Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 23.05.2016. 13:36

Nabavka toga i kapa za promociju

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 23.05.2016.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

999-7-1-172-3-6/16ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv UNIVERZITET U SARAJEVU
IDB/JIB 4200494560007
Kontakt osoba Minela Nuhić
Adresa Obala Kulina bana 7/II
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Sarajevo Centar (Sarajevo)
Telefon (033) 565-112
Faks (033) 221-946
Elektronska pošta almasa.t@unsa.ba
Internet adresa www.unsa.ba

I 2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

Kao u Aneksu A - Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao u Aneksu A – Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao u Aneksu A – Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 5.b. Nivo

Kantonalni nivo,Kanton Sarajevo

I 5.c. Djelatnost

Obrazovanje

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabavka toga i kapa za promociju


II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka toga i kapa za promociju

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 18410000-6 Posebna odjeća
Dodatni predmet(i) 18443340-1 Kape


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

198 kompleta

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

11880,00

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Univerzitet u Sarajevu, Obala Kulina bana 7/II, Sarajevo

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Do realizacije ugovorene količine.

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

-

III 4. Ograničenja za učešće

Kod Ugovornog organa ne postoje privredni subjekti, koji se u planiranom postupku javne nabavke, mogu pojaviti kao
učesnici, a koji su u situacijama iz člana 52. stav (4) i stav (5) Zakona.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Ponuđači su dužni U PONUDI DOSTAVITI DOKAZ O REGISTRACIJI u odgovarajućim profesionalnim ili drugim registrima zemlje
u kojoj su registrirani ili da osiguraju posebnu izjavu ili potvrdu nadležnog organa kojom se dokazuje njihovo pravo da
obavljaju profesionalnu djelatnost, koja je u vezi s predmetom nabavke, kako slijedi:
-Za ponuđače iz BiH: Aktuelni izvod iz sudskog registra ili izjavu/potvrdu nadležnog organa iz koje se vidi da je ponuđač
registrovan za obavljanje djelatnosti koja je predmet ove nabavke.
-Za ponuđače čije je sjedište izvan BiH: Odgovarajući dokument koji odgovara zahtjevu iz člana 46. Zakona, a koji je izdat od
nadležnog organa, sve prema važećim propisima zemlje sjedišta ponuđača/zemlje u kojoj je registriran ponuđač.
Gore navedeni dokumenti priznaju se na teritoriji Bosne i Hercegovine, bez obzira na kojem nivou vlasti su izdati.
Dokaz se dostavlja kao ovjerena kopija originala, s tim da datum izdavanja originala ne može biti stariji od tri mjeseca
računajući od dana dostavljanja ponude (pod danom dostavljanja ponude smatra se dan/datum, koji je Ugovorni organ,
odredio u tenderskoj dokumentaciji kao dan/datum za prijem ponuda).
U slučaju da se u ponudi ne dostave navedeni dokumenti u vezi sposobnosti obavljanja profesionalne djelatnosti ponuđača
(član 46. Zakona) ili se ne dostave na način kako je naprijed traženo, ponuđač će biti isključen iz daljeg učešća zbog
neispunjavanja navedenog uslova za kvalifikaciju.
Ukoliko ponudu dostavlja grupa/konzorcij ponuđača, lider grupe/konzorcija mora biti registrovan za obavljanje djelatnosti
koja je predmet nabavke.

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

USLOV:
-Da je/su transakcijski bankarski račun/i ponuđača aktivan/ni.
DOKAZ U PONUDI:
-Odgovarajući dokument koji izdaje banka ponuđača ili druga finansijska institucija (npr. Centralna banka BIH), u skladu s
pozitivnim propisima, a kojim se dokazuje ispunjenje navedenog uslova da je/su transakcijski bankarski račun/i ponuđača
aktivan/ni.
Navedeni dokument/dokaz se dostavlja kao obična kopija zajedno sa Izjavom o ekonomskoj i finansijskoj sposobnosti koju
ovjerava ponuđač, čija je forma propisana od strane Agencije za javne nabavke BiH, te čiji je obrazac sastavni dio ove
tenderske dokumentacije kao PRILOG IV.
Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija, dužan je u roku od 3 (tri) dana od dana prijema odluke o izboru,
dostaviti Ugovornom organu originale ili ovjerene kopije dokumenata kojim dokazuje ekonomsku i finansijsku sposobnost.

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

USLOV:
a) Da ponuđač ima uredno izvršen najmanje jedan ugovor, čiji je predmet isti ili sličan kao što je predmet nabavke toge,
kape, radne uniforme, posebna odjeća) i čiji iznos nije viši od procijenjene vrijednosti nabavke
DOKAZ U PONUDI:
a) Spisak uredno izvršenih ugovora, koji sačinjava sam ponuđač na svom poslovnom memorandumu o isporuci robe, koja je
ista ili slična predmetu nabavke za period od 3 (tri) godine ili od datuma registracije, odnosno početka poslovanja, ako je
ponuđač registrovan, odnosno počeo da radi prije manje od 3 (tri) godine.
b) Najmanje jedna potvrda o isporuci robe koja je ista ili slična predmetu nabavke (toge, kape, radne uniforme, posebna
odjeća) u vrijednosti od minimalno 4.000,00 KM po jednom ugovoru, izdatu od strane primaoca robe, odnosno druge
ugovorne strane o uspješnoj realizaciji ugovora. U slučaju da se takva potvrda iz objektivnih razloga ne može dobiti od
ugovorne strane koja nije Ugovorni organ, vrijedi izjava ponuđača o uredno izvršenim ugovorima, uz predočavanje dokaza o
učinjenim pokušajima da se takva potvrda obezbijedi.

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Ne

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

7.6.2016.

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 7.6.2016. 10:00:00

IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 7.6.2016. 10:15:00
Adresa i mjesto Univerzitetu u Sarajevu, Obala Kulina bana 7/II, Sarajevo


ANEKS A


I 2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

Kontakt osoba Minela Nuhić
Adresa Obala Kulina bana 7/II
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Sarajevo Centar (Sarajevo)
Telefon (033) 565-112
Faks (033) 221-946
Elektronska pošta minela.nuhic@unsa.ba
Internet adresa www.unsa.ba
 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: