Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 21.07.2022. 15:19

(obustava postupka) Nabavka lične i zaštitne opreme

Izvor: Akta.ba, 21.07.2022.

JAVNO PREDUZEĆE «VODOVOD I KANALIZACIJA» d.o.o. ZENICA

Direktor pieduzeća

Broj: 101- 104S7 /22MS Zenica, 21.07.2022. godine

 

Na osnovu člana 110., a u vezi sa čl. 100., stav 3. Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik BiH" broj: 39/14), te u skladu sa čl. 26. i 27. Statuta Javnog preduzeća «Vodovod i kanalizacija», Direktor Javnog preduzeća «Vodovod i kanalizacija» d.o.o. Zenica donosi

 

ODLUKU

 

o obustavljanju postupka za nabavku lične i zaštitne opreme

 

I

 

Obustavlja se postupak javne nabavke za nabavku lične i zaštitne opreme, putem otvorenog postupka, sa zaključivanjem okvirnog sporazuma na period od 36 mjeseci, objavljenog na portalu javnih nabavki, dana 29.06.2022. godine, pod brojem: 439-1-1-292-3-57/22, zbog izjavljene žalbe na Tendersku dokumnentaciju.

 

II

 

Postupak javne nabavke se obustavlja do donošenja rješenja o žalbi.

 

U skladu sa rješenjem po izjavljenoj žalbi, ugovorni organ će o nastavku postupka javne nabavke obavjestiti sve učesnike u postupku.

 

III

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i ista će biti objavljenja na web stranici Preduzeća: www.vikze.ba.

 

Obrazloženje

 

Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj: 101-9275/22 BS od 28.06.2022. godine. Javna nabavka je provedena putem otvorenog postupka sa zaključivanjem okvirnog sporazuma na period od 36 mjeseci.

 

Dana 29.06.2022. godine na Portalu javnih nabavki, istovremeno sa objavljivanjem Obavještenja o nabavci broj: 439-1-1-292-3-57/22, objavljena je i tenderska dokumentacija.

 

Na predmetnu tendersku dokumnetaciju ugovornom organu ponuđač PATRIOT d.o.o. Tešanj, blagovremeno je izjavio žalbu kojuje ugovornom organu dostavio dana, 21.07.2022.godine.

 

Postupajuću po predmetnoj Žalbi, ugovorni organ je ustanovio je ista blagovremena, dopuštena i izjavljenja od strane ovlaštenog lica.

 

Uzimajući u obzir navedeno, dalje postupanje ugovornog organa se obustavlja do donošenja konačnog rješenja po žalbi. Svi ponuđači će naknadno biti obavješteni o novom činjenju. Na osnovu navedenog, a u skladu sa odredbama člana 110. Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik BiH" broj: 39/14), donesena je odluka kao u dispozitivu.

 

POUKA O PRAVNOM LIJEKU:

 

Žalba protiv ove Odluke nije dozvoljena.

 

 

Pašalić Emir

Direktor

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: