Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Nabavka računarske opreme, opreme za prijenos podataka i glasa, elektronske opreme i fotografske opreme: tablet PC, štampači, centralna jedinica, diktafon, laptop...

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 38, 20.05.2013

MINISTARSTVO KOMUNIKACIJA I
TRANSPORTA/PROMETA BiH
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI BROJ 103-1-1-1-52/13
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: Ministarstvo komunikacija i transporta/prometa BiH
Kontakt osoba: Aida Alibegovic
Adresa: Trg BiH 1
Poštanski broj: 71000
Opština/Grad: Sarajevo - Centar
IDB/JIB: 4200862970008
Telefon: 033284750
Faks: 033284751
Internet adresa(web):www.mkt.gov.ba
I.2. Adresa za dodatne informacije
KaouAneksuA
I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije
KaouAneksuA
I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za učešće
KaouAneksuA
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Organ uprave
I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Državni nivo,
I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Javna uprava
I.6. Zajednička nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II.2. Podjela na lotove
Ne
II.3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka računarske opreme, opreme za prijenos podataka i glasa,
elektronske opreme i fotografske opreme
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Tablet PC, štampač mrežni laserski, centralna jedinica, štampač
color laser, štampač mobilni, diktafon, laptop, fotoaparat, stolni
(mobilni) skener, skener za vrlo brzo skeniranje, monitor, externi
HDD, multifunkcionalni uređaji
II.5. Ukupna količina ugovora ili obim ugovora
Kao u tenderskoj dokumentaciji
II.5.a. Ukupna procijenjena vrijednost (vrijednost bez
PDV-a)
61.538,47
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
U sjedištu Ugovornog organa
II.8. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
Kao u tenderskoj dokumentaciji
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Ne
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)
III.4. Ograničenja za učešće
Obavezni uslovi za učešće iz člana 23. Zakona o javnim nabavkama
BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti
Kao u tenderskoj dokumentaciji
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
Kao u tenderskoj dokumentaciji
III.7. Tehnička ili profesionalna sposobnost
Kao u tenderskoj dokumentaciji
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude
IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske
dokumentacije
IV.3.a. Datum: Može se obezbjediti do 17.6.2013. godine
IV.3.b. Novčana naknada: Ne
IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Datum: 20.6.2013. Vrijeme: 11:00
IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 20.6.2013. Vrijeme: 11:15
Mjesto: Trg BiH 1, Sarajevo, kancelarija 415/IV
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Tenderska dokumentacija se može preuzeti:
- lično u sjedištu ugovornog organa (kao u Aneksu A, Protokol,
kancelarija 401, u radnom vremenu od 10 do 15 sati),
- putem e-maila, ili
- poštom,
uz prethodno dostavljeni pismeni zahtjev za izuzimanje tenderske
dokumentacije.
ANEKS A
I.2. Adresa za dodatne informacije
Naziv: Ministarstvo komunikacija i transporta/prometa BiH
Kontakt osoba: Aida Alibegović
Adresa: Trg BiH 1
Poštanski broj: 71000
Opština/Grad: Sarajevo - Centar
IDB/JIB: 4200862970008
Telefon: 033707624
Faks: 033707697
E-mail:aida.alibegovic@mkt.gov.ba
Internet adresa:www.mkt.gov.ba
I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije
Naziv: Ministarstvo komunikacija i transporta/prometa BiH
Kontakt osoba: Aida Alibegović
Adresa: Trg BiH 1
Poštanski broj: 71000
Opština/Grad: Sarajevo - Centar
IDB/JIB: 4200862970008
Telefon: 033707624
Faks: 033707697
E-mail:aida.alibegovic@mkt.gov.ba
Internet adresa:www.mkt.gov.ba
I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za učešće
Naziv: Ministarstvo komunikacija i transporta/prometa BiH
Kontakt osoba: Aida Alibegović
Adresa: Trg BiH 1
Poštanski broj: 71000
Opština/Grad: Sarajevo - Centar
IDB/JIB: 4200862970008
Telefon: 033707624
Faks: 033707697
E-mail:aida.alibegovic@mkt.gov.ba
Internet adresa:www.mkt.gov.ba
(M1-A-7020-13)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: