Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 17.06.2022. 10:22

Nabavka dizel goriva

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 17.06.2022.
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

1050-1-1-126-3-80/22


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JAVNO PREDUZEĆE ŽELJEZNICE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
IDB/JIB 4200450270001
Kontakt osoba/Služba za kontakt Alen Džano, dipl.oec, tel: 033/477-600, fax: 033/650-030, e-mail:
alen.dzano@zfbh.ba
Adresa Musala 2
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Sarajevo Centar (Sarajevo)
Telefon (033) 477-443
Faks (033) 650-030
Elektronska pošta dzeneta.pasichubjer@zfbh.ba
Internet adresa www.zfbh.ba

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Sektorski ugovorni organ iz člana 5. ZJN

I 5.b. Nivo

Entitetski nivo,Federacija Bosne i Hercegovine

I 5.c. Djelatnost

Željezničke usluge

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

DIZEL GORIVO

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

DIZEL GORIVO

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 09134200-9 Dizelsko gorivo

II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

U skladu sa tehničkom specifikacijom koja je sastavni dio tenderske dokumentacije

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

3935000,00

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

U skladu sa tehničkom specifikacijom koja je sastavni dio tenderske dokumentacije

II 8. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?

Ne

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Godinu dana ili do izvršenja ugovora

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Uslovi za učešće iz člana 46. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Uslovi za učešće iz člana 47. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Uslovi za učešće iz člana 48. i 49. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.

III 9. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Ekonomski najpovoljnija ponuda

IV 2.a. Potkriteriji

R.Br. Naziv Učešće
1 Cijena 90,00 %
2 Uslovi i način plaćanja 5,00 %
3 Rok isporuke 5,00 %

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

27.7.2022.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Ne

IV 6. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 7. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 28.07.2022. 11:45

IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto Javno Preduzeće Željeznice Federacije BiH d.o.o Sarajevo, ulica Musala broj 2,
sala za otvaranje ponuda
Datum i vrijeme 28.07.2022. 12:00


INTERNATIONAL NOTICE - SUMMARY


PART I: CONTRACTING AUTHORITY


I 1. Contracting authority data

Name PUBLIC SECTOR COMPANY RAILWAYS OF FEDERATION OF BOSNIA AND
HERZEGOVINA LIMITED
UIN 4200450270001
Contact person Alen Džano
Address Musala 2
Postal code 71000 Sarajevo (bhp)
Municipality/City Sarajevo Centar (Sarajevo)
Telephone (033) 477-443
Fax number (033) 650-030
Email address dzeneta.pasichubjer@zfbh.ba
Website address www.zfbh.ba

I 3. Type of the contracting authority, level and main activity

I 3.a. Type of contracting authority

Utility sector referred to in the Article 5 of the PPL

I 3.b. Level of government where contracting authority belong to

Entity level,Federation of Bosnia and Herzegovina

I 3.c. Main activity of contracting authority

Railway services

PART II: OBJECT OF THE CONTRACT


II 1. Type of the contract

Goods, Purchase

II 1.a. Title of the object of the contract

Diesel fuel

II 1.b. Description of the object of the contract

Diesel fuel


II 1.c. Common procurement vocabulary (CPV)
  Main vocabulary
Code Description
Main object 09134200-9 Diesel fuel

II 1.d. Total quantity (number of units) or scope of the contract
In accordance with the technical specification that is an integral part of the tender documentation.

PART III: PROCEDURE


III 1. Type of procedure

Open procedure

III 2. Conditions for obtaining tender documents

III 2.a. Tender documents published on the public procurement portal?

Yes

III 2.b. Obtainable until

27.7.2022.

III 3. Do you intend to use the e-auction?

No

III 4. Deadline and address for receipt of tenders/requests to participate

Date and time 28.7.2022. 11:45:00
Address and place PUBLIC SECTOR COMPANY RAILWAYS OF FEDERATION OF BOSNIA AND
HERZEGOVINA LIMITED Musala br. 2 BA-71 000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina

III 5. Submitting offer through e-Procurement system?

No

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: