Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 16.08.2023. 09:44

(MK) Nabavka električne energije

Izvor: Official Journal of the European Union, 16.08.2023.

Sjeverna Makedonija-Skopje: Električna energija

2023/S 156-498669

Obavijest o nadmetanju

 

Roba


Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

 

 

Odjeljak I: Javni naručitelj

 

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: PE "Nacionalni sumi" p.o.-Skopje
Poštanska adresa: blvd. Kliment Ohridski no. 68
Mjesto: Skopje
NUTS kod: MK Северна Македонија / Severna Makedonija
Poštanski broj: 1000
Država: Sjeverna Makedonija
Osoba za kontakt: Snezana Janceska
E-pošta: Snezana.Janceska@mkdsumi.com.mk
Telefon: +389 2581080
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.mkdsumi.com.mk
I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://www.e-nabavki.gov.mk
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti elektronički na: https://www.e-nabavki.gov.mk
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Druga vrsta: Legal entities established to meet the needs of public interest-Article 9 paragraph 1 item b) of the Law - General Public Services
I.5)Glavna djelatnost
Druga djelatnost: managing forests in social ownership on the territory of the Republic of North Macedonia

 

Odjeljak II: Predmet

 

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

 

Electricity

 

II.1.2)Glavna CPV oznaka
09310000 Električna energija
II.1.3)Vrsta ugovora
Roba
II.1.4)Kratak opis:

 

Electricity according to technical specification attached to the tender documents

 

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 922 366 500.00 EUR
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne
II.2)Opis
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: MK Северна Македонија / Severna Makedonija
II.2.4)Opis nabave:

 

Electricity according to TD specification

 

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Cijena
II.2.6)Procijenjena vrijednost
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 12
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci

 

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

 

III.1)Uvjeti sudjelovanja
III.1.1)Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Popis i kratki opis uvjeta:

 

IV.1) Guarantees and advance payment

IV.1.1) Tender guarantee: No

IV.1.2) Importance statement: Yes

IV.1.3) Performance guarantee: Yes [5.00 %]

IV.1.4) Advance payment: No

V.1.5) Union of Vendors No

IV.1.6) Reserved contracts No

IV.1.7) Location Visit: No

 

III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost
Popis i kratki opis kriterija za odabir:

 

IV.2.1) In order to prove its personal situation, the economic operator should provide the following documents

- statement that in the last 5 years no effective court verdict has been pronounced for committed criminal act

from Article 88 paragraph 1 of the PPL

- certificate that it is not a subject to bankruptcy procedure issued by a competent authority

- certificate that it is not a subject to liquidation procedure issued by a competent authority

- certificate for paid taxes, contributions and other public duties by the competent authority in the country where

that economic operator is established

- certificate from the Legal Entities Penal Registry that it is not being imposed a side sanction-prohibition to

participate in public competitions, contract award procedures and PPP award procedures

- certificate from the Legal Entities Penal Registry that it is not being imposed a side sanction

- temporary or permanent prohibition to perform certain professional activity

- certificate that it is not being sanctioned for misdemeanor with an effective court decision, resulting in

prohibition for pursuing professional activity or duty, i.e. temporary prohibition for performing professional activity

Minimum level(s) of standards possibly required:

IV.2.2) Аbility of the economic operator to perform business activity

- Document for registered activity:

- Document for registered activity as a proof that it is registered as a legal entity for performing the activity

related to the subject of the contract or proof that it belongs to an appropriate professional association in

accordance with the regulations of the country where it is registered.

- License for performing energy activity, trade or supply of electricity issued by the Energy Regulatory

Commission of Republic of North Macedonia.

 

 

Odjeljak IV: Postupak

 

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
IV.1.6)Podaci o elektroničkoj dražbi
Provodit će se elektronička dražba
Dodatni podaci o elektroničkoj dražbi:

 

An electronic auction will be used. Provided in tender documentation

 

IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Datum: 31/08/2023
Lokalno vrijeme: 10:00
IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima
IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:
Engleski
IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude
Ponuda mora biti valjana do: 29/12/2023
IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda
Datum: 31/08/2023
Lokalno vrijeme: 10:00
Mjesto:

 

PE "Nacionalni sumi" p.o.-Skopje, blvd. Kliment Ohridski no. 68

 

 

Odjeljak VI: Dopunski podaci

 

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ova nabava će se ponavljati.: ne
VI.3)Dodatni podaci:

 

Deadline for questioning: 23.08.2023 at 15:30

Deadline for answering: 25.08.2023 at 15:30

 

VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: State Commission for Appeals
Mjesto: Skopje
Poštanski broj: 1000
Država: Sjeverna Makedonija
E-pošta: dkzjn@gs.gov.mk
Telefon: +389 23251251
Internetska adresa: http://dkzjn.mk
VI.4.4)Služba od koje se mogu dobiti podaci o postupku pravne zaštite
Službeni naziv: Public Procurement bureau
Poštanska adresa: Dame Gruev no.12
Mjesto: Skopje
Poštanski broj: 1000
Država: Sjeverna Makedonija
Telefon: +389 23255689
Internetska adresa: http://www.bjn.gov.mk
VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
11/08/2023

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: