Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 14.09.2022. 13:47

(poništenje aukcije) Nabavka lične i zaštitne opreme, lot 1

Izvor: Akta.ba, 12.09.2022.

JAVNO PREDUZEĆE “VODOVOD I KANALIZACIJA” d o.o. ZENICA

Direktor preduzeća

 

Broj: 101-12109/22 HH 

Zenica, 07 09 2022. godine

 

Na osnovu člana 69., stav 2., tačka (d), člana 70., stav 1,4, i 6. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH", broj 39/14), na Preporuku Komisije za nabavku broj: 501-12107 -1/22 HH od 07.09.2022. godine, a u skladu sa članom 26. i 27. Statuta Javnog preduzeća «Vodovod i kanalizacija«, direktor Javnog preduzeća «Vodovod i kanalizacija« d o o. Zenica donosi

ODLUKU

o poništenju postupka za nabavku

I        

Poništava se postupak javne nabavke za nabavku lične i zaštitne opreme, LOT 1 - radna odjeća iz razloga što dostavljena ponuda nije prihvatljiva za ugovorni organ - član 69., stav 2., tačka (d) Zakona o javnim nabavkama.

II       

Za izvršenje ove Odluke zadužuje se Komisija za nabavke.

III      

Ova Odluka objavit će se na web-stranici http://www.vikze.ba/, shodno članu 70., stav (6) Zakona o javnim nabavkama

 

Obrazloženje

Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj: 101-9275/22 BS od 28 06.2022 godine i Odluka o izmjeni odluke o pokretanju postupka javne nabavke broj:101-11099/22BS od 05.08.2022. Javna nabavka je provedena putem otvorenog postupka sa zaključivanjem okvirnog sporazuma na period od 36 mjeseci

Procijenjena vrijednost javne nabavke za nabavku lične i zaštitne opreme LOT 1- radna odjeća bez uračunatog PDV-a je 89.500,00 KM

Dana 29.06 2022 godine na Portalu javnih nabavki, istovremeno sa objavljivanjem Obavještenja o nabavci broj: 439-1-1-292-3-57/22 objavljena je i tenderska dokumentacija

Dana 08 08 2022 godine na Portalu javnih nabavki istovremeno sa objavljivanjem ispravke Obavještenja o nabavci broj: 439-1-1-292-8-76/22 objavljena je i ispravka tenderske dokumentacije.

Poziv za preuzimanje tenderske dokumentacije broj: 406-9275-2/21 BS od 29.06.2022. godine upućen je sljedećim ponuđačima:

1INTER - COM d o o. Zenica

2KOTEKS d o o Tešanj

3. RM COMPANY d.o.o. Zenica

U prilogu se dostavlja Izvještaj o preuzimanju tenderske dokumentacije od strane ponuđača preuzet sa portala javnih nabavki dana 06 09 2022 godine u10:48 sati

Rok za dostavljanje ponuda je bio 15.08 2022 godine do 11:00 sati

U prethodno navedenom roku, na protokolu JP „Vodovod i kanalizacija" d o o. Zenica zaprimljena je jedna ponuda u zatvorenoj koverti, i to:

1 МАХ TRGOVINE d o.o. Zenica

Komisija za nabavku imenovana je Odlukom broj: 101-4913/22 BS od 30.03.2022.godine

U postupku, prema Zapisniku o ocjeni ponuda, utvrđeno je da je Komisija za nabavku blagovremeno i pravilno sačinila odgovarajuće zapisnike, u kojima je utvrđeno sljedeće:

-daje ukupan broj pristiglih ponuda 1 (jedna),

-daje blagovremeno zaprimljena 1 (jedna) ponuda,

- daje neblagovremeno zaprimljenih 1 (jedna) ponuda i to ponuđača DANIALS d.o.o. Tešanj.

- ukupno 10 (deset) ponuđača je preuzelo Tendersku dokumentaciju i Ispravku tenderske dokumentacije sa Portala javnih nabavki,

Komisija za nabavku je dana 07.09 2022. godine direktoru preduzeća dostavila Zapisnik o ocjeni ponuda broj: 501- 12108 /22 HH od 07.09.2022. godine sa preporukom o poništenju postupka.

Uvidom u priloženu dokumentaciju otvorenog postupka broj: 406-11099-3/22 BS od 05.08 2022. godine - Nabavka lične i zaštitne opreme, LOT 1 - radna odjeća, a tokom preliminarnog pregleda i ocjene prispjele ponude, Komisija po članu 66. Zakona o javnim nabavkama ("SI. glasnik BiH", broj: 39/14), i članu 17. Uputstva za pripremu modela tenderske dokumentacije i ponuda ("SI. glasnik BiH", broj: 90/14), nije našla osnovan razlog da izrazi sumnju daje cijena dostavljene ponude bilo koje ponuđača neprirodno niska.

Dana 15 08.2022 gpdine ponuđač DANIALS d.o.o. Tešanj je na protokol ugovornog organa dostavio ponudu protokolisanu pod rednim brojem 501-14445/22 u 11:18 sati, dok je rok za dostavljanje ponuda u predmetnom postupku bio zakazan za dan 15.08 2022 godine do 11:00 sati

Dana 15.08 2022 godine dopisom protokolisanim pod brojem: 501-11466-1/22DŽS ponuđača DANIALS d.o.o. Tešanj smo pozvali da preuzme dostavljene uzorke i orginalnu neotvorenu ponudu za otvoreni postupak za nabavku lične i zaštitne opreme, LOT 1.

Ponuđač МАХ TRGOVINE d.o.o Zenica u dostavljenim uzorcima nije dostavio zimsku jaknu. U orginal dokumentaciji nisu dostavljeni orginal izvještaji laboratorijske analize, i vizuelne kontrole gotovog proizvoda, a u kopiji su dostavljene njihove kopije. Iz gore navedenih razloga ponuda ponuđača МАХ TRGOVINE d.o.o Zenica se odbacuje u skladu sa članom 68 , stav 4., tačka (i) Zakona o javnim nabavkama BiH

Polazeći od navedenih konstatacija, a uzimajući u obzir da zaprimljena ponuda nije prihvatljiva za ugovorni organ (član 68., stav (4), tačka (i) ZJN), Komisija za nabavku je dala preporuku da se predmetni postupak poništi u skladu sa članom 69., stav (2), tačka (d) Zakona o javnim nabavkama.

U postupku ocjene provedenog postupka direktor preduzeća nije našao razloge, nepravilnosti niti propuste u radu koji bi eventualno bili osnov za neprihvatanje preporuke Komisije za nabavku Iz navedenih razloga, primjenom člana 69., stav 2 , tačka (d) Zakona o javnim nabavkama, odlučeno je kao u dispozitivu.

 

POUKA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba, najkasnije u roku od 10 (deset) dana od dana prijema Odluke.

 

Direktor: Pašalić Emir

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: