Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 10.06.2022. 10:18

Nabavka komplet taktičke uniforme za radnike Službe zaštite ljudi i imovine i CZ

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 10.06.2022.
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

1050-7-1-120-3-76/22ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JAVNO PREDUZEĆE ŽELJEZNICE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
IDB/JIB 4200450270001
Kontakt osoba/Služba za kontakt Maja Deljković Zubčević
Adresa Musala 2
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Sarajevo Centar (Sarajevo)
Telefon (033) 477-443
Faks (033) 650-030
Elektronska pošta dzeneta.pasichubjer@zfbh.ba
Internet adresa www.zfbh.ba

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Sektorski ugovorni organ iz člana 5. ZJN

I 5.b. Nivo

Entitetski nivo,Federacija Bosne i Hercegovine

I 5.c. Djelatnost

Željezničke usluge

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Komplet taktičke uniforme za radnike Službe zaštite ljudi i imovine i CZ

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Komplet taktičke uniforme za radnike Službe zaštite ljudi i imovine i CZ

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 18110000-3 Radna odjeća

II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

U skladu sa tehničkom specifikacijom koja je sastavni dio tenderske dokumentacije

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

20000,00

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Glavno stovarište materijala, Kolodvorska 4, 71000 Sarajevo

II 8. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?

Ne

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

do konačne realizacije, a najduže 12 (dvanaest) mjeseci od dana zaključivanja ugovora

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Ponuđač kojem bude dodjeljen Ugovor dužan je dostaviti bezuslovnu bankarsku garanciju za dobro izvršenje ugovora. Iznos
garancije za izvršenje ugovora je 10% od vrijednosti dodjeljenog ugovora (bez PDV-a)

III 4. Ograničenja za učešće

Uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama, dokazi detaljno definisani konkurentskim zahtjevom za dostavu
ponuda.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Uslovi za učešće po članu 46. Zakona o javnim nabavkama BiH, dokazi detaljno definisani tenderskom dokumentacijom

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Uslovi za učešće po članu 47. Zakona o javnim nabavkama BiH, dokazi detaljno definisani tenderskom dokumentacijom

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Uslovi za učešće po članu 48. i 49. Zakona o javnim nabavkama BiH, dokazi detaljno definisani tenderskom dokumentacijom

III 9. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Ekonomski najpovoljnija ponuda

IV 2.a. Potkriteriji

R.Br. Naziv Učešće
1 Cijena 90,00 %
2 Uslovi i način plaćanja 5,00 %
3 Rok isporuke 5,00 %

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

18.6.2022.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Ne

IV 6. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 7. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 28.06.2022. 12:50

IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto Javno Preduzeće Željeznice Federacije BiH d.o.o Sarajevo, ulica Musala broj 2,
soba 132, III sprat
Datum i vrijeme 28.06.2022. 13:00

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: