Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 28.03.2023. 10:17

(poništenje pregovaračkog postupka) Nabavka dijelova sa ugradnjom kao i vršenje usluga održavanja motornih vozila marke Škoda RC Sarajevo - vozila u garantnom roku

Izvor: Akta.ba, 22.03.2023.

Broj: 01-16-12-14128/22

Ваnjа Luka, 20.03.2023.

 

Na osnovu člana 7. stav 1. Zakona o sistemu indirektnog oporezivanja u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik BiH", broj: 44/03), člana 25. Zakona o Upravi za indirektno oporezivanje BiH ("Službeni glasnik BiH" broj 89/05) člana 70. stav 4. Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik BiH", broj: 39/14, Direktor Uprave za indirektno oporezivanje, donosi           

 

 

ODLUKU

o poništenju pregovaračkog postupka bez objave obavještenja za nabavku dijelova sa ugradnjom kao i vršenje usluge održavanja vozila marke Škoda, RC Sarajevo, vozila u garantnom roku

 

I

Poništava se pregovarački postupak bez objave obavještenja za nabavku dijelova sa ugradnjom kao i vršenje usluge održavanja vozila marke Škoda, RC Sarajevo, vozila u garantnom roku.

 

II

Postupak poništavanja javne nabavke provest će se shodno odredbama Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik BiH", br. 39/14).

 

Obrazloženje

 

Odlukom direktora za nabavku dijelova sa ugradnjom kao i vršenje usluge održavanja vozila marke Škoda, RC Sarajevo, vozila u garantnom roku, broj: 01-16-12-1412/22 od 14.06.2022. godine, odobreno je provođenje pregovaračkog postupka bez obavještenja.

 

Procijenjena vrijednost nabavke je 6.500,00 KM bez PDV.

 

Slijedom navedene Odluke, dana 09.02.2023.godine izvršeno je objavljivanje poziva za učešće na web stranici ugovornog organa.

 

Dana 28.02.2023. godine, u prostorijama Središnjeg ureda Uprave za indirektno oporezivanje, Ul. Bana Lazarevića bb, Komisija pristupila je prvoj fazi - uvjeti za kvalifikaciju kandidata, otvaranja pristiglih ponuda.

 

Komisija konstatuje da je na osnovu Odluke o provođenju pregovaračkog postupka bez objave obavještenja za nabavku dijelova sa ugradnjom kao i vršenje usluge održavanja vozila marke Skoda, RC Sarajevo, vozila u garantnom roku, broj: 01-16-12-1412/22 od 14.06.2022. godine upućen jedan Zahtjev za dostavljanje ponude ponuđaču „Porsche Inter Auto BH" doo Sarajevo, Bulevar Meše Selimovića br. 16.

 

Komisija je utvrdila da je blagovremeno pristigla jedna ponuda i to ponuda ponuđača „Porsche Inter Auto BH" doo Sarajevo, Bulevar Meše Selimovića br. 16, te je pristupila otvaranju ponude.

 

Komisija je izvršila preispitivanje ponude i validnost dokumentacije u smislu kvalifikovanosti ponuđača, te utvrdila da ponuda ne ispunjava uvjete iz TD.

 

Uvidom u tačku 4.4.3. TD, ponuđači su u pogledu tehničke i profesionalne sposobnosti, trebali dostaviti u sastavu ponude dokumente koji moraju biti originali ili ovjerene kopije. Uvidom u ponudu utvrđeno je da je ponuđač na strani 42 dostavio diplomu za autoelektričara, koja je neovjerena kopija.

 

Budući da u pregovaračkom postupku bez objave obavještenja za nabavku dijelova sa ugradnjom kao i vršenje usluge održavanja vozila marke Škoda, RC Sarajevo, vozila u garantnom roku, nijedna od primljenih ponuda nije prihvatljiva, to je shodno odredbi člana 69. stav 2. pod d), Komisija predložila direktoru da se postupak javne nabavke poništi.

 

Prihvatajući prijedlog Komisije odlučeno je kao u dispozitivu ove odluke.

 

Pouka d pravnom lijeku:

Ponuđač koji smatra da je ugovorni organ u toku postupka izvršio povrede odredbi .Zakona o javnim nabavkama ima pravo uložiti žalbu.

 

Žalba se podnosi Uredu za razmatranje žalbi BiH putem Uprave za indirektno oporezivanje, Ulica Bana Lazarevipa bb Banja Luka, u pisanoj formi u tri primjerka, u roku od 10 dana od dana prijema ove odluke. Shodno članu 108. Zakona o javnim nabavkama žalilac je obavezan platiti naknadu za pokretanje žal idbenog postupka.

 

Uplata naknade vrši se u skladu sa Instrukcijom o načinu uplate,kontrole i povrata naknada propisanih članom .108. Zakona o javnim nabavkama ("SI. Glasnik BiH", broj:86/2014).

 

Dostaviti:

1.02/1 (2x)

2. 01

3. Arhiva

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: