Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Nabavka rezervnih dijelova za VN i SN prekidače za potrebe Elektroprenos-a BiH Operativno područje Sarajevo

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 40, 27.05.2013

A.1. - OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
"ELEKTROPRENOS - ELEKTROPRIJENOS BiH"
A.D. BANJA LUKA
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI BROJ 21-1-1-1-350/13
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: "ELEKTROPRENOS - ELEKTROPRIJENOS BiH" A.D.
BANJA LUKA
Kontakt osoba: Enisa Ražanica
Adresa: Marije Bursać 7A
Poštanski broj: 78000
Opština/Grad: Banja Luka
IDB/JIB: 4402369530009
Telefon: 051246500
Faks: 051246550
Elektronska pošta(e-mail):admin@elprenosbih.ba
Internet adresa(web):www.elprenosbih.ba
I.2. Adresa za dodatne informacije
KaouAneksuA
I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije
KaouAneksuA
I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za učešće
KaouAneksuA
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javno preduzeće
I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Državni nivo,
I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Električna energija
I.6. Zajednička nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II.2. Podjela na lotove
Ne
II.3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
09-042/13- isporuka rezervnih dijelova
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Isporuka rezervnih dijelova za VN i SN prekidače za potrebe
Elektroprenos-a BiH Operativno područje Sarajevo
II.5. Ukupna količina ugovora ili obim ugovora
Prema tenderskoj dokumentaciji
II.5.a. Ukupna procijenjena vrijednost (vrijednost bez
PDV-a)
120.000,00
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
Sarajevo - skladište Kupca Reljevo
II.8. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
sukcesivno, sa krajnjim rokom od 60 dana po stupanju ugovora na
snagu
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)
III.3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na
odgovarajuće propise
Detaljne informacije i zahtjevi navedeni u tenderskoj
dokumentaciji
III.4. Ograničenja za učešće
Obavezni uslovi za učešće iz člana 23. Zakona o javnim nabavkama
BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti
Detaljno definisani u tenderskoj dokumentaciji
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
Detaljno definisani u tenderskoj dokumentaciji
III.7. Tehnička ili profesionalna sposobnost
Detaljno definisani u tenderskoj dokumentaciji
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude
IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske
dokumentacije
IV.3.a. Datum: Može se obezbjediti do 20.6.2013. godine
IV.3.b. Novčana naknada: Da
IV.3.b-1 Iznos novčane naknade: 35,10 KM sa PDV-om
IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Datum: 25.6.2013. Vrijeme: 11:30
IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 25.6.2013. Vrijeme: 12:00
Mjesto: Elektroprenos BiH Operativno područje Sarajevo, Vilsonovo
šetalište br. 15, 71000 Sarajevo, kancelarija br. 129 II sprat
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Podaci za uplatu:
5510010003400849 UniCredit Bank ad Banja Luka
1610450028020039 Raiffeisen Banka
Broj deviznog računa:
UniCredit Bank ad Banja Luka SNJIFT BLBABA22,
korespodentna banka UniCredit Bank Austria AG, Viena SNJIFT
BKAUATNJNJ, IBAN 395517904801164548
ANEKS A
I.2. Adresa za dodatne informacije
Naziv: "ELEKTROPRENOS - ELEKTROPRIJENOS BiH" A.D.
BANJA LUKA
Kontakt osoba: Enisa Ražanica, Ezedin Livnjak
Adresa: Vilsonovo šetalište br. 15
Poštanski broj: 71000
Opština/Grad: Sarajevo
IDB/JIB: 4402369530009
Telefon: 033728213
Faks: 033728109
E-mail:e.razanica@opsa.ba
Internet adresa:www.elprenosbih.ba
I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije
Naziv: "ELEKTROPRENOS - ELEKTROPRIJENOS BiH" A.D.
BANJA LUKA
Kontakt osoba: Enisa Ražanica, Ezedin Livnjak
Adresa: Vilsonovo šetalište br. 15
Poštanski broj: 71000
Opština/Grad: Sarajevo
IDB/JIB: 4402369530009
Telefon: 033728213
Faks: 033728109
E-mail:e.razanica@opsa.ba
Internet adresa:www.elprenosbih.ba
I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za učešće
Naziv: "ELEKTROPRENOS - ELEKTROPRIJENOS BiH" A.D.
BANJA LUKA
Kontakt osoba: Enisa Ražanica, Ezedin Livnjak
Adresa: Vilsonovo šetalište br. 15
Poštanski broj: 71000
Opština/Grad: Sarajevo
IDB/JIB: 4402369530009
Telefon: 033728213
Faks: 033728109
E-mail:e.razanica@opsa.ba
Internet adresa:www.elprenosbih.ba
(M1-A-7257-13)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: