Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 28.12.2022. 12:20

(aukcija) Nabavka dijelova i pribora za vozila i njihove motore

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 28.12.2022.
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

257-7-1-200-3-221/22


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv KANTONALNO JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE "GRADSKI SAOBRAĆAJ" D.O.O.
SARAJEVO
IDB/JIB 4200055640002
Kontakt osoba/Služba za kontakt Anel Huseinbegović
Adresa Srđana Aleksića br.1
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Sarajevo Novi Grad (Sarajevo)
Telefon (033) 293-298
Faks (033) 454-691
Elektronska pošta graskomercijala@yahoo.com
Internet adresa www.gras.ba

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao u Aneksu A – Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Sektorski ugovorni organ iz člana 5. ZJN

I 5.b. Nivo

Kantonalni nivo,Kanton Sarajevo

I 5.c. Djelatnost

Usluge gradske željeznice, tramvaja, trolejbusa, autobusa ili žičare

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

5

II 2.b. Ponude se mogu dostaviti za

Svi lotovi

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Da

II 3.a. Broj ponuđača sa kojima će se zaključiti okvirni sporazum

Jedan ponuđač

II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

36758,30

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Dijelovi i pribor za vozila i njihove motore

II 4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Lot 1705 - Rezervni dijelovi za vozila Renault
Lot 1701 - Rezervni dijelovi za vozila Škoda Felicija
Lot 1710 - Rezervni dijelovi za vozila TAM
Lot 1702 - Rezervni dijelovi za vozila VW
Lot 1707 - Rezervni dijelovi za vozila Hyundai

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 34000000-7 Oprema i pomoćni proizvodi u prevozu
Dodatni predmet(i) 34300000-0 Dijelovi i pribor za vozila i njihove motore

II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Predviđeno u specifikaciji i tehničkim elementima ponude.

III 4. Ograničenja za učešće

Predviđeno u specifikaciji i tehničkim elementima ponude.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Predviđeno u specifikaciji i tehničkim elementima ponude.

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Predviđeno u specifikaciji i tehničkim elementima ponude.

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Predviđeno u specifikaciji i tehničkim elementima ponude.

III 9. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

17.01.2023.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 6. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 7. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 17.01.2023. 10:00

IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto KJKP Gras d.o.o. Sarajevo, ul. Srđana Aleksića br1
Datum i vrijeme 17.01.2023. 11:00


ANEKS A


I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kontakt osoba Anel Huseinbegović
Adresa Srđana Aleksića br.1
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Sarajevo Novi Grad (Sarajevo)
Telefon (033) 293-298
Faks (033) 454-691
Elektronska pošta graskomercijala@yahoo.com
Internet adresa www.gras.baANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 1705 - Rezervni dijelovi za vozila Renault

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

LOT 1705 - Rezervni dijelovi za vozila Renault

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 34000000-7 Oprema i pomoćni proizvodi u prevozu

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Predviđeno u specifikaciji i tehničkim elementima ponude

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

5077,30

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

KJKP Gras d.o.o. Sarajevo, ul. Srđana Aleksića br 1

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 17.01.2023.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 17.01.2023. 10:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 17.01.2023. 11:00ANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 1701 - Rezervni dijelovi za vozila Škoda Felicija

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

LOT 1701 - Rezervni dijelovi za vozila Škoda felicija

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 34000000-7 Oprema i pomoćni proizvodi u prevozu

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Predviđeno u specifikaciji i tehničkim elementima ponude

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

9995,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

KJKP Gras d.o.o. Sarajevo, ul. Srđana Aleksića br 1

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 17.01.2023.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 17.01.2023. 10:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 17.01.2023. 11:00ANEKS B


Broj lota

3


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Lot 1710 - Rezervni dijelovi za vozila TAM

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Lot 1710 - Rezervni dijelovi za vozila TAM

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 34000000-7 Oprema i pomoćni proizvodi u prevozu

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Predviđeno u specifikaciji i tehničkim elementima ponude

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

1907,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

KJKP Gras d.o.o. Sarajevo, ul. Srđana Aleksića br 1

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 17.01.2023.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 17.01.2023. 10:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 17.01.2023. 11:00ANEKS B


Broj lota

4


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Lot 1702 - Rezervni dijelovi za vozila VW

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Lot 1702 - Rezervni dijelovi za vozila VW

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 34000000-7 Oprema i pomoćni proizvodi u prevozu

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Predviđeno u specifikaciji i tehničkim elementima ponude

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

17049,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

KJKP Gras d.o.o. Sarajevo, ul. Srđana Aleksića br 1

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 17.01.2023.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 17.01.2023. 10:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 17.01.2023. 11:00ANEKS B


Broj lota

5


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Lot 1707 - Rezervni dijelovi za vozila hyundai

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Lot 1707 - Rezervni dijelovi za vozila hyundai

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 34000000-7 Oprema i pomoćni proizvodi u prevozu

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Predviđeno u specifikaciji i tehničkim elementima ponude

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

2730,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

KJKP Gras d.o.o. Sarajevo, ul. Srđana Aleksića br 1

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 17.01.2023.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 17.01.2023. 10:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 17.01.2023. 11:00
 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: