


ANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka rezervni dijelova za radnu mašinu marke NOBAS

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka rezervni dijelova za radnu mašinu marke NOBAS

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 34000000-7 Oprema i pomoćni proizvodi u prevozu

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
kao u tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

12500,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

IV Potkriteriji

R.Br. Naziv Učešće
1 Cijena 80,00 %
2 Garancija 15,00 %
3 Rok isporuke 5,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

fco skladište ugovornog organa ŠPD „UNSKO-SANSKE ŠUME“ d.o.o. Bos.Krupa: magacin/stovarište u Bihaću

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 24.06.2022.
dokumentacije


VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 01.07.2022. 09:30

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 01.07.2022. 10:30


ANEKS B


Broj lota

3


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka rezervni dijelova za radnu mašinu marke CASE 590 SLE

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka rezervni dijelova za radnu mašinu marke CASE 590 SLE

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 34000000-7 Oprema i pomoćni proizvodi u prevozu

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
kao u tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

10000,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

IV Potkriteriji

R.Br. Naziv Učešće
1 Cijena 80,00 %
2 Garancija 15,00 %
3 Rok isporuke 5,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

fco skladište ugovornog organa ŠPD „UNSKO-SANSKE ŠUME“ d.o.o. Bos.Krupa: magacin/stovarište u Bihaću

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 24.06.2022.
dokumentacije


VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 01.07.2022. 09:30

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 01.07.2022. 10:30


ANEKS B


Broj lota

4


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka rezervni dijelova za radnu mašinu grejder marke FIAT-HITACHI G170

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka rezervni dijelova za radnu mašinu grejder marke FIAT-HITACHI G170

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 34000000-7 Oprema i pomoćni proizvodi u prevozu

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
kao u tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

10000,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

IV Potkriteriji

R.Br. Naziv Učešće
1 Cijena 80,00 %
2 Garancija 15,00 %
3 Rok isporuke 5,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

fco skladište ugovornog organa ŠPD „UNSKO-SANSKE ŠUME“ d.o.o. Bos.Krupa: magacin/stovarište u Bihaću

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 24.06.2022.
dokumentacije


VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 01.07.2022. 09:30

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 01.07.2022. 10:30

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: