Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 04.10.2023. 08:47

(poništenje aukcije) Nabavka rezervnih dijelova za VW vozila, lot 1

Izvor: Akta.ba, 27.09.2023.

Autoceste FBiH

 

Broj: 01-01.3-4034-7/23 ES Datum: 06.09.2023. godine

Na osnovu člana 70. stav (3) Zakona o javnim nabavkama (“Službeni glasnik BiH” broj: 39/14 i 59/22), te člana 17. Pravilnika o javnim nabavkama JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar br.: NO 1.01- 3837-12/23 od 12.06.2023. godine i preporuke Komisije za javne nabavke konstatovane u Zapisniku o pregledu i ocjeni ponuda broj: 01-01.3-4034-6/22 ES od 06.09.2023. godine, v.d. direktora Javnog preduzeća Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine društvo sa ograničenom odgovornošću Mostar donosi sljedeću:

 

ODLUKU

o poništenju postupka javne nabavke

u otvorenom postupku

 

I

Poništava se otvoreni postupak javne nabavke broj: 01-01.3-4034/23 ES za koji je objavljeno Obavještenje o nabavci broj: 266-1-1-120-3-137/23 dana 12.07.2023. godine, a koji se odnosi na nabavku roba: „Nabavka rezervnih dijelova za VW vozila - LOT 1: Nabavka rezervnih dijelova za VW vozila na području Sarajeva", u skladu sa članom 69. stav (2) tačka a) Zakona o javnim nabavkama (u daljem tekstu: Zakon), jer u predmetnom postupku nije dostavljena nijedna ponuda.

II

U skladu sa članom 70. stav (6) Zakona, JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar će ovu Odluku objaviti na svojoj internet stranici: www.jpautoceste.ba i to istovremeno s upućivanjem Odluke ponuđačima koji su učestvovali u postupku nabavke.

 

Obrazloženje

 

Javno preduzeće Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine društvo sa ograničenom odgovornošću Mostar je u skladu sa 61. 14. stav (4), 17. stav (1), 18. stav (1), 19. stav (1) i 32. stav (1) Zakona, pokrenulo otvoreni postupak broj: 01-01.3-4034/23 ES za nabavku roba: „Nabavka rezervnih dijelova za VW vozila - LOT 1: Nabavka rezervnih dijelova za VW vozila na području Sarajeva". Na Portalu javnih nabavki objavljeno je Obavještenje o nabavci broj: 266-1-1- 120-3-137/23 dana 12.07.2023. godine.

 

Na osnovu članu 65. Zakona, komisija je sačinila i dostavila Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda broj: 01-01.3-4034-6/23 ES od 06.09.2023. godine, koji je sastavni dio ove Odluke, u kojem je dat prijedlog da se navedeni postupak javne nabavke poništi iz razloga što za isti nije zaprimljena nijedna ponuda u utvrđenom krajnjem roku za prijem ponuda.

Shodno prijedlogu i preporuci Komisije za nabavke, poništava se otvoreni postupak za nabavku roba: „Nabavka rezervnih dijelova za VW vozila - LOT 1: Nabavka rezervnih dijelova za VW vozila na području Sarajeva'1 u skladu sa članom 69. stav (2) tačka a) Zakona, jer u predmetnom postupku nije dostavljena nijedna ponuda u određenom krajnjem roku.

Shodno navedenom ugovorni organ je prihvatio prijedlog Komisije i donio Odluku kao u dispozitivu.

 

Pouka o pravnom lijeku:

Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba u roku od 10 (deset) dana od dana prijema ove Odluke. Žalba se izjavljuje URŽ-u putem ugovornog organa u pisanoj formi direktno, elektronskim putem ili preporučenom poštanskom pošiljkom. Žalba se podnosi u dovoljnom broju primjeraka, a koji ne može biti manji od tri.

 

Direktor: Denis Lasić

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: