Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 14.09.2022. 13:51

(poništenje aukcije) Nabavka lične i zaštitne opreme, lot 3

Izvor: Akta.ba, 12.09.2022.

JAVNO PREDUZEĆE “VODOVOD I KANALIZACIJA” d.o.o. ZENICA

Direktor preduzeća

 

Broj: 101 - 12509/22 HH  Zenica, 07.09.2022 godine

 

Na osnovu člana 69., stav 2., tačka (d), člana 70., stav 1.Д., i 6. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH", broj 39/14), na Preporuku Komisije za nabavku broj: 501- 12507-1/22 HH od 07.09.2022. godine, a u skladu sa članom 26. i 27 Statuta Javnog preduzeća «Vodovod i kanalizacija«, direktor Javnog preduzeća «Vodovod i kanalizacija« d.o.o Zenica donosi

ODLUKU

o poništenju postupka za nabavku

I        

Poništava se postupak javne nabavke za nabavku lične i zaštitne opreme, LOT 3 - sredstva i oprema za zaštitu ruku, glave, očiju i lica, sluha i organa za disanje iz razloga što nijedna dostavljena ponuda nije prihvatljiva za ugovorni organ - član 69., stav 2 , tačka (d) Zakona o javnim nabavkama.

II       

Za izvršenje ove Odluke zadužuje se Komisija za nabavke

III      

Ova Odluka objavit će se na web-stranici http://wwwvikze.ba/, shodno članu 70 , stav (6) Zakona o javnim nabavkama.

 

Obrazloženje

Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj: 101-9275/22 BS od 28 06 2022. godine i Odluka o izmjeni odluke o pokretanju postupka javne nabavke broj: 101-11099/22 BS od 05.08 2022 Javna nabavka je provedena putem otvorenog postupka sa zaključivanjem okvirnog sporazuma na period od 36 mjeseci

Procijenjena vrijednost javne nabavke za nabavku lične i zaštitne opreme LOT 3- sredstva i oprema za zaštitu ruku giave, očiju i lica, sluha i organa za disanje bez uračunatog PDV-a je 16.500,00 KM.

Dana 29 06 2022, godine na Portalu javnih nabavki, istovremeno sa objavljivanjem Obavještenja o nabavci broj: 439-1-1-292-3-57/22 objavljena je i tenderska dokumentacija

Dana 08 08 2022. godine na Portalu javnih nabavki istovremeno sa objavljivanjem ispravke Obavještenje o nabavci broj: 439-1-1-292-8-76/22 objavljena je i ispravke tenderske dokumentacije

Poziv za preuzimanje tenderske dokumentacije broj: 406-9275-2/21 BS od 29 06 2022. godine upućen je sljedećim ponuđačima:

1 INTER-COM d.o.o. Zenica

2 KOTEKS d o,o Tešanj

3 RM COMPANY d.o.o. Zenica

U prilogu se dostavlja Izvještaj o preuzimanju tenderske dokumentacije od strane ponuđača preuzet sa portala javnih nabavki dana 06 09.2022 godine u 10:48 sati

Rok za dostavljanje ponuda je bio 15.08 2022. godine do 11:00 sati.

U prethodno navedenom roku, na protokolu JP „Vodovod i kanalizacija" d.o.o. Zenica zaprimljene su dvije ponude u zatvorenoj koverti, i to:

1 RIVI COMPANY d.o.o Zenica

2 МАХ TRGOVINE d.o.o. Zenica

Komisija za nabavku imenovana je Odlukom broj: 101-4913/22 BS od 30.03.2022. godine.

U postupku, prema Zapisniku o ocjeni ponuda, utvrđeno je daje Komisija za nabavku blagovremeno i pravilno sačinila odgovarajuće zapisnike, u kojima je utvrđeno sljedeće:

- daje ukupan brbj pristiglih ponuda 2 (dvije),

- da je blagovremeno zaprimljeno 2 (dvije) ponude,

- da nema neblagovremeno zaprimljenih ponuda,

- ukupno 10 (deset) ponuđača je preuzelo Tendersku dokumentaciju i Ispravku tenderske dokumentacije sa Portala javnih nabavki.

Komisija za nabavku je dana 07.09.2022. godine direktoru preduzeća dostavila Zapisnik o ocjeni ponuda broj: 501- 12508/22 HH od 07.09.2022. godine sa preporukom o poništenju postupka.

Uvidom u priloženu dokumentaciju otvorenog postupka broj: 406-11099-3/22 BS od 05.08.2022. godine - Nabavka lične i zaštitne opreme, LOT 3 - sredstva i oprema za zaštitu ruku, glave, očiju i lica, sluha i organa za disanje , a tokom preliminarnog pregleda i ocjene prispjelih ponuda, Komisija po članu 66. Zakona o javnim nabavkama ("SI. glasnik BiH", broj: 39/14), i članu 17. Uputstvaza pripremu modela tenderske dokumentacije i ponuda ("SI. glasnik BiH", broj: 90/14), nije našla osnovan razlog da izrazi sumnju da je cijena dostavljene ponude bilo koje ponuđača neprirodno niska.

Dana 18.08 2022 godine ugovorni organ je dopisom broj: 501-10483-1/22 BS ponuđaču RIVI COMPANV d o o. Zenica uputio zahtjev za prihvatanje ispravke računske greške obzirom da je Komisija konstatovala računsku grešku i to za ukupnu vrijednost ponude te da ista iznosi 16 713,30 KM bez PDV-a.

Dana 19.08 2022, godine ponuđač RM COMPANY doo Zenica je dostavio izjavu o prihvatanju ispravke računske greške koja je kod ugovornog organa protokolisana pod brojem: 501-11691/22.

Ponuda ponuđača RM COMPANY d.o.o. Zenica prelazi procjenjenu vrijednost nabavke.

Ponuđač RIVI Сотрапу d.o.o. Zenica u dostavljenom uzorku za kožne rukavice nema potrenan dokaz da je uzorak ispitan u akreditovanoj laboratoriji. Dostavio je i fabričke certifikate na kojima ne stoji za koji postupak je namjenjen. Traženo je da na izvještajima obavezno treba da je naglašen broj i naziv postupka. Iz gore navedenih razloga ponuda ponuđača RM COMPANY d.o.o. Zenica se odbacuje u skladu sa članom 68 , stav 4 , tačka (i) i (j) Zakona o javnim nabavkama BiH.

Ponuđač МАХ TRGOVINE d o.o Zenica u orginal dokumentaciji nisu dostavljeni orginal izvještaji laboratorijske analize, važeće izvještaje vizuelne kontrole gotovih proizvoda, a u kopiji su dostavljene njihove kopije. Iz gore navedenih razloga ponuda ponuđača МАХ TRGOVINE d.o.o. Zenica se odbacuje u skladu sa članom 68., stav 4 , tačka (i) Zakona o javnim nabavkama BiH.

Polazeći od navedenih konstatacija, a uzimajući u obzir da zaprimljene ponude nisu prihvatljive za ugovorni organ (član 68 , stav (4), tačka (i) ZJN), Komisija za nabavku je dala preporuku da se predmetni postupak poništi u skladu sa članom 69., stav (2), tačka (d) Zakona o javnim nabavkama

U postupku ocjene provedenog postupka direktor preduzeća nije našao razloge, nepravilnosti niti propuste u radu koji bi eventualno bili osnov za neprihvatanje preporuke Komisije za nabavku. Iz navedenih razloga, primjenom člana 69 , stav 2., tačka (d) Zakona o javnim nabavkama, odlučeno je kao u dispozitivu.

 

POUKA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba, najkasnije u roku od 10 (deset) dana od dana prijema Odluke

 

Direktor: Pašalić Emir

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: