Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 29.08.2023. 13:57

(HR) Nabavka i sadnja drvoreda na javnim površinama na području grada Vukovara

Izvor: Official Journal of the European Union, 29.08.2023.

Hrvatska-Vukovar: Drveće

2023/S 165-519678

Obavijest o nadmetanju

 

Roba


Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

 

 

Odjeljak I: Javni naručitelj

 

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Grad Vukovar
Nacionalni registracijski broj: 50041264710
Poštanska adresa: Dr.Franje Tuđmana 1
Mjesto: Vukovar
NUTS kod: HR026 Vukovarsko-srijemska županija
Poštanski broj: 32000
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Domagoj Centner
E-pošta: domagoj.centner@vukovar.hr
Telefon: +385 32456597
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.vukovar.hr
I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2023/S+0F2-0035951
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti elektronički na: https://eojn.nn.hr/Oglasnik
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Regionalno ili lokalno tijelo
I.5)Glavna djelatnost
Opće javne usluge

 

Odjeljak II: Predmet

 

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

 

Nabava i sadnja drvoreda na javnim površinama na području grada Vukovara

 

Referentni broj: VV-23-3
II.1.2)Glavna CPV oznaka
03452000 Drveće
II.1.3)Vrsta ugovora
Roba
II.1.4)Kratak opis:

 

Predmet nabave je sadni materijal – sadnice stabala te sadnja drvoreda na javnim površinama na području grada Vukovara, sukladno uvjetima naznačenim u dokumentaciji o nabavi. Predmet nabave obuhvaća dobavu i isporuku sadnica stabala, sadnju i njegu sadnica u razdoblju 9 (devet) mjeseci po sadnji pojedinog stabla (osnovni jamstveni rok, a razdoblje je duže ukoliko odabrani ponuditelj ponudi duži jamstveni rok).

 

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 354 000.00 EUR
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne
II.2)Opis
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
03452000 Drveće
45112500 Zemljani radovi
77310000 Usluge sadnje i održavanja zelenih površina
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR026 Vukovarsko-srijemska županija
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

 

Područje grada Vukovara

 

II.2.4)Opis nabave:

 

Predmet nabave je sadni materijal – sadnice stabala te sadnja drvoreda na javnim površinama na području grada Vukovara, sukladno uvjetima naznačenim u dokumentaciji o nabavi. Predmet nabave obuhvaća dobavu i isporuku sadnica stabala, sadnju i njegu sadnica u razdoblju 9 (devet) mjeseci po sadnji pojedinog stabla (osnovni jamstveni rok, a razdoblje je duže ukoliko odabrani ponuditelj ponudi duži jamstveni rok).

 

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: Dodatni jamstveni rok / Ponder: 20%
Cijena - Ponder: 80%
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 354 000.00 EUR
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 20
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci

 

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

 

III.1)Uvjeti sudjelovanja
III.1.1)Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Popis i kratki opis uvjeta:

 

3.3. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

U slučaju zajednice ponuditelja sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti dokazuje pojedinačno svaki član zajednice.

Ponuditelj mora dokazati upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar u državi poslovnog nastana.

Za potrebe utvrđivanja ove sposobnosti gospodarski subjekt u ponudi dostavlja:

ispunjeni obrazac ESPD - Dio IV. Kriteriji za odabir gospodarskog subjekta, Odjeljak A: Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti u skladu sa ESPD zahtjevom.

Naručitelj će prije donošenja odluke o odabiru od ponuditelja koji je dostavio ekonomski najpovoljniju ponudu zatražiti da u primjerenom roku, ne kraćem od pet dana, dostavi ažurirane popratne dokumente kojim dokazuje sposobnost iz točke 3.3., osim ako već posjeduje te dokumente:

Izvadak iz sudskog, obrtnog, strukovnog ili drugog odgovarajućeg registra koji se vodi u državi članici njegova poslovnog nastana.

 

III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.2)Uvjeti povezani s ugovorom
III.2.2)Uvjeti izvršenja ugovora:

 

Sukladno prijedlogu ugovora-točka 7. dokumentacije o nabavi

 

 

Odjeljak IV: Postupak

 

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Datum: 04/10/2023
Lokalno vrijeme: 10:00
IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima
IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:
Hrvatski
IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude
Trajanje u mjesecima: 3 (od isteka roka za dostavu ponuda)
IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda
Datum: 04/10/2023
Lokalno vrijeme: 10:00
Mjesto:

 

Grad Vukovar, Dr. Franje Tuđmana br. 1, II. kat, ured br. 20.

 

 

Odjeljak VI: Dopunski podaci

 

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ova nabava će se ponavljati.: ne
VI.2)Podaci o elektroničkim tijekovima rada
Prihvaćaju se elektronički računi
VI.3)Dodatni podaci:
VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Poštanska adresa: Ulica grada Vukovara 23
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Telefaks: +385 14559933
Internetska adresa: www.dkom.hr
VI.4.3)Postupak pravne zaštite
Detaljnji podaci o roku(-ovima) za postupke pravne zaštite:

 

Žalba se izjavljuje Državnoj komisiji u pisanom obliku.

Žalba se dostavlja elektroničkim sredstvima komunikacije putem međusobno povezanih informacijskih sustava Državne komisije i EOJN RH (sustav e-Žalba).

Žalba se izjavljuje u roku 10 (deset) dana, i to od dana:

1. objave poziva na nadmetanje, u odnosu na sadržaj poziva ili dokumentacije o nabavi

2. objave obavijesti o ispravku, u odnosu na sadržaj ispravka

3. objave izmjene dokumentacije o nabavi, u odnosu na sadržaj izmjene dokumentacije

4. otvaranja ponuda u odnosu na propuštanje naručitelja da valjano odgovori na pravodobno dostavljen zahtjev dodatne informacije, objašnjenja ili izmjene dokumentacije o nabavi te na postupak otvaranja ponuda

5. primitka odluke o odabiru ili poništenju, u odnosu na postupak pregleda, ocjene i odabira ponuda, ili razloge poništenja.

Žalitelj koji je propustio izjaviti žalbu u određenoj fazi otvorenog postupka javne nabave sukladno odredbi stavka 1. ovoga članka nema pravo na žalbu u kasnijoj fazi postupka za prethodnu fazu.

 

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
24/08/2023

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: