Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 20.05.2016. 11:34

(HR) Nabavka goriva za vozila

Izvor: Official Journal of the European Union, 20.05.2016.

Hrvatska-Samobor: Naftni proizvodi, gorivo, električna energija i ostali izvori energije

2016/S 096-172246

Poziv na nadmetanje

Roba

Direktiva 2004/18/EZ

Odjeljak I.: Javni naručitelj

I.1)Naziv, adrese i kontakt(i)

Komunalac d. o. o.
17055681355
Ulica 151. samoborske brigade HV 2
Služba(e) za kontakt: Financijsko računovodstvena služba – Odjel nabave
Na pažnju (osoba za kontakt): Nikola Tkalec
10430 Samobor
HRVATSKA
Telefon: +385 15554330/+385 912838562
E-pošta: nikola-tkalec@komunalac-samobor.hr
Telefaks: +385 15554333

Internetska adresa(e):

Glavna adresa javnog naručitelja: www.komunalac-samobor.hr

Adresa profila kupca: www.komunalac-samobor.hr

Elektronički pristup podacima: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2016%2fS+002-0010688

Elektronička dostava ponuda i zahtjeva za sudjelovanje: https://eojn.nn.hr/Oglasnik

Daljnje podatke daje: Navedena(e) služba(e) za kontakt

Dokumentacija za nadmetanje i dodatna dokumentacija (uključujući i dokumentaciju za natjecateljski dijalog i dinamički sustav nabave) dostupna je kod: Navedena(e) služba(e) za kontakt

Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje šalju se: Navedena(e) služba(e) za kontakt

I.2)Vrsta javnog naručitelja
Tijelo kojime se upravlja na temelju javnog prava
I.3)Glavna djelatnost
Stambeno i komunalno gospodarstvo i usluge
I.4)Nabava u ime drugih javnih naručitelja
Javni naručitelj nabavlja u ime drugih javnih naručitelja: ne

Odjeljak II.: Predmet nabave

II.1)Opis
II.1.1)Naziv predmeta nabave koji je dodijelio javni naručitelj:
Gorivo za vozila.
II.1.2)Vrsta ugovora i mjesto izvođenja radova, isporuke robe ili pružanja usluga
Roba
Kupnja
Glavno mjesto ili lokacija radova, isporuke robe ili pružanja usluga: Benzinska postaja naručitelja (u krugu od 5 km od sjedišta naručitelja).

NUTS kod HR012

II.1.3)Podaci o ugovoru o javnoj nabavi, okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave (DSN)
Ova obavijest (poziv) uključuje sklapanje ugovora o javnoj nabavi
II.1.4)Podaci o okvirnom sporazumu
II.1.5)Kratak opis ugovora ili nabave(a)
Nabava goriva za vozila i strojeve za godišnju potrebu Komunalac d.o.o.
II.1.6)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

09000000

II.1.7)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavi (GPA): ne
II.1.8)Grupe
Ovaj predmet nabave podijeljen je na grupe: ne
II.1.9)Podaci o alternativnim ponudama (varijantama)
Alternativne ponude (varijante) su dopuštene: ne
II.2)Količina ili opseg predmeta nabave
II.2.1)Ukupna količina ili opseg:
Prema troškovniku.
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 2 000 000 HRK
II.2.2)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.3)Podaci o obnavljanjima
Ovaj ugovor će se obnavljati: ne
II.3)Trajanje ugovora ili rok izvršenja
Trajanje u mjesecima: 12 (od sklapanja ugovora)

Odjeljak III.: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti koji se odnose na ugovor
III.1.1)Tražena jamstva :
1. Jamstvo za ozbiljnost ponude
Jamstvo za ozbiljnost ponude za slučaj odustajanja ponuditelja od svoje ponude u roku njezine valjanosti, dostavljanja neistinitih podataka u smislu čl. 67. st. 1. t. 3. Zakona o javnoj nabavi (NN, br. 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14), nedostavljanja izvornika ili ovjerenih preslika sukladno čl. 95. st. 4. Zakona o javnoj nabavi (NN, br. 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14), odbijanja potpisivanja ugovora o javnoj nabavi.
Jamstvo za ozbiljnost ponude određuje se u iznosu od 50 000 HRK uplaćen na račun: Komunalac d. o. o. Samobor IBAN: HR27 24840081100481256, poziv na broj 2696 – OIB ponuditelja (s naznakom „Ponuda za gorivo”) ili izvorno bankovno jamstvo ili bjanko zadužnicu potvrđena od javnog bilježnika, popunjena sukladno Pravilniku o obliku i sadržaju bjanko zadužnice (NN 115/12).
Jamstvo za ozbiljnost ponude dostavlja se u papirnatom obliku – izvorniku, odvojeno od elektroničke dostave ponude, putem pošte ili neposredno u urudžbeni zapisnik na adresu:
Komunalac d. o. o. Samobor, Ulica 151. samoborske brigade HV 2, u zatvorenoj i zapečaćenoj omotnici s naznakom – „ne otvaraj” – „Ponuda za gorivo” – „dio ponude koji se dostavlja odvojeno – jamstvo” s evidencijskim brojem nabave kojeg je naručitelj dodijelio nadmetanju te ostalim podacima sukladno dokumentaciji za nadmetanje.
U slučaju da se kao jamstvo za ozbiljnost ponude daje novčani polog, dokaz o uplati novčanog pologa ponuditelj je dužan priložiti u ponudi.
Trajanje jamstva za ozbiljnost ponude ne smije biti kraće od roka valjanosti ponude (60 dana od dana otvaranja ponuda).
2. Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora
Izjava ponuditelja da će, ukoliko njegova ponuda bude izabrana kao najpovoljnija, odmah kod potpisa ugovora, dostaviti jamstvo za uredno ispunjenje ugovora (bankovnu garanciju ili bjanko zadužnicu potvrđenu kod javnog bilježnika) u iznosu od 100 000 HRK. Rok važenja garancije mora pokriti rok trajanja ugovora.
III.1.2)Glavni uvjeti financiranja i načini plaćanja i/ili uputa na odgovarajuće odredbe koje to reguliraju:
Plaćanje se vrši virmanski na račun izvršitelja 30 dana od dana zaprimanja računa za isporučenu robu.
III.1.3)Pravni oblik koji će se poslije odabira zahtijevati od zajednice gospodarskih subjekata:
III.1.4)Ostali posebni uvjeti
Izvršenje ugovora podliježe posebnim uvjetima: ne
III.2)Uvjeti sudjelovanja
III.2.1)Osobna situacija gospodarskih subjekata, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Informacije i formalnosti potrebne za ocjenjivanje ispunjenja zahtjeva: Svaki natjecatelj ili ponuditelj mora u postupku javne nabave dokazati svoj upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar države sjedišta gospodarskog subjekta.
Upis u registar dokazuje se odgovarajućim izvodom, a ako se oni ne izdaju u državi sjedišta gospodarskog subjekta, gospodarski subjekt može dostaviti izjavu s ovjerom potpisa kod nadležnog tijela.
Izvod ili izjava ne smije biti starija od 3 mjeseca računajući od dana početka postupka javne nabave.
U slučaju zajednice ponuditelja ili natjecatelja, svi članovi zajednice obvezni su pojedinačno dokazati svoju pravnu ili poslovnu sposobnost.
Sukladno članku 59. Direktive 2014/24/EU Naručitelj je od 18.4.2016. god., u postupcima velike vrijednosti obvezan prihvatiti Europsku jedinstvenu dokumentaciju o nabavi (ESPD) koja se sastoji od ažurirane osobne izjave kao preliminarnog dokaza umjesto potvrda koje izdaju tijela javne vlasti ili treće strane, a kojima se potvrđuje da se gospodarski subjekt ne nalazi u jednoj od situacija u kojoj se gospodarski subjekti mogu isključiti, da ispunjava kriterije za odabir te da će prije sklapanja ugovora pružiti odgovarajuće podatke koje zahtjeva naručitelj.
ESPD se sastavlja na temelju standardiziranog obrasca kojeg utvrđuje Europska komisija, a kojeg naručitelj prilaže uz dokumentaciju za nadmetanje.
Ponuditelj u ovom postupku nabave velike vrijednosti može dostaviti ESPD obrazac.
Ukoliko dostavlja obrazac, isti mora biti popunjen u:
— dijelu II: Podaci o gospodarskom subjektu, točke A, B i C,
— dijelu III: Osnove za isključenje: točka A – Osnove povezane s kaznenim presudama; točka B - Osnove povezane s plaćanjem poreza ili doprinosa za socijalno osiguranje; točka C - Osnove povezane s insolventnošću, sukobima interesa ili poslovnim prekršajem.
Gospodarski subjekt koji sudjeluje sam i ne oslanja se na sposobnosti drugih gospodarskih subjekata kako bi ispunio kriterije za odabir treba ispuniti jedan ESPD obrazac, za svaku grupu predmeta nabave posebno.
U slučaju zajednice ponuditelja, svaki član zajednice ponuditelja mora dostaviti zaseban ESPD obrazac u kojem su utvrđeni relevantni podaci za svakog člana zajednice ponuditelja, za svaku grupu predmeta nabave posebno.
U slučaju podizvoditelja, gospodarski subjekt mora dostaviti zaseban ESPD u kojem su navedeni relevantni podaci za podizvoditelja.
Ukoliko se dostavlja ESPD obrazac, potrebno je popuniti tražena polja, te ga skenirati i učitati kao zaseban dokument prilikom predaje ponude.
Javni naručitelj može od bilo kojeg ponuditelja u bilo kojem trenutku, a svakako prije dodjele ugovora, zatražiti da dostavi sve dokumente tražene dokumentacijom za nadmetanje, a koje je gospodarski subjekt naveo u ESPD obrascu.
Gospodarske subjekte će se u slučaju lažnog prikazivanja činjenica pri ispunjavanju ESPD obrasca isključiti iz postupka javne nabave.
III.2.2)Ekonomska i financijska sposobnost
III.2.3)Tehnička sposobnost
III.2.4)Podaci o rezerviranim ugovorima
III.3)Posebni uvjeti za ugovore o javnim uslugama
III.3.1)Podaci o određenoj profesiji
III.3.2)Osobe odgovorne za izvršenje usluge

Odjeljak IV.: Postupak

IV.1)Vrsta postupka
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.2)Ograničenje broja gospodarskih subjekata kojima će se dostaviti poziv na dostavu ponude, na pregovaranje ili na sudjelovanje u dijalogu
IV.1.3)Smanjivanje broja gospodarskih subjekata tijekom pregovaranja ili dijaloga
IV.2)Kriteriji za odabir ponude
IV.2.1)Kriteriji za odabir ponude
Najniža cijena
IV.2.2)Podaci o elektroničkoj dražbi
Provodi se elektronička dražba: ne
IV.3)Administrativni podaci
IV.3.1)Evidencijski broj koji je dodijelio javni naručitelj:
09/2016
IV.3.2)Ranija objava(e) vezana uz isti ugovor
ne
IV.3.3)Uvjeti za preuzimanje dokumentacije za nadmetanje i dodatne dokumentacije ili opisne dokumentacije
Dokumentacija se naplaćuje: ne
IV.3.4)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
28.6.2016 - 10:00
IV.3.5)Datum slanja poziva na dostavu ponuda, na pregovaranje ili na sudjelovanje u dijalogu odabranim natjecateljima
IV.3.6)Jezik(ci) na kojem(ima) ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju biti sastavljeni
hrvatski.
IV.3.7)Rok valjanosti ponude
danima: 60 (od isteka roka za dostavu ponuda)
IV.3.8)Uvjeti za javno otvaranje ponuda
Datum: 28.6.2016 - 10:00

Mjesto:

U prostorijama Komunalac d. o. o., Samobor, Ulica 151. samoborske brigade HV 2.

 

Odjeljak VI.: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ovaj ugovor će se obnavljati: ne
VI.2)Podaci o fondovima Europske unije
Ugovor je u vezi s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
VI.3)Dodatni podaci
VI.4)Žalbeni postupak
VI.4.1)Tijelo nadležno za žalbeni postupak

Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
95857869241
Koturaška cesta 43/IV
10000 Zagreb
HRVATSKA
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Internetska adresa: www.dkom.hr
Telefaks: +385 14559933

VI.4.2)Podnošenje žalbe
Detaljnji podaci o roku(ovima) za podnošenje žalbe: 1. Žalba se izjavljuje Državnoj komisiji na adresu Koturaška cesta 43/IV, Zagreb.
2. Žalba se izjavljuje u pisanom obliku. Žalba se dostavlja neposredno, poštom, kao i elektroničkim putem ako su za to ostvareni obostrani uvjeti dostavljanja elektroničkih isprava u skladu s propisom o elektroničkom potpisu.
3. Istodobno s dostavljanjem žalbe Državnoj komisiji, žalitelj je obvezan primjerak žalbe dostaviti i naručitelju na dokaziv način.
4. Pravodobnost žalbe utvrđuje Državna komisija. Žalba koja nije dostavljena naručitelju na dokaziv način smatrat će se nepravodobnom.
5. Žalba se izjavljuje u roku od 10 dana i to od dana:
a) objave poziva na nadmetanje u odnosu na sadržaj poziva na nadmetanje i dokumentacije za nadmetanje, te dodatne dokumentacije ako postoji;
b) objave izmjene dokumentacije za nadmetanje u odnosu na sadržaj izmjene dokumentacije;
c) otvaranja ponuda u odnosu na propuštanje naručitelja da odgovori na pravodobno dostavljen zahtjev za objašnjenjem ili izmjenom vezanom za dokumentaciju za nadmetanje te na postupak otvaranja ponuda;
d) primitka odluke o odabiru ili odluke o poništenju u odnosu na postupak pregleda, ocjene i odabira ponuda odnosno razloge poništenja.
6. Žalitelj koji je propustio izjaviti žalbu u određenoj fazi otvorenog postupka javne nabave nema pravo na žalbu u kasnijoj fazi postupka za prethodnu fazu.
VI.4.3)Služba od koje se mogu dobiti podaci o podnošenju žalbe
VI.5)Datum slanja ove objave:
17.5.2016

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: