Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 14.09.2022. 13:53

(poništenje aukcije) Nabavka lične i zaštitne opreme, lot 2

Izvor: Akta.ba, 12.09.2022.

JAVNO PREDUZEĆE “VODOVOD I KANALIZACIJA” d.o.o. ZENICA

Direktor preduzeća

 

Broj: 101- 12487 /22 HH Zenica, 07 09.2022 godine

 

Na osnovu člana 69 , stav 2., tačka (d), člana 70 , stav 1 ,4., i 6. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH", broj 39/14), na Preporuku Komisije za nabavku broj: 501- 12485 -1/22 HH od 07.09.2022. godine, a u skladu sa članom 26. i 27. Statuta Javnog preduzeća «Vodovod i kanalizacija, direktor Javnog preduzeća «Vodovod i kanalizacija® d.o o Zenica donosi

ODLUKU

o poništenju postupka za nabavku

I        

Poništava se postupak javne nabavke za nabavku lične i zaštitne opreme, LOT 2 - radna obuća iz razloga što dostavljena ponuda nije prihvatljiva za ugovorni organ - član 69., stav 2, tačka (d) Zakona o javnim nabavkama

II       

Za izvršenje ove Odluke zadužuje se Komisija za nabavke.

III      

Ova Odluka objavit će se na web-stranici http://www vikze ba/, shodno članu 70,, stav (6) Zakona o javnim nabavkama

 

Obrazloženje

Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj: 101-9275/22 BS od 28 06.2022. godine i Odluke o izmjeni odluke o pokretanju postupka javne nabavke broj: 101-11099/22BS od 05.08.2022 Javna nabavka je provedena putem otvorenog postupka sa zaključivanjem okvirnog sporazuma na period od 36 mjeseci.

Procijenjena vrijednost javne nabavke za nabavku lične i zaštitne opreme LOT 2- radna obuća bez uračunatog PDV-a je 44 000,00 KM.

Dana 29.06 2022. godine na Portalu javnih nabavki, istovremeno sa objavljivanjem Obavještenja o nabavci broj: 439-1-1-292-3-57/22 objavljena je i tenderska dokumentacija

Dana 08.08 2022 godine na Portalu javnih nabavki istovremeno sa objavljivanjem ispravke Obavještenja o nabavci broj 439-1-1-292-8-76/22 objavljena je i ispravka tenderske dokumentacije.

Poziv za preuzimanje tenderske dokumentacije broj: 406-9275-2/21 BS od 29.06.2022. godine upućen je sljedećim ponuđačima:

1. INTER - COM d,o.o Zenica

2. KOTEKS d.o.o. Tešanj

3. RM COMPANY d.o o. Zenica

U prilogu se dostavlja Izvještaj o preuzimanju tenderske dokumentacije od strane ponuđača preuzet sa portala javnih nabavki dana 06.09.2022. godine u 10:48 sati

Rok za dostavljanje ponuda je bio 15.08.2022. godine do 11:00 sati.

U prethodno navedenom roku, na protokolu JP „Vodovod i kanalizacija" d o.o. Zenica zaprimljena je jedna ponuda u zatvorenoj koverti, i to:

1. МАХ TRGOVINE d.o o Zenica

Komisija za nabavku imenovana je Odlukom broj: 101-4913/22 BS od 30.03.2022.godine,

U postupku, prema Zapisniku o ocjeni ponuda, utvrđeno je da je Komisija za nabavku blagovremeno i pravilno sačinila odgovarajuće zapisnike, u kojima je utvrđeno sljedeće:

-da je ukupan broj pristiglih ponuda 1 (jedna),

-da je blagovremeno zaprimljena 1 (jedna) ponuda,

-da nema.neblagovremeno zaprimljenih ponuda,

-ukupno 10 (deset) ponuđača je preuzelo Tendersku dokumentaciju i Ispravku tenderske dokumentacije sa Portala javnih nabavki

Komisija za nabavku je dana 07.09.2022 godine direktoru preduzeća dostavila Zapisnik o ocjeni ponuda broj: 501-12486 /22 HH od 07.09.2022 godine sa preporukom o poništenju postupka

Uvidom u priloženu dokumentaciju otvorenog postupka broj: 406-11099-3/22 BS od 05.08.2022. godine - Nabavka lične i zaštitne opreme, LOT 2 - radna obuća, a tokom preliminarnog pregleda i ocjene prispjele ponude, Komisija po članu 66. Zakona o javnim nabavkama ("SI glasnik BiH", broj: 39/14), i članu 17 Uputstva za pripremu modela tenderske dokumentacije i ponuda ("SI. glasnik BiH", broj: 90/14), nije našla osnovan razlog da izrazi sumnju daje cijena dostavljene ponude bilo koje ponuđača neprirodno niska.

Ponuđač МАХ TRGOVINE d.o.o. Zenica u orginal dokumentaciji nije dostavio orginal izvještaji laboratorijske analize, važeće izvještaje vizuelne kontrole gotovih proizvoda, a u kopiji su dostavljene njihove kopije. Iz gore navedenih razloga ponuda ponuđača МАХ TRGOVINE d.o.o Zenica se odbacuje u skladu sa članom 68 , stav 4 , tačka (i) Zakona o javnim nabavkama BiH.

Polazeći od navedenih konstatacija, a uzimajući u obzir da zaprimljena ponuda nije prihvatljiva za ugovorni organ (član 68., stav (4), tačka (i) ZJN), Komisija za nabavku je dala preporuku da se predmetni postupak poništi u skladu sa članom 69 , stav (2), tačka (d) Zakona o javnim nabavkama.

U postupku ocjene provedenog postupka direktor preduzeća nije našao razloge, nepravilnosti niti propuste u radu koji bi eventualno bili osnov za neprihvatanje preporuke Komisije za nabavku. Iz navedenih razloga, primjenom člana 69., stav 2 , tačka (d) Zakona o javnim nabavkama, odlučeno je kao u dispozitivu.         

 

POUKA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba, najkasnije u roku od 10 (deset) dana od dana prijema Odluke.

 

Direktor: Pašalić Emir

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: