Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 02.08.2022. 15:19

(poništenje aukcije) Nabavka sitnog i drugog materijala za potrebe Agencije, lot 1

Izvor: Akta.ba, 29.07.2022.

Broj: 15-03-16-5-32-23/22

Datum: 29.7.2022. godine                  

 

Na osnovu člana 61. Zakona o upravi („Službeni glasnik BiH“, br. 32/02, 102/09 i 72/17), člana 19. Zakona o Agenciji za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj 56/08), člana 69. stav 2. tačka a) i člana 70. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14), direktor Agencije za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine donosi  

 

 O D L U K U

o poništenju postupka nabavke 

 

Član 1. 

Poništava se postupak javne nabavke sitnog i drugog materijala za potrebe Agencije – LOT 1 – sitnog i drugog materijala za potrebe Tehničkog sektora, sjedišta Agencije i RC Bihać, objavljen na web portalu Agencije za javne nabavke Bosne i Hercegovine, Obavještenje o nabavci broj 1110-7-1-42-3-57/22 od 5.7.2022. godine, a koji je proveden postupkom konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponuda. 

 

Član 2. 

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 

O b r a z l o ž e nj e 

Po preduzetim aktivnostima Komisija za provođenje postupka javne nabavke sitnog i drugog materijala za potrebe Agencije je konstatovala je da je u postupku javne nabavke po LOT-u 1, odnosno sitnog i drugog materijala za potrebe Tehničkog sektora, sjedišta Agencije i RC Bihać rok za prijem ponuda bio 27.7.2022. godine do 10:00 sati, te da do navedenog roka niti jedna ponuda nije pristigla na protokol Agencije za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine, niti je bilo neblagovremenih ponuda, zbog čega je predložila donošenje odluke o poništenju ovog postupka javne nabavke u skladu sa članom 69. stav 2. tačka a) Zakona o javnim nabavkama.   Na osnovu prijedloga Komisije, odlučeno je kao u dispozitivu ove odluke. 

Pouka o pravnom lijeku: Protiv ove odluke pravo žalbe ima svaki privredni subjekat koji ima ili je imao interes za dodjelu ugovora o javnoj nabavci i koji učini vjerovatnim da je u konkretnom postupku javne nabavke bila ili je mogla biti prouzrokovana šteta zbog postupanja ugovornog organa, a koje se u žalbi navodi kao povreda zakona i podzakonskih akata od strane Agencije u postupku javne nabavke. Žalba se izjavljuje u roku od pet (5) dana od dana njene objave na web portalu Agencije. Žalilac izjavljuje žalbu Kancelariji za razmatranje žalbi Bosne i Hercegovine putem ugovornog organa, u pisanoj formi direktno ili preporučenom poštanskom pošiljkom. Žalba se podnosi u dovoljnom broju primjeraka, a koji ne može biti manji od tri (3).

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: