Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 15.06.2022. 10:56

(poništenje) Nabavka potrošnog materijala za radionice

Izvor: Akta.ba, 13.06.2022.

JAVNO PREDUZEĆE ŽELJEZNICE FEDERACIJE BOSNE i HERCEGOVINE

društvo sa ograničenom odgovornošću SARAJEVO

 

Broj: UD-11617-1-10.2./2022 Datum: 10.06.2022.godine Mjesto: Sarajevo

 

Na osnovu člana 70. stav (4). a u vezi sa članom 69. stav (2) pod a) Zakona ojavnim nabavkama ("Službeni glasnik BiH", broj: 39/14). člana 58. Statuta Javnog preduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine, društvo sa ograničenom odgovornošću Sarajevo ("Službene novine FBiH" broj: 27/06. 5/08. 49/08. 57/09. 59/1 I. 92/12, 58/15 i 24/17). člana 18. Pravilnika o javnoj nabavci roba. usluga i radova broj: UD-6270-1-2/2016 od 27.05.2016. godine, te Pravilnika o I izmjenama i dopunama pravilnika o javnoj nabavci roba, usluga i radova broj: UD-20986-1-6/2016 od 02.12.2016. godine i Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda sa preporukom Komisije, broj: UD-8856-2/2022 od 06.06.2022. godine, Uprava Društva na 53. sjednici, održanoj dana 10.06.2022.godine, donijela je:

 

ODLUKU

o poništenju postupka javne nabavke

 

Poništava se postupak konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda javne nabavke roba -

potrošni materijal za radionice, podijeljen u tri lota, kako slijedi: LOT-1: Potrošni materijal za Radionicu Zenica, LOT-2: Potrošni materijal za Radionicu Dobošnica i

 

LOT-3: Potrošni materijal za Radionicu Čapljina, za potrebe Javnog preduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine. društvo sa ograničenom odgovornošću Sarajevo. tender broj: UD-8856-1/2022.

 

II

 

Postupak se poništava na osnovu člana 69. stav (2) pod a) Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik BiH" broj: 39/14).

 

III

 

Za realizaciju ove Odluke zadužuju se Ekonomski poslovi Dnaštva - Sektor za nabavke i prodaju.

 

IV

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

Obrazloženje

 

Uprava Društva Javnog preduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine društvo sa ograničenom odgovornošću Sarajevo je Posebnom Odlukom broj: UD-8752-1-9.3./2022 od 06.05.2022. godine, odobrila pokretanje postupka konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda za javnu nabavku roba - potrošni materijal za radionice, podijeljen u tri lota, kako slijedi:

 

LOT-1: Potrošni materijal za Radionicu Zenica. LOT-2: Potrošni materijal za Radionicu Dobošnica i

 

LOT-3: Potrošni materijal za Radionicu Čapljina, za potrebe Javnog preduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine. društvo sa ograničenom odgovornošću Sarajevo. tender broj: UD-8856-1/2022.

 

Obavještenje o nabavci je objavljeno na Portalu javnih nabavki dana 18.05.2022. godine, pod brojem: 1050-7-1-105-3-63/22

 

Rješenjem Predsjednika Uprave - Generalnog direktora, broj: 1-9222-1/2022 od 10.05.2022. godine godine, imenovana je Komisija za nabavke (u daljem tekstu: Komisija) u sljedećem sastavu: Sehvedin Višća -predsjednik. Amra Kovačević - član i Alem Mudželet - član. Za sekretara Komisije imenovana je Azra Mešanović - Ridić.

 

Javno otvaranje ponuda zakazano je za dan 06.06.2022. godine u 14:00 sati. Do krajnjeg roka za dostavu ponuda nije pristigla nijedna ponuda ponudača kod ugovornog organa.

 

Na osnovu navedenog, Komisija je utvrdila da nisu ispunjeni zakonski uslovi za nastavak postupka nabavke i zaključenje ugovora. te je dala preporuku Upravi Dmštva za donošenje Odluke o poništenju postupka javne nabavke roba - potrošni materijal za radionice, podijeljen u tri lota, kako slijedi: LOT-1: Potrošni materijal za Radionicu Zenica, LOT-2: Potrošni materijal za Radionieu Dobošnica i

 

LOT-3: Potrošni materijal za Radionicu Čapljina, za potrebe Javnog preduzeća Željeznice Federacije Bosne i I lercegovine. društvo sa ograničenom odgovornošću Sarajevo, tender broj: UD-8856-1/2022, na osnovu člana 69. stav (2) pod a) Zakona ojavnim nabavkama („Službeni glasnik BiH". broj: 39/14), jer kod ugovornog organa nije dostavljena nijedna ponuda u određenom krajnjem roku.

 

Nakon provedenog postupka od strane Komisije, te Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda, sa preporukom Komisije. broj: UD-8856-2/2022 od 06.06.2022. godine. odlučeno je kao u dispozitivu ove Odluke.

 

Pouka o pravnom lijeku:

 

Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba JP ŽFBiH d.o.o. Sarajevo, u roku od 10 (deset) dana od dana donošenja iste. a u skladu sa članom 101. Zakona ojavnim nabavkama.

 

 

Enis Džafić

Generalni direktor

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: