Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Nabavka toaletnog papira, ubrusa, sredstava za čišćenje i higijenu

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 38, 20.05.2013

JP ELEKTROPRIVREDA HRVATSKE ZAJEDNICE
HERCEG BOSNE D.D. MOSTAR
OBAVIJEST
O NABAVI BROJ 307-1-1-1-505/13
Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO
I.1. Podaci o ugovornom tijelu
Naziv: JP Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne d.d.
Mostar
Kontakt osoba: Tanja Bozic
Adresa: Mile Budaka 106a
Poštanski broj: 88000
Općina/Grad: Mostar
IDB/JIB: 4227248350007
Telefon: 036335716
Faks: 036335787
Elektronska pošta(e-mail):tanja.bozic@ephzhb.ba
Internet adresa(web):www.ephzhb.ba
I.2. Adresa za dodatne informacije
Kao pod I.1
I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije
KaouAneksuA
I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za učešće
Kao pod I.1
I.5. Vrsta ugovornog tijela,razina i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta ugovornog tijela: Javno poduzeće
I.5.b. Razina kojoj pripada ugovorno tijelo: Entitetska razina,
Federacija Bosne i Hercegovine
I.5.c. Djelatnost ugovornog tijela: Električna energija
I.6. Zajednička nabava
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Robe, Kupovina
II.2. Podjela na lotove
Da
II.2.a Broj lotova 2
II.2.b Ponude se mogu dostaviti za: Više lotova
II.3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
LOT 1 - Nabava toaletnog papira i ubrusa i LOT 2 - Nabava
sredstava za čišćenje i higijenu
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
LOT 1 - Nabava toaletnog papira i ubrusa i LOT 2 - Nabava
sredstava za čišćenje i higijenu
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)
III.3. Bitni uvjeti finansiranja i plaćanja ili upućivanje na
odgovarajuće propise
Sukladno tenderskoj dokumentaciji
III.4. Ograničenja za sudjelovanje
Obavezni uvjeti za sudjelovanje iz članka 23. Zakona o javnim
nabavama BiH, a dokazi definirani detaljno u tenderskoj
dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti
Sukladno tenderskoj dokumentaciji
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
Sukladno tenderskoj dokumentaciji
III.7. Tehnička ili profesionalna sposobnost
Sukladno tenderskoj dokumentaciji
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude
IV.3. Uvjeti za dostavu/preuzimanje tenderske
dokumentacije
IV.3.a. Datum: Može se osigurati do 13.6.2013. godine
IV.3.b. Novčana naknada: Da
IV.3.b-1 Iznos novčane naknade: 20 KM po LOT-u
IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za sudjelovanje
Datum:18.6.2013 Vrijeme:11:30
IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 18.6.2013. Vrijeme: 12:00
Mjesto: Mile Budaka 106a, Mostar
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Natječajna dokumentacija se može preuzeti svakog radnog dana od
08-14 h na adresi iz Odjeljka I uz prethodnu najavu na telefon
036/335-736. Također, natječajna dokumentacija se može poslati i
e-mailom, poštom, kao i brzom poštom (posljednje na trošak
dobavljača). Zahtjev za preuzimanje tenderske dokumentacije šalje
se na fax 036/335 787. Prilikom podnošenja zahtjeva za
preuzimanje natječajne dokumentacije zainteresirani ponuđači su
dužni predočiti dokaz o uplati nepovratne naknade od 20,00 KM sa
PDV-om po LOT-u na ‘iro račun Naručitelja broj
33810022008112-94 (za uplate u KM) ili broj 501
0120-48-06-003539 (za uplate u EUR-ima) SNJIFT:
UNCRBA22DŽDŽDŽ, IBAN:BA39 3380604800353987 kod
UniCredit Bank d.d., Ul.Kardinala Stepinca bb, Mostar, s
naznakom " LOT 1 - nabava toaletnog papira i ubrusa i/ili LOT 2 -
Nabava sredstava za čišćenje i higijenu"
ANEKS A
I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije
Naziv: JP Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne d.d.
Mostar
Kontakt osoba: Mario Kljajo
Adresa: Mile Budaka 106a
Poštanski broj: 88000
Općina/Grad: Mostar
IDB/JIB: 4227248350007
Telefon: 036335736
Faks: 036335787
E-mail:mario.kljajo@ephzhb.ba
Internet adresa:www.ephzhb.ba
ANEKS B
PODACI O LOTOVIMA /DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVE
Lot broj 1
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
LOT 1 - Nabava toaletnog papira i ubrusa
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
LOT 1 - Nabava toaletnog papira i ubrusa
II. Ukupna količina ugovora ili obim ugovora
Sukladno tenderskoj dokumentaciji
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a
142.142,20 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja/Trajanje okvirnog
sporazuma
2 (dvije) godine
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
JP "EP HZHB" d.d. Mostar - Ekonomski poslovi, Proizvodnja
električne energije, Distribucija električne energije i Opskrba
električnom energijom
V. Dodatne informacije
Natječajna dokumentacija se može preuzeti svakog radnog dana od
08-14 h na adresi iz Odjeljka I uz prethodnu najavu na telefon
036/335-736. Također, natječajna dokumentacija se može poslati i
poštom, kao i brzom poštom (posljednje na trošak dobavljača).
Zahtjev za preuzimanje tenderske dokumentacije šalje se na fax
036/335 787. Prilikom podnošenja zahtjeva za preuzimanje
natječajne dokumentacije zainteresirani ponuđači su dužni
predočiti dokaz o uplati nepovratne naknade od 20,00 KM sa
PDV-om na ‘iro račun Naručitelja broj 33810022008112-94 (za
uplate u KM) ili broj 501 0120-48-06-003539 (za uplate u
EUR-ima) SNJIFT: UNCRBA22DŽDŽDŽ, IBAN:BA39
3380604800353987 kod UniCredit Bank d.d., Ul.Kardinala
Stepinca bb, Mostar, s naznakom: "LOT 1 - Nabava toaletnog
papira i ubrusa"
ANEKS B
PODACI O LOTOVIMA /DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVE
Lot broj 2
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
LOT 2 - Nabava sredstava za čišćenje i higijenu
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
LOT 2 - Nabava sredstava za čišćenje i higijenu
II. Ukupna količina ugovora ili obim ugovora
Sukladno tenderskoj dokumentaciji
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a
153.305,24 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja/Trajanje okvirnog
sporazuma
2 (dvije) godine
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
JP "EP HZHB" d.d. Mostar: Ekonomski poslovi, Proizvodnja
električne energije, Distribucija električne energije i Opskrba
električnom energijom
V. Dodatne informacije
Natječajna dokumentacija se može preuzeti svakog radnog dana od
08-14 h na adresi iz Odjeljka I uz prethodnu najavu na telefon
036/335-736. Također, natječajna dokumentacija se može poslati i
poštom, kao i brzom poštom (posljednje na trošak dobavljača).
Zahtjev za preuzimanje tenderske dokumentacije šalje se na fax
036/335 787. Prilikom podnošenja zahtjeva za preuzimanje
natječajne dokumentacije zainteresirani ponuđači su dužni
predočiti dokaz o uplati nepovratne naknade od 20,00 KM sa
PDV-om na ‘iro račun Naručitelja broj 33810022008112-94 (za
uplate u KM) ili broj 501 0120-48-06-003539 (za uplate u
EUR-ima) SNJIFT: UNCRBA22DŽDŽDŽ, IBAN:BA39
3380604800353987 kod UniCredit Bank d.d., Ul.Kardinala
Stepinca bb, Mostar, s naznakom: "LOT 2 - Nabava sredstava za
čišćenje i higijenu"
(M1-A-7151-13)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: