Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 05.07.2022. 13:50

(aukcija) Nabavka sitnog i drugog materijala za potrebe Agencije

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 05.07.2022.
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

1110-7-1-42-3-57/22


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv AGENCIJA ZA IDENTIFIKACIONA DOKUMENTA, EVIDENCIJU I RAZMJENU
PODATAKA BIH
IDB/JIB 4402889700004
Kontakt osoba/Služba za kontakt Slavica Vučić Vojnović
Adresa Ulica kralja Petra I Karađorđevića 83A
Poštanski broj 78000 Banja Luka (sp)
Opština/Grad Banja Luka (Banja Luka)
Telefon (051) 340-170
Faks (051) 340-180
Elektronska pošta slavica.vucic.vojnovic@iddeea.gov.ba
Internet adresa www.iddeea.gov.ba

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 5.b. Nivo

Državni nivo

I 5.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

2

II 2.b. Ponude se mogu dostaviti za

Svi lotovi

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Sitni i drugi materijal za potrebe Agencije

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 31000000-6 Električne mašine, aparati, oprema i potrošni materijal; rasvjeta
  44000000-0 Građevinske konstrukcije i materijali; pomoćni

II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

U skladu sa Konkurentskim zahtjevom za dostavljanje ponuda.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

U skladu sa uslovom Konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponuda.

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

U skladu sa uslovom Konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponuda.

III 9. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

22.7.2022.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 6. Da li je objavljeno prethodno informaciono obavještenje?

Ne

IV 7. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 27.7.2022. 10:00

IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto ul. Kralja Petra I Karađorđevića 83A, Banjaluka
Datum i vrijeme 27.7.2022. 12:00


ANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Sitni i drugi materijal za potrebe Tehničkog sektora, sjedišta Agencije i Regionalnog centra Bihać - LOT 1

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 31700000-3 Elektronske, elektromehaničke i elektrotehničke potrepštine

III Ukupna količina ili obim ugovora
U skladu sa Konkurentskim zahtjevom za dostavljanje ponuda.

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

10000,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Rok isporuke 30 dana od dana zaključenja ugovora.

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Banjaluka, magacin kupca

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 22.7.2022.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 27.7.2022. 10:00

IX Rok za otvaranje ponuda


Datum i vrijeme 27.7.2022. 12:00


ANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Sitni i drugi materijal za potrebe Centra za skladištenje, personalizaciju i transport dokumenata - LOT 2

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 31700000-3 Elektronske, elektromehaničke i elektrotehničke potrepštine

III Ukupna količina ili obim ugovora
U skladu sa Konkurentskim zahtjevom za dostavljanje ponuda.

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

7094,02

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Rok isporuke 30 dana od dana zaključenja ugovora.

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Banjaluka, magacin kupca

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 22.7.2022.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 27.7.2022. 10:00

IX Rok za otvaranje ponuda


Datum i vrijeme 27.7.2022. 12:00

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: