Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 31.08.2023. 13:59

(aukcija) Nabavka 10 putničkih motornih vozila za potrebe voznog parka JP RTRS putem finansijskog leasinga

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 31.08.2023.
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

1170-1-1-269-3-62/23


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JP RADIO TELEVIZIJA REPUBLIKE SRPSKE
IDB/JIB 4400970660006
Kontakt osoba/Služba za kontakt Stela Jungić
Adresa Trg Republike Srpske 9
Poštanski broj 78000 Banja Luka (sp)
Općina/Grad Banja Luka
Telefon (051) 339-901
Faks (051) 339-901
Elektronska pošta nabavna@rtrs.tv
Internet adresa www.rtrs.tv

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 5.b. Nivo

Entitetski nivo,Republika Srpska

I 5.c. Djelatnost

Ostalo

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kombinacija svega navedenog (kupovina, leasing, zakup, ugovor o zakupu s opcijom kupovine)

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 2.d. Obrazloženje nedjeljenja postupka na lotove

Predmet javne nabavke je jedinstvena funkcionalna tehnička cjelina koja se ne može podijeliti na lotove.

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabavka 10 /deset/ putničkih motornih vozila za potrebe voznog parka JP RTRS putem finansijskog leasinga

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka 10 /deset/ putničkih motornih vozila za potrebe voznog parka JP RTRS putem finansijskog leasinga

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 34100000-8 Motorna vozila
Dodatni predmet(i) 66114000-2 Usluge finansijskog leasinga

II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

10 (deset) putničkih motornih vozila putem finansijskog leasinga

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

530000,00

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Banja Luka

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

60 mjeseci od dana isporuke motornih vozila

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Predmet ovog postupka je nabavka 10 /deset/ putničkih motornih vozila putem finansijskog leasinga, sa učešćem od 15%
vrijednosti ugovora, fiksnom kamatnom stopom maximalno do 7 %, na rok otplate od 5 /pet/ godina (60 jednakih mjesečnih
rata), shodno tehničkim karakteristikama i ostalim traženim uslovima (definisano TD).

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Ponuđači trebaju uz ponudu dostaviti dokaz o registraciji u relevantnim profesionalnim ili drugim registrima u zemlji u kojoj
su registrovani, ili dostaviti posebnu izjavu ili potvrdu nadležnog organa kojom se dokazuje njihovo pravo da obavljaju
profesionalnu djelatnost koja je u vezi sa predmetom nabavke, a u vrijeme dostavljanja ponude (definisano TD).

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Što se tiče ekonomskog i finansijskog stanja, u skladu sa članom 47. Zakona, ponuda će biti odbačena ako ponuđač ne ispuni
slijedeće minimalne uslove:
a) Da u zadnjih 6 /šest/ mjeseci ili od datuma registracije, odnosno od početka poslovanja u predmetnom segmentu,
ako je ponuđač registrovan odnosno počeo sa radom prije manje od 6 /šest/ mjeseci, nije imao blokiran niti jedan
transakcijski račun kod banaka ili drugih finansijskih institucija (definisano TD).

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

1) Mogućnost servisiranja i održavanja ponuđenih vozila na teritoriji BiH;
2) Dostupnost rezervnih dijelova i opreme za ponuđena vozila;
3) Posjedovanje autentične dokumentacije koja se tiče dimenzija, vanjskog i unutrašnjeg izgleda svakog vozila, kao i svih
drugih tehničkih i voznih karakteristika svakog vozila;
4) Iskustvo ponuđača u realizaciji najmanje 3 /tri/ ugovora u ukupnom iznosu procijenjene vrijednosti predmetne nabavke, u
posljednje 3 /tri/ godine;
5) Postojanje odgovarajuće garancije na motor i prohrđavanje karoserije ponuđenih vozila (definisano TD).

III 9. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

16.10.2023.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 6. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 7. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 16.10.2023. 12:00

IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto JP Radio-televizija Republike Srpske, Trg Republike Srpske br. 9, 78000 Banja
Luka
Datum i vrijeme 16.10.2023. 12:15


INTERNATIONAL NOTICE - SUMMARY


PART I: CONTRACTING AUTHORITY


I 1. Contracting authority data

Name P.E. Radio Television of Republic of Srpska
UIN 4400970660006
Contact person Stela Jungić
Address Trg Republike Srpske 9
Postal code 78000 Banja Luka (sp)
Municipality/City Banja Luka
Telephone (051) 339-901
Fax number (051) 339-901
Email address nabavna@rtrs.tv
Website address www.rtrs.tv

I 3. Type of the contracting authority, level and main activity

I 3.a. Type of contracting authority

The Legal entity referred to in the Article 4 (1), subsection b) of the PPL

I 3.b. Level of government where contracting authority belong to

Entity level,Republika Srpska

I 3.c. Main activity of contracting authority

Other

PART II: OBJECT OF THE CONTRACT


II 1. Type of the contract

Goods, A combination of these (purchase, lease, rental, hire purchase)

II 1.a. Title of the object of the contract

Procurement of 10 /ten/ passenger motor vehicles for the needs of RTRS fleet through financial leasing

II 1.b. Description of the object of the contract

Procurement of 10 /ten/ passenger motor vehicles for the needs of RTRS fleet through financial leasing

II 1.c. Common procurement vocabulary (CPV)
  Main vocabulary
Code Description
Main object 34100000-8 Motor vehicles
Additional object(s) 66114000-2 Financial leasing services

II 1.d. Total quantity (number of units) or scope of the contract
10 (ten)

PART III: PROCEDURE


III 1. Type of procedure

Open procedure

III 2. Conditions for obtaining tender documents

III 2.a. Tender documents published on the public procurement portal?

Yes

III 2.b. Obtainable until

16.10.2023.

III 3. Do you intend to use the e-auction?

Yes

III 4. Deadline and address for receipt of tenders/requests to participate

Date and time 16.10.2023. 12:00
Address and place Radio Television of Republic of Srpska, Trg Republike Srpske 9, 78000 Banja
Luka

III 5. Submitting offer through e-Procurement system?

No

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: