Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 03.10.2023. 10:29

(aukcija) Nabavka medicinske opreme: ultrazvučni aparat sa dvije sonde i termalnim printerom i ekg aparat 12-kanalni

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 03.10.2023.
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

192-1-1-274-3-90/23


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JZU DOM ZDRAVLJA ŽIVINICE
IDB/JIB 4209496780001
Kontakt osoba/Služba za kontakt MIRSAD JASAREVIC
Adresa Alije Izetbegovića 17
Poštanski broj 75270 Živinice (bhp sa)
Općina/Grad Živinice
Telefon (035) 560-444
Faks (035) 772-616
Elektronska pošta mirsad@dz-zivinice.ba
Internet adresa dz-zivinice.ba

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 5.b. Nivo

Općinski nivo (FBIH),Živinice

I 5.c. Djelatnost

Zdravstvo

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

2

II 2.b. Ponude se mogu dostaviti za

Jedan lot

II 2.c. Obrazloženje dostave ponuda

Ponude se mogu dostaviti za jedna lot a može i za oba lota

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabavka medicinske opreme ( ultrazvučni aparat sa dvije sonde i termalnim printerom i ekg aparat 12-kanalni)

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka medicinske opreme ( ultrazvučni aparat sa dvije sonde i termalnim printerom + ekg aparat 12-kanalni)

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.

III 9. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

25.10.2023.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 6. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 7. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 25.10.2023. 10:00

IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto Kao pod I 1.
Datum i vrijeme 25.10.2023. 10:10

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

Nabavka opreme finansirana od strane Ambasade Republike Polljske u BiH


ANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Nabavka medicinske opreme - ultrazvučni aparat sa dvije sonde i termalnim printerom

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33112000-8 Oprema za ekografiju, ultrazvučni i doplerski uređaji

III Ukupna količina ili obim ugovora
Dato u TD.

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

38800,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

do isteka garantnog roka

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

FCO sjedište ugovornog organa

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 25.10.2023.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 25.10.2023. 10:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 25.10.2023. 10:10ANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Nabavka medicinske opreme - EKG aparat 12 kanalni

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33121500-9 Elektrokardiogram

III Ukupna količina ili obim ugovora
Dato u TD.

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

2991,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

do isteka garantnog roka

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

FCO sjedište ugovornog organa

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 25.10.2023.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 25.10.2023. 10:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 25.10.2023. 10:10
 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: